simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ ܟܠ . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ
Eph:madLuqHeres ܕܛܒ ܫܘܒܚܐ ܠܛܥ̇ܢ ܟܠ 12ܒܬܪܬܝܢ̈ ܪܫ̇ܝܢ ܘܒܗܝܢ
Eph:madLuqHeres ܗ̇ܝ ܢܘܪܗ ܕܡܪܐ̈ ܟܠ 13ܘܢܫ̣ܡ ܒܐܘܝܘܬܐ ܐܟܕܢܐ̈
Eph:madLuqHeres ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܟܢܪ ܟܠ 160 . .
Eph:madLuqHeres ܕܚܕ ܗܘ ܡ̇ܕܒܪ ܟܠ 8ܫܒܛܐ̈ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܣܗܕܝܢ
Eph:madLuqHeres ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ
Eph:madLuqHeres ܗܘ̣ ܐܬܪܟܢ ܕܢ̇ܚܐ ܟܠ X 1ܐܢ ܕܝܢ
Eph:madLuqHeres ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
Eph:madLuqHeres ܕܚܕ ܗܘ ܡܕܒ̇ܪ ܟܠ XX 13ܒ̇ܙܚܘ ܥܠ
Eph:madLuqHeres ܡ̇ܠܐܐ ܟܠ̣ ܡܥܝ̣ܩ ܟܠ XX ܠܠܝܐ ܡܫ̇ܠܐ
Eph:madLuqHeres ܠܪܘܚܦܗ ܕܛܒ̇ܐ ܡܢܚܡ ܟܠ XX ܬܠܬܐ ܒܢܘܚܡܐ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ ܟܠ ³ܐܢܫ ܒܗܝܢ ܟܐ̇ܐ
Eph:madLuqHeres ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX
Eph:madLuqHeres ܛ̇ܘܪܐ ܘܣܢܐ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ
Eph:madLuqHeres ܢܚܠܬ ܢܒܝܝ̈ ܫܘܩܪܐ ܟܠ ܐܢܫ ܚ̇ܦܝ ܪܝܫܗ
Eph:madLuqHeres ܐܢܫ ]ܕܚܛܦ ܠܚܡ ܟܠ ܐܢܫ ܚܝܠܐ ܗܘ
Eph:madLuqHeres ܒܗܝܢ ܟܘܠ ܫܥ ܟܠ ܐܢܫ ܠܗܝܢ ܢ̇ܛܪ
Eph:madLuqHeres ܗܝ ܝX ܕܥܠܝܗ̇ ܟܠ ܐܢܫ ܡܬܟ̇ܬܫ ܕܥܠ
Eph:madLuqHeres ܠܪܘܡܐ ܨܠ̣ܐ ܪܝܫܗ ܟܠ ܐܢܫ ܬܠܐ ܥܝܢܘܗܝ̈