simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܡܪܢ ܥܡܠܗܘܢ ܕܡܬܕܡܝܢ ܒܚܫܘܗܝ̈ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܟܠ ܕܟܘ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܕܓܝܣܐ̈ ( 1 )
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ ܠܗܕܐ ܝܘܕ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠ : ܕܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܚܘܒܐ̈ ܐܬܪܫܡܬ ܀ ( 24 )
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ : ܢܦܫܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܚܠܦܝܗ : ܘܪܚܡܝܢ ܟܠ . ܗܟܢ ܐܚܕܝܢ ܠܗܝܢ ܚܪܫܐ̈ ܐܝܟ ܣܝܦܐ̈ ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
LiberGrad ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܬܕܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܪܝ ܠܐܝܢܐ ܕܐܟܘܬܟ ܟܠ ( 2 ) ܦܫܝܚܐ ܗܝ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܐ ܡܢ ܣܟܠܘܬܐ : ܘܓܗܢܐ ܡܢ ܓܗܢܐ .
LiberGrad ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܐ ܩܛܠ ܡܐܐ ܟܠ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܚܣܝܪ ܓܝܪ ܚܕܐ : ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ .
LiberGrad ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܨܝܡ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ : ܘܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܐܢܫܐ ܕܢܨܘܡܘܢ ܘܢܬܥܕܪܘܢ ܘܢܬܡܟܟܘܢ ܘܢܬܝܬܪܘܢ .
LiberGrad ܕܠܛܫ ܡܓܠܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܣܝܦܐ̈ : ܘܐܩܝܡܘ ܟܠ ܘܚܒܠ ܟܠܒܣܪ ܐܘܪܚܗ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܩܕܡܝܬܐ ܐܦ ܝܘܡܢܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܠܦ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܟܠ : ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ .
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܠܝܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܘ ܩܠܝܠ ܥܘܠܐ : ܚܒܫܬܗ ܗܕܐ ܟܠ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܡܢ ܕܐܪܫܥܘ : ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ .
LiberGrad ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܘܒܛܠܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ : ܐܠܐ ܟܠ ܫܪܒܐ̈ ܟܠ ܒܓܘܚܟܐ ܘܒܫܥܝܐ : ܘܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܒܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ .
LiberGrad ܟܪܝܗܐ̈ ܡܫܕܪ ܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܘܬ ܟܪܝܗܐ̈ : ܟܠ ܘܥܘܠ ܠܘܬ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܓܝܪ ܠܐ ܢܣܬܚܦ .
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
LiberGrad ܕܢܡܟ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܡ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܕܣܢܝܩ ܥܠܝ : ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܪܒܐ .
LiberGrad ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܒܗܘܢ ܗܘ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕ ܘܠܐ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܕܠܐ ܬܐܒ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܘܥܪܩ ܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܐ ܚܙܐ ܠܟ ܐܢܫ ܟܠ : ܘܠܐ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ ܫܠܝܢ : ܘܣܝܦܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܚܕ :
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ : ܘܡܬܪܥܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܛܒܬܐ̈ : ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ : ܘܡܢ ܕܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ :