simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܙܒܢܐ ܐܠܨ ܕܢܗܘܐ ܀ ‏ ‏ܒܙܘܥܐ ܘܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ : ܐܕܝܩܘ ܟܠ : ܕܡܢ ܡܝܬܘܬܟܘܢ ܢܘܚܡܐ ܗܘ . ‏ ‏ܥܠ ܡܫܬܘܬܟܘܢ ܗܘ ܡܟܪܙ : (
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ : ܡܝܬܐ ܗܘ ܠܥܠܡܐ ܘܠܥܡܠܘܗܝ̈ ܀ ܠܐ ܣܥܪܐ ܟܠ ܡܝܬܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܝܫܘܥ : ܠܡܢ ܐܝܟ ܚܝܐ̈ ܡܗܠܟܝܢ ܐܢܬܘܢ .
IsaacAnt:memHom ܡܘܬܝܢ̈ ܣܝܒܪ ܚܘܠܦܝܗ̇ : ܘܟܠ ܬܟܬܘܫܝܢ̈ ܥܠ ܐܦܝܗ̇̈ ܀ ܟܠ ܀ ܒܟܠ ܐܓܘܢܝܢ̈ ܐܣܓܕܘ ܒܗ̇ : ܘܒܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܚܡܣܢܘ ܒܗ̇ .
IsaacAnt:memHom ܪܘܚܐ ܕܛܘܥܝܝ ܕܢܫܒ : ܩܛܪܬ ܠܗ̇ ܒܡܥܦܪܝܗܝܢ̈ ܀ ܒܥܝܕܐ ܟܠ ܀ ܠܩܠ ܕܝܘܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܕܩܥܝܢ : ܟܢܫܢ̈ ܪܘܚܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܐܝܢܐ ܕܝܕܥܗ̇ ܘܐܚܕܗ̇ : ܐܝܟ ܗܕܝܘܛܐ ܡܢܝܢ ܠܗ ܀ ܬܘܬܪܐ ܟܠ ܀ ܡܐ ܕܚܙܘ ܠܐܝܢܐ ܕܠܒܟܗ̇ : ܦܬܚܘ ܦܘܡܝܗܘܢ̈ ܒܡܘܝܩܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܠܒܟ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗ : ܥܠ ܣܝܦܐ ܠܛܝܫܐ ܓܚܟ ܀ ܟܠ ܕܙܩܦ ܢܦܫܗ ܟܠ ܠܗ ܒܘܝܐܐ ܗܘ ܀ ܟܠ ܕܐܫܬܝ ܡܢ ܡܒܘܥܗ : ܐܝܟ ܪܘܝܐ ܡܘܬܗ ܒܥܐ .
IsaacAnt:memHom ܐܡܬܝ ܕܢܫܡܥ ܫܪܒܗ̇ : ܕܐܨ ܗܘ ܘܚܕܐ ܕܫܡܥܗ̇ ܀ ܪܚܡ ܚܘܠܡܢܐ ܟܠ ܕܡܚܫ ܨܒܐ ܗܘ ܀ ܗܟܘܬ ܐܦ ܐܝܢܐ ܕܪܚܡ : ܢܨܚܢܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ : ܠܐ ܚܣܪ ܠܗ ܡܙܘܢܐ ܀ ܟܕ ܢܟܦܝܢܢ ܗܝ ܗܕܐ : ܟܠ ܟܕ ܨܒܝܢ ܀ ܟܕ ܐܦܠܐ ܫܒܪܐ̈ ܝܘܡܢ : ܚܣܝܪܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ .
IsaacAnt:memHom ܣܘܥܪܢܐ ܕܦܓܥ ܒܟ : ܝܠܦܝܗܝ ܡܢ ܚܐܪܘܬܟ ܀ ܐܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܟܠ ܗܘ ܀ ܘܐܢܗܘ ܕܣܥܪܬ ܣܘܥܪܢܐ : ܒܚܬܝܪܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ .
IsaacAnt:memHom ܕܫܩܠ ܢܝܪܐ ܣܪܝܟܐ : ܕܢܒܝܐ̈ ܡܡܠܠ ܚܝܐ ܗܘ ܀ ܐܢ ܚܢܩܟ ܟܠ ܕܟܡܐ ܝܩܝܪ ܀ ܟܠ ܕܛܥܡ ܡܣܟܢܘܬܐ : ܕܫܠܝܚܐ̈ ܟܟܪܝܬܐ ܗܝ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܬܬܠܡܕ ܠܫܠܝܚܐ̈ : ܫܛܗ ܠܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ ܀ ܟܠ ܕܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܡܢ ܣܟܗ ܀ ܘܟܠ ܕܨܠܝܒܗ ܥܠ ܟܬܦܗ : ܐܬܝܐ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܙܟܘܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܕܚܠ ܘܗܦܟ ܩܛܠܘܗܝ : ܘܕܐܩܝܡ ܪܓܠܐ ܥܕܪܘܗܝ ܀ ܗܟܢܐ ܬܚܡܘ ܟܠ ܐܪܥ ܠܗ ܀ ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܬܪܥ ܣܕܪܐ : ܘܐܚܪܬܐ ܕܐܪܦܝ ܚܒܪܘܗܝ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܚܨܦ ܘܩܪܐ ܒܬܪܥܟ : ܠܐ ܟܠܝܗܝ ܬܪܥܟ ܒܥܘܬܗ ܀ ܘܕܚܒܨ ܟܠ ܬܪܝܨܘܬܐ ܀ ܬܠܝܬܝܐ ܫܩܠ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܘܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܚܘܨܦܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܗܘܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ : ܡܛܠ ܐܕܡ ܐܬܬܩܢ ܀ ܡܛܠ ܪܗܛܗ ܡܠܟܘܬܐ ܟܠ ‏ܪܒ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ : ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܟܠ ܝܬܝܪ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܪܟܢ ܨܘܪܗ ܘܦܠܚ : ܒܗܝ ܐܘܪܚܐ ܚܫܒܘܗܝ ܡܝܬܐ ܀ ܐܝܟ ܟܘܪܐ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܫܟܚ ܠܐܠܗܐ : ܐܝܟ ܠܐܒܝܕܐ ܡܢܝܢ ܠܗ .
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܠܫܘܘܕܝܐ̈ : ܓܘܫܡܗ ܫܕܐ ܥܠ ܢܘܪܐ ܀ ܟܠ ܕܛܥܝܢ ܚܫܗ ܟܠ ܗܘ ܀ ܟܠܡܢ ܕܐܫܪ ܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ : ܓܒܘܗܝ̈ ܝܗܒ ܠܣܪܩܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܪܢܝܐ ܕܠܘ ܙܒܢܗ ܗܘ : ܐܝܟ ܝܚܛܐ ܫܘܚ ܘܕܥܟ ܀ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܘܠܐ ܟܠ ܗܘܐ ܀ ܗܢܘ ܝܚܛܐ ܕܬܪܥܝܬܐ : ܕܠܐ ܡܪܚܦܐ ܥܠܘܗܝ ܡܚܫܒܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܝܕܥ ܕܐܝܬ ܐܘܠܨܢܐ : ܠܝܬܡܐ̈ ܡܠܒܫ ܡܢ ܚܕܪܗ ܀ ܘܟܠ ܕܐܪܓܫ ܟܠ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܕܐܝܬ ܓܗܢܐ : ܠܐ ܒܣܐ ܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܡܗܝܡܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܠܥܣ ܠܚܡܗ ܠܚܘܕܘܗܝ ܀ ܟܠ ܕܐܫܪ ܟܠ ܀ ܘܐܝܢܐ ܕܫܡܥ ܠܟܬܒܐ̈ : ܫܝܛܝܢ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܢܣܝܘܢܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܥܝܪܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ : ܪܚܝܩ ܣܓܕ ܘܡܫܒܚ ܀ ܟܠ ܡܠܐܟܐ ܘܣܪܦܐ : ܟܠ ܐܢܐ ܀ ܫܡܥܬ̥ ܡܢܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ : ܘܙܡܝܪܬܐ̈ ܦܐܝܬܐ̈ .