simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX
Eph:madLuqHeres ܥܕܢ ¹ X ܟܠ ܕܡܘܢ̈ ܠܒܫ̣ܬ ܒܚܢܢܗ̇
Eph:madLuqHeres ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ ܟܠ ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ
Eph:madLuqHeres ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ
Eph:madLuqHeres 1ܚܙܐ ܠܡ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥ̣ܒܕ̣ ܘܗܐ ܦܐܐ
Eph:madLuqHeres ܠܐ ܡܕܡ ܒ̣ܪܐ ܟܠ ܡܕܡ -- Xܒܪ⬩ܗ
Eph:madLuqHeres ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ ܟܠ ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ
Eph:madLuqHeres ܗܕܐ ¹ܕܫܘܐ ܒܗ̇ ܟܠ ܝܘܠܦܢ ܕܡܢ ܩXܢܐX
Eph:madLuqHeres ܗܘ̣ ܗܘܝܘ ܕܐ̇ܢ ܟܠ ܘܐܢ ܛܒܐ ܗܘ̣
Eph:madLuqHeres ܐܠܨܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܐܘ ܟܠ ܦܓܪ ܢܣܠܘܢ ܘܟܠ
Eph:madLuqHeres ܢܣܒܪ ܠܢ ܕܗܢܘ ܟܠ ܟܠܗ X ܦܪܣܗ̇
Eph:madLuqHeres ܝ ܒܪܝܟ ܕܚܒܫ ܟܠ ܒܫܪܪܗ ܫX 22ܫXܫܘ
Eph:madLuqHeres ܝ ܕܐܝܢܐ ܕܝܠܦܗ̣ ܟܠ ܒ̇ܨܐ ܒܗ ܘܕܩܡܘ
Eph:madLuqHeres ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ ܟܠ . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ
Eph:madLuqHeres ܘܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ ܟܠ ܟܝܢ ܡܟܪܙ ܣܗܕܐ̈
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
Eph:madLuqHeres ܒܣܡܢ̈ ܡܡܬܘܡ ܕܡܢ ܟܠ ܒܟܠ ܒܝܫܝܢ 7ܘܚܙܘ
Eph:madLuqHeres ܣܗܕܝܢ ܣܟܠܐ̈ ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪ ܗܘ 7ܐܢ
Eph:madLuqHeres ܕܥܡܐ ܗܘ ܕܡܣܬܬܪܢ̈ ܟܠ ܫܥ ܚܒܪܬܗ̈ ܘܠܐ
Eph:madLuqHeres ܝܠܕܐ ܚܘܝ ܕܡܪܐ̈ ܟܠ ܛܥܝܢ ܟܘܠ ܘܐܝܟܢ