simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad . ܐܢ ܨܒܝܢ ܕܝܢ ܡܣܓܝܢ ܡܐܚܒܝܢ : ܘܩܢܝܢ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܟܠ ܠܐ ܥܬܪ ܚܘܒܗܘܢ ܥܕܟܝܠ ܘܡܒܨܪ ܒܨܪܝܢ ܡܢ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܡܚܒ
LiberGrad . ܐܦ ܠܐܕܡ ܟܕ ܒܟܐ ܘܒܥܐ ܘܐܬܚܢܢ : ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ : ܒܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ : ܟܠ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad . ܘܕܠܐ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝܘ : ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܢܣܝܡ ܟܠ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܐܚܝܕ
LiberGrad . ܘܕܬܕܥ ܠܟ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ : ܚܙܝ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܠܐ ܟܠ . ܘܒܗܕܐ ܪܕܐ ܐܢܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܪܢ ܕܗܢܐ ܓܢܣܐ ܕܤܛܢܐ ܘܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܢܦܩ ܟܠ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܘܫܪܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ : ܘܡܬܚܝܒܝܢ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܚܐ
LiberGrad . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܕܡ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܬܩܢܐܝܬ : ܘܟܢ ܐܬܝܢ ܗܘܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܚܘܒܐ ܡܚܒ
LiberGrad : ܕܡܨܠܐ ܥܠ ܪܕܘܦܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܩܛܘܠܘܗܝ̈ : ܐܠܐ ܠܫܦܝܪܐ̈ ܠܡ ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad : ܗܘ ܕܡܘܪܒ ܠܗ ܫܠܝܚܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܛܒܬܐ̈ : ܒܗܠܝܢ ܟܠ ܕܡܢܗܘܢ ܛܠܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܟܪܝܗܝܢ ܀ ( 36 ) ܚܘܒܐ ܕܝܢ ܡܚܒ
LiberGrad : ܘܐܛܐܒ ܠܛܒܐ̈ ܘܐܒܐܫ ܠܒܝܫܐ̈ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܐܝܬܝܐ ܘܠܐ ܟܠ : ܘܒܪܝ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܟܠ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ( 16 ) ܟܠ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ
LiberGrad : ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܕܡܛܠ ܥܘܠܗܘܢ ܘܪܡܘܬܗܘܢ ܕܐܕܡ ܟܠ ܒܐܝܕܝ̈ ܚܠܫܐ̈ ܒܪܝܬܗ . ܝܕܥܝܢ ܓܝܪ ܕܠܝܬ ܕܙܟܐ ܠܗ ܠܙܟܐ
LiberGrad : ܘܡܒܛܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ ܘܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܟܘܢ ܘܡܫܝܢ ܘܡܪܬܐ ܘܡܠܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܡܚܐ
LiberGrad : ܘܡܬܠܡܕ ܐܢܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܛܡܐܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܬܬܠ ܢܦܫܟ ܠܡܢ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܪܒܝܢ ܟܠ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܘܬܕܥܘܢ ܐܝܟܢ ܬܡܠܠܘܢ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܬܬܠܘܢ ܝܪܩܐ ܟܠ ܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ : ܘܥܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܚܘܘܬܐ̈ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܟܡܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܝܠܢ ܕܢܣܝܒܪ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܕܩܢܘܡܢ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܕܐܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܥܘܠܢ ܕܝܠܢ ܣܝܒܪ