simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܪܐ̇ܓܐ ܢܦܫܟ ܕܪܓܬܗܝܢ ܠܐ ܥ̇ܒܪܐ ܐܡܝܢ ܀ ܝ X 34 2ܡ̇ܥܗܕ ܟܠ ܠܘܬ ¹²ܒܝܫܘܬܝ ܆ ܢܦܪܥܟ ܛܒܐ ܣܥܘܪܘܬ̈ ܗ ܝ¹ X0ܒܫܘܘܟܢܐ̈
JnDalya:Epist : X ܗܪܓܗ ܚ̇ܢܐ ܠܟܠ : X ܟܠ . ܩ ܕܒܠܒXܝ XX ܒ XX : ܩ Xܐܬܛܥܐ : ܟܠ -- . Xܡܪܝ XX . --⁷⁴ܩXX XXXܢX . --⁷³ XX : X1ܩ ܗX X ܚܢܐ
JnDalya:Epist . ܩ ܕܒܠܒXܝ XX ܒ XX : ܩ Xܐܬܛܥܐ : XXX Xܢ-- . X ܣܝܘܪܘܬܐ̈ ܟܠ XXXܢX . --⁷³ XX : X1ܩ ܗX X ܚܢܐ ܟܠ : X ܗܪܓܗ ܚ̇ܢܐ ܠܟܠ : X
JnDalya:Epist ܠܚܙܘܐ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ ܟܠ ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ܟܠ ܨܒܝܢܐ ܕܪܐ̇ܓ ¹⁷ܬܩܢܬܐ̈ ܀ 3ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܝܡܝܢܝ ܠܡܨܪ ܨ̇ܐܪ
JnDalya:Epist ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ ܟܠ ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ ܟܠ ܡܫܟܚܐ ܝܡܝܢܝ ܠܡܨܪ ܨ̇ܐܪ ܟܠ ܠܚܙܘܐ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ
JnDalya:Epist ܟ̣ܣܐ ܠܚܘܕ ܢܫܬ̣ܟܚ ⁹ܠܚܙܬܟ . X ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܒܨܘܪܬܐ̈ . ܐܪܝ̣ܡ ܟܠ ⁸ܢ ܡܢ ܩܕܡܝܟ ⁸ܢ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܠܓܘ ¹⁹ܡܢ
JnDalya:Epist ܡܢ ܩܕܡܝ ܆ ܕܡܪܐ ܟܠ ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܐ . ܘܐܝܟܐ ܐ̇ܝܬܝ ܠ ܐ Xܝ ܟܠ ܝX ܒܢܘܗܪܐ Xܝ ܡܪܝܐ ܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܘܫ̇ܦܝܪܐ . ܠܐܝܟܐ ܐܙ̣ܠ
JnDalya:Epist ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܙܐ . ܘܐܝܟܐ ܐ̇ܝܬܝ ܠ ܐ Xܝ ܢܕܥ ܐܝ̇ܐ . ܕܫܒ̣ܐ ܟܠ ܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܘܫ̇ܦܝܪܐ . ܠܐܝܟܐ ܐܙ̣ܠ ܟܠ ܡܢ ܩܕܡܝ ܆ ܕܡܪܐ
JnDalya:Epist . ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ . ܟܠ ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ ܐ ܕܥ̣ܠ ܟܠ ܕܫܢܝܘܬܐ X⁹ܐܕܪܟܬܢܝ ܗܪܟܐ ܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚ̇ܕܐ
JnDalya:Epist ܗܘܢܐ X⁰ܣܒܝ̣ܣ X¹ܡܡܠܠ ܐ ܕܥ̣ܠ ܠܐܬܪܐ ܝ ⁴ܗܢܐ ܆ ܐܬܒ̣ܠܡ ܟܠ ܗܪܟܐ ܡܢ ܪܬܚܗ ܕܚܡܪܐ ܡܚ̇ܕܐ ܟܠ . ܘܛܥܝ̇ܬ ܠܕܝܠܝ .
JnDalya:Epist ܢܫܬܟܚ ܠܚܘܕ XX . -- X܏⁰ X⁰ܩ ܡܢ ܩܕܡ ܝܝܢܝXܝ̈ XX . -- X⁸ ܟܠ XX ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ X⁰ܒܪܐܙܐ ⁵¹ܡܬܚ̇ܘܝܐ : ⁵² ܟܣܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܒܝ̣ܫܢ̈ ܆ ܗܕܐ ܒܝ̣ܫܐ ܠܦܠܚܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܥܡ ܚܒܪܬܗ̇ ܟܠ . ¹⁷ܐܢ ¹⁸ܕܥܠܡܐ X ¹ܘܐܢ ܕܒܢܝ̈ ܕܘܒܪܐ . ¹⁹ X 1ܝܬܝܪ ܡܢ
JnDalya:Epist ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ Xܝ . ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܕܘܝܕ ܩܪܝܬܐ ܡܫ̇ܡܗ ܆ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܠܩܢܐܘܗ ܇ ³⁶ܘܫܓܘܫܝܐ ܕܥܡܐ ⁷ܝ ܣܓܝܐܐ
JnDalya:Epist ܆ ⁴¹ܡ̇ܫܡܥ ܠܗ ܩܠ ܐ ܝX XX XX ܡܚ̇ܕܝܢܐ ܘܡܠܒܒܢܐ . ܟܠ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ ܡܪܝܐ . ܘܡܐ ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܛ̇ܒܐ ܕܐܫܬܘܚܕ ܠܗ ܡܢ
JnDalya:Epist ܪܚ . . . ܡܘܗܝ ܘܠܢ ܢܚ̇ܕܐ ܒܪܚܡܬܗ ܐܡܝܢ ܀ ܗ ܕܝܠܗ ܕܚܡܫ X . ¹ ܟܠ ܘܥܘ ܗܕܢܘܗܝ̈ ܇ ܘܒܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕ ܬܬܐܣܪܝ . ܕܠܗ X ܫܘܒܚܐ ܡܢ
JnDalya:Epist ܣ̣ܬܪܐ̈ ⁶⁴ܕܒܗܘܢ ܚܙܬ ܗ̇ ܕܢܦܫܢ ܡܬܚ̇ܦܝܐ ܇ ܡܢ ܕܠܡܚܙܐ ܟܠ XX . 1ddXdd 3ܝ . XX ³ ܚ̇ܢܝܢܢ . ܥ̇ܠܐ ܡܪܝ ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܬܢ ܆
JnDalya:Epist ܟܠܗ . Xܐܝܢ ܘܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ⁴ܠܚܫܚܬܐ . ܡܢܐ ܗܝ ܒܝ̣ܫܬܐ ܗܕܐ ܟܠ 36 ܣܟܠܐܝܬ ܒܟܠ ܡܡܠܠܐ . ܘܐܦܠܐ ܕܢ̇ܥܗܕܘܢ ܫܡܗ ܒܡܘܡܬܐ̈
JnDalya:Epist X ¹ܕܡܬܚ̇ܫܚ ܒܗ ¹⁵ܩܕܡܝܟ ܆ ܟ̣ܐܝ ܒܗ ܘܐܒ̣ܗܬܝܗܝ . ¹⁶ ܠ ܐ ܬ ܟܠ ܗ : ¹²ܛ̣ܢ ܚܠܦ ܫܡܗ ܆ ܕܡܬܓܕܦ ܒܦܘܡ ܣܟܠ̈ ܐ ܒܠ ܐ X ¹ܝܕܥܬܐ .
JnDalya:Epist ܗ̣ܘܐ ܠܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ ܟܠ ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ . ܐܣܬ̇ܟܠ ܟܠ ܕ ܩܕܝܫܐ X . 1ܡܟܝܠ ܐܢ̇ܐ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܫ̇ܠܐ ³ܐܢܐ . ܚܕ ܚܠܦ
JnDalya:Epist ܠܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܡ̇ܠܐ . ܐܣܬ̇ܟܠ ܐܚܝ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܆ ܕܗܘ̣ܝܘ X ܟܠ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܫ̇ܠܐ ³ܐܢܐ . ܚܕ ܚܠܦ ܟܠ ܗ̣ܘܐ ܠܝ . ܗ̇ܘ ܕܚܠܦܘܗܝ