simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist : X ܟܠܐ : XX ܒܟܠ ܟܘܠܐ- : X XX XX . XXXX ܕܝܐܝܒܝܢܢ : ܟܠ : Xܐ̇ܝܬܐ X ·ܩ ܢܚ̣ܝܘܝܢܝ XX . --⁰⁰ܐXܪܚܩ : X XX . --⁰⁰ܩ
JnDalya:Epist ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܒܬܐܘܪܝܐܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܪܟܒܐ ܕܥܼ ܟܠ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ ܡܬܚܘܝܢ̈ ܫܼܡܥ 23 .
JnDalya:Epist ܕܔܠܙܘ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܢ̣ܣܒܘ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܟܠ ܨܗܝܐ̈ ܟܠܫܥ ܠܚܙܬܗ ܘܡܚܿܘܐ ܠܢ ܫܘܦܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ 4 .
JnDalya:Epist ܕܐܫ̣ܟܚ ܗܠܝܢ ܐܫ̣ܟܚ ܩܝܡܬܐ ܡܩܿܕܡܬܐ . ܘܟܠ ܕܠܗܠܝܢ ܠܐ ܟܠ . ܥܒܝ̣ܕܬܐ ܒܥܿܒܘܕܗܿ ܥܿܒܘܕܗܿ ܚܿܙܝܐ ܠܩܢܘܡܗܿ 7 .
JnDalya:Epist ܕܐ̇ܢ ܘܡܦ̇ܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ ¹²ܪܡܬ̇ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ ܟܠ ܆ ¹⁰ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̣ܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܡܠܟܘܬܢ ¹¹ܕܠܥܠܡ .
JnDalya:Epist X ¹ܕܡܬܚ̇ܫܚ ܒܗ ¹⁵ܩܕܡܝܟ ܆ ܟ̣ܐܝ ܒܗ ܘܐܒ̣ܗܬܝܗܝ . ¹⁶ ܠ ܐ ܬ ܟܠ ܗ : ¹²ܛ̣ܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܆ ܕܡܬܓܕܦ ܒܦܘܡ ܣܟܠ̈ ܐ ܒܠ ܐ X ¹ܝܕܥܬܐ .
JnDalya:Epist ܣܢܝܬܐ̈ ܒܢܦܫܟ ܗ̣ܘܝܬ ܣ̇ܢܐ ܠܗܝܢ . ܘܠܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܟܠ ܀ 11ܪܚ̇ܡܐ ܗ̣ܘܝ ܠܟܠܢܫ ܒܪܚܝ̣ܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ .
JnDalya:Epist ܣܢܝܬܐ̈ ܒܢܦܫܟ ܗܼܘܝܬ ܣܿܢܐ ܠܗܝܢ . ܘܠܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ . ܟܠ 11 . ܪܚܿܡܐ ܗܼܘܝ ܠܟܠܢܫ ܒܪܚܝܼܩܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫ .
JnDalya:Epist ܕܐܿܢ ܘܡܦܿܪܢܣ ܒܚܟܡܬܗ ܪܡܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܟܕ ܗܘܝ̣ܘ ܝ̣ܕܥܬܗ ܟܠ ܘܠܝܬܐ̈ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ ܚ̣ܟܡܬܗ ܕܐܒܐ ܡܠܟܘܬܢ ܕܠܥܠܡ .
JnDalya:Epist ܡܼܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܙܿܝܗܿ ܕܨܠܘܬܟ ܡܢܗ ܐܓܪܟ ܢܿܣܒ ܐܢܬ . ܟܠ ܕܚܙܝܐ̈ . ܘܬܡܢ ܬܚܼܙܐ ܐܒܘܟ ܟܣܝܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܨܠܘܬܟ .
JnDalya:Epist ܕܢܣ̣ܒܗ̇ ܥܡܗ ܒܠܘ̣ܝܬܗ ܆ ⁰ܝ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡ . ܠܬܗ ܡܫܬܡܥܐ . ܟܠ . ܦܪܥܘܢ ܕܛܪܕܗ̇ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ ܆ ܐܬܛ̇ܪܦ ܒܓܠܠܐ̈ ܚܢܘܩܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܢܣ̣ܒܗܿ ܥܡܗ ܒܠܘ̣ܝܬܗ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡ̣ܠܬܗ ܡܫܬܡܥܐ . ܐܡܬܝ ܟܠ . ܦܪܥܘܢ ܕܛܪܕܗܿ ܡܢ ܨܝܕܘܗܝ ܐܬܛܿܪܦ ܒܓܠܠܐ̈ ܚܢܘܩܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܡܬܚܿܫܚ ܒܗ ܩܕܡܝܟ ܟ̣ܐܝ ܒܗ ܘܐܒ̣ܗܬܝܗܝ . ܠܐ ܬܗ̣ܘܐ ܟܠ ܠܡܪܗ ܛܼܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܕܡܬܓܕܦ ܒܦܘܡ ܣܟܠܐ̈ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ .
JnDalya:Epist ܕܐܫ̣ܬܝܘ ܓܕܕܐ̈ ܘܡܪܪܐ̈ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܩܢܘܡܗܘܢ ܟܠ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܢ̣ܣܒܘ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܠܒܘ̣ܣܡܗܘܢ .
JnDalya:Epist ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ ܐ ܕܥ̣ܠ ܠܐܬܪܐ ܝ ⁴ܗܢܐ ܆ ܐܬܒ̣ܠܡ ܟܠ ܗܪܟܐ ܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚ̇ܕܐ ܟܠ . ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ .
JnDalya:Epist ܗܘܢܐ ܣܒܝܼܣ ܡܡܠܠܐ ܕܥ̣ܠ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܐܬܒܼܠܡ ܒܫܬܩܐ ܡܢ ܟܠ ܗܪܟܐ ܡܢ ܪܚܬܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚܿܕܐ ܟܠ . ܘܛܥܝܿܬ ܠܕܝܠܝ .
JnDalya:Epist ܐܡܬܝ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܬܐ̈ ܕܡܐ ܕܡܬܓܠܝܐ ܟܠ ܟܠܗܝܢ ܦܿܪܫ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܐܘ ܐܚܝ ܡܢ ܝܿܕܥܐ ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܠܟ .
JnDalya:Epist ܕܡ̇ܪܛܘ ܓܦܘܗܝ̈ ܨܝܕܐ̈ ܆ ܘܐܣܬ̇ܬܪ ܬܚܝ̣ܬ ܟܢܦܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܢܘܪܐ X ܇ ⁹ܘܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ X ⁹ܦ̇ܪܚܝܢ Xܝ ܠܡܪܘܡܐ̈ .
JnDalya:Epist ܕܡܿܪܛܘ ܓܦܘܗܝ̈ ܨܝܕܐ̈ ܘܐܣܬܿܬܪ ܬܚܝ̣ܬ ܟܢܦܝܗ̈ܿ ܟܠ ܠܗܘܢ ܓܦܐ̈ ܕܢܘܪܐ ܘܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ ܦܿܪܚܝܢ ܠܡܪܘܡܐ̈ .
JnDalya:Epist ܦܘܠܚܢܘܗܝ̈ ܗ̣ܝ ܡܚ̇ܒܠܐ . ܘܟܠ ܟܐܒܐ̈ ܕܥ̣ܒܕ XX ܟܠ ܒܥܪܩܝ̈ ܚܫ̣ܘܟܐ ܆ ܘܡܫܬܠܡ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܢܓܕܐ̈ .