simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܚܕ ܒܝܢܬ ܠܗ ܘܠܩܢܘܡܗX . --¹⁹ܩXX·dd--¹⁸ X XX·XX¹ ܟܠ . . ܝXX --¹¹ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ XX --¹⁰ ܛܝܒX --²⁰ܚܒܝ̣ܒܝ̈
Eph:memHom ܕܐܪܦܝܘ ܒܫܝܢܐ ܩܢܐܘܗܝ ܒܚܘܪܒܐ ܘܡܕܡ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܠ ܒܗ ܘܡܛܠܬܗܘܢ ܡܬܪܕܦܝܢ ܡܣܟܝܝ̈ ܠܣܒܪܐ ܘܠܛܝܒܘܬܐ .
Eph:memHom ܦܪܘܣ ܒܚܕ ܡܢ ܟܐܒܝܢ̈ ܢܥܘܠ ⁸ܥܠܝܢ ܡܬܦܪܣ ܫܦܝܪ ܡܕܝܢ ܟܠ ܠܐ ܓܝܪ ܒܠܥܕ ܟܘܪܗܢܐ ܠܡܘܬܐ ܕܢܥܘܠ ܐܝܬ ܐܬܪܐ 145ܕܡܢ
Eph:memHom ܦܘܡܝܢ̈ ܐܬܒܪܟ ܐܦ ܝܘܢܢ ܐܝܟ ܟܪܘܙܐ ܥܠܬ ܡܪܟܒܬܐ ܫܩܠܬ ܟܠ ܛܘܒܐ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܐܫܬܒܚ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܚܢܢܐ 150ܘܡܢ
Eph:memHom ܟܘܝܢ̈ ܡܕܝܩܐ ܚܢܦܘܬܐ ܕܢܦܩܬ ܡܢܢ ܥܠ ܬܪܥܝܗܘܢ̈ ܗܐ ܟܠ ܡܣܬܓܕܐ ܩܨܡܐ ܕܐܫܬܦܠ ܒܐܬܪܢ ܫܘܩܐ ܠܗ ܪܒܐ ܗܪܟܐ XX 1ܡܢ
Eph:memHom ܕܐܡܝܪܢ̈ ⁴[ܗܐ ܒܡܥܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ ܢܒܝܘܬܐ ܒܩܠܐ ܙܥܩܬ ܟܠ ³ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܠܐ ܢܫܡܥ ܟܠ ܕܟܬܝܒܢ̈ ] 505ܘܢܣܬܟܠ
Eph:memHom ܡܕܡ ܐܬܒܝܢ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬX ¹ܕܬܐܙܠ ܠܫܝܘܠ ܘܚܘܫܒܢܐ²0ܐܝܬ ܟܠ ܓ̇ܝܪܐ ܐܚܘܝܟ ܐܝܟܢ ܬܦܠܛ ܡܢ ܢܘܪܐ ܠܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ 589ܩܕܡ
Eph:memHom ܩܘܡܢ̈ ܝܡ ܟܠ Xܩܘܡܝܢ̈ . XܫܒܝXܘ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܦXܝܘ ܟܠ ܠܡܚܪܪܢܐ ܆ XXX . XX . X08XX6dd· X 1XXX XX . X08ܩXX
Eph:memHom ܐܢܫ ܨܝܕ ܪܚܡܝܟ̈ ܕܟܡܐ ܦܪܝܣܝܢ ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܢܐܚܘܕ ܟܠ ܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܥܠ ܚܘܒܟ ܕܟܡܐ ܡܩܒܠ ܚܛܝܐ²̈ X41ܢܪܗܛ
Eph:memHom ܐܢܫ ܪܚܡܐ̈ ܙܪܥ ܗܘܐ ܕܢܚܨܘܕ ܡܢܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ ܠܝܘܢܢ ܟܠ ܐܫܬܬܩܘ ܠܐ ܨܒܘ ܠܡܕܢ ܟܐܢܐܝܬ ܕܠܐ ܢܬܬܕܝܢܘܢ ܟܐܢܐܝܬ XX
Eph:memHom ܚܛܗܐ ܐܝܢܐ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢܗ ܕܚ̇ܠ ܥܒܘܕܗ ܐܦ ܗ̣ܘܡܡܠܠܗܡܙܝܥ ܟܠ ܓܝܪܐ ܘܙܘܥܐ ܘܪܥܠܐ ܝ̇ܗܒܐ ܠܗ ܓܢܒܘܬܐ ܠܓ̇ܢܒܐ XX
Eph:memHom ܐܢܫ ܢܦܫܗ Xܟܣ ܗܘܐ ⁸ܕܪܘܓܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܟܣ ܗܘܐ ܫܡܥܘܗܝ ܟܠ ܚܐܢ ܗܘܐ ܠܝܬ ܕܠܚܒܪܗ ܕܐܢ ܗܘܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܕܐܢ ܗܘܐ ⁷ XX
Eph:memHom ܐܝܢܐ ܕܒܕܡܐ ܕܦܓܪܗ ܟܬܒ ܝܘܕ ܘܪܫܡ ܒܟܬܒܐ ܥܡ ܝܢܝܣ ܟܠ ܒܝܢܬ ܚܢܦܐ̈ ܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܦܪܫ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ¹ XXX
Eph:memHom ܨܘܠܦܬܐ̈ ܕܢܫܕܐ ܒܟ ܒܝܫܐ ܐܢܐ ܡܐܣܐ ܐܢܐ ܟܠ ܡܚܘܬܐ̈ ܟܠ ܒܐܚܪܝܐ̈ ܐܢܗܘ ܕܬܐܬܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ̈ ܡܩܒܠ ܐܢܐ XXX
Eph:memHom ܟܡܐ ܕܬܫܟܚ ܒܪܥܝܢܟ ܕܢܗܝܪܝܢ ܪܬܡܝ̈ ܙܘܥܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܪܥܝܢܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܡܫܬܪܪ ܬܘܟܠܢ ܡܪܝܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ XXX
Eph:memHom ܐܝܢܐ ܕܐܟܠ ܘܐܫܬܝ ܘܥܡ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܚܠܛ ² ܥܐܠ ܠܬܡܢ ܟܠ ܘܪܫܡ ܒܟܬܒܐ ܥܡ ܝܢܝܣ ܘܝܡܒܪܝܣ ܩܐܡ ܚܪܫܐ̈ ܕܫܡܗܬܐ̈ XXX
Eph:memHom ܐܢܫ ܚܒܪܗ ܢ̇ܓܕ ܗܘܐ ܠܨܠܘܬܐ ܘܠܒܥܘܬܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܟܠ ܠܝܬ ܕܠܚܒܪܗ ܡܚܛܐ ܗܘܐ ܕܟܠܢܫ ܥܘܠܐ ܪܕܦ ܗܘܐ XXX
Eph:memHom ܡܐ ܕܙܒ̇ܢ ܡܣܟܢܐ ܥܠ ܣܦܣܪܐ ܡܬܝ̇ܒܠ ܡܢ ܙܒܘܢܐXܕܚܛܝܬܐ̈ ܟܠ ܬܪܥܝܬܐ ܡܢܗ ܕܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܗܐ ܣܓܝܐܝܢ̈ ܣܦܣܪܐ̈ XXX
Eph:memHom ܡܐܢ ܐ ¹²ܕܡܬ ܩܪܒܝܢ ¹³ܠܗ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ ܕܚܪܫܝܗܘܢ̈ ⁵ ܟܠ ܠܗܘܢ ⁵ܒܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܓ ܐܪܝܗܘܢ̈ ܘܠܡܐܢܝܗܘܢ̈ ⁵ XXX
Eph:memHom ܛܘܒܝܢ̈ ²³ ܡܬܗܦܟܝܢ ܓܐܝܐ̈ ܒܢܘܪܐ ܘܥܢܘܝܐ̈ ܒܓܢܬ ܟܠ ܒܬܫܒܘܚܬܐ 1X1ܫܐܠܝܢ ܥܬܝܪܐ̈ ܡܝܐ̈ ܘܡܣܟܢܐ̈ ²²ܡ̣ܠܝܢ