simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܕܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܡܢ ܕܗܘ ܙܐܢ ܟܠ ܕܐܣܬܢܩ . ܘܡܐ
LiberGrad 14 ) ܥܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܕܠܐ ܡܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
LiberGrad ܕܐܡܪ : ܕܫܒܘܩܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܥܠ
LiberGrad ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ .
LiberGrad ܗܝ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ
LiberGrad ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܚܘܒܐ ܡܚܒ ܟܠ : ܕܡܥܠܝ ܡܢ
LiberGrad ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ
LiberGrad ܥܠܡܐ̈ : ܕܡܐܚܐ ܟܠ ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ
LiberGrad ܘܗܘܝܬ ܡܟܝܟܬ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܕܠܐ
LiberGrad ܨܐܕܝܟܘܢ : ܥܡ ܟܠ ܒܪܢܫ ܫܠܡܐ ܥܒܕܘ
LiberGrad ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ
LiberGrad ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܠܘܬ ܟܠ ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ
LiberGrad ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܫܒܩܘ ܟܠ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ
LiberGrad . ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܗܟܢܐ ܥܒܕ
LiberGrad ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ :
LiberGrad ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ :
LiberGrad ܡܐ ܕܬܒܥ ܐܠܗܐ ܟܠ ܡܡܠܠܐ ܛܢܦܐ :