simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madLuqHeres ¹[ܘܐܬܩܢ ܟܠ ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܟܠ Xܪܩܝܘܢ ܦܩX ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ
Eph:madLuqHeres ܕܡܘܢ̈ ܠܒܫ̣ܬ ܒܚܢܢܗ̇ 14ܟܝܢܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܙܥ̣ܪ ܟܠ ܗܘ ܬܘܒ ܝܪܒ̣ܬ ܟܕ ܝܪܒ̣ܬ ܘܟܕ ܗ̣ܝ ܠܗ̇ ܫܘܝܐ ܗܝ ܟܠ ܥܕܢ ¹ X
Eph:madLuqHeres ܡܡܠܟ ܫܘܠܛܢܗ̇ ܝ ܕܡܪܗ̇ ܓܝܪ ܡܕܝܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܘܠܝܬ ܟܠ ܗܘ ܡܢܗ̇ ܘܚܠܩܐ ܩܛܝܪܐ ܗܘ ܕܡܫ̇ܥܒܕ ܠܗ̇ ܢܚܘܐ ܚܢܢ ³ܕܥܠ
Eph:madLuqHeres ]ܗX ¹[ܕܡܘܫܐ ܗܘܬ ]ܕܢܟܬܘܒ ܒܪܘܚ ¹[ܩܘܕܫܐ ܠܐ ܓܝܪ ܢ̇ܟܦ ܟܠ ⁰ܕܢܟܬܘܒ ܕܒܪܘܝܐ ܡܢܗ̇ ܕXܝ ܗܘܠܐX ]ܒܪܐ ܟܠ ¹[ܘܐܬܩܢ
Eph:madLuqHeres ܕܥ̣ܒܕ̣ ܘܗܐ ܦܐܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܩ̇ܠܣ ܕܦܐܐ ܘܗܕܝܪ ܫܘܦܪܗܘܢ ܥܠ ܟܠ ܗܘ ܘܩܘܕܫܗܘܢ ܙܗܝܐ ܗܘ ܫܠܡ ³ ܕ ¹ܒܪ ܩܠܗ X 1ܚܙܐ ܠܡ ܐܠܗܐ
Eph:madLuqHeres ܡܕܡ -- Xܒܪ⬩ܗ X--⁸ܕܝܢ ܝܕܢ X-- ⁵ܛܟܝXܐ̈ X ܆ ⁴ܒ . XX XX¹ ܟܠ ܚܟܝܡ̣ ܐܦ ܕܒܣܝܡ ⁷ 8ܚܘܝ ܚܝܠܗ ܟܕ ܒ̇ܪܐ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒ̣ܪܐ
Eph:madLuqHeres ܚܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܢܐ ܚܝܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܫܪܝܘܗܝ X 3ܐܚܕ ܒܨܠܘܬܗ ܟܠ XXX -- ³ܕܟܒܪ X -- ²ܒܬܪܝܢ̈ X ¹ ܕܢܬܟܣܣܘܢ ܗܘܘ ܒܗ
Eph:madLuqHeres ܝܘܠܦܢ ܕܡܢ ܩXܢܐX ܘܪܘܚܢܐ̈ ܗ̇ܘ ܗܘ ܛܡܐ ܐܝܢܐ ܕܚ̇ܛܐ ܟܠ -- ⁸ܦܓܙܐ̈ XX-- ⁷ܛܝܘܡܗܘܢ X ⁰ ܐX Xܙܦܐ ܗܕܐ ¹ܕܫܘܐ ܒܗ̇
Eph:madLuqHeres ܘܐܢ ܛܒܐ ܗܘ̣ ܗܘܝܘ ܙܐ̇ܢ ܟܘܠ 9ܡܒܗܬ ܒܗܬܘ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܘܕܘܢ ܟܠ X ܕܐܠܦ ܐܠܦܝܢ̈ ܩܝܡܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܝ ܐܢ ܟܐܢܐ ܗܘ̣ ܗܘܝܘ ܕܐ̇ܢ
Eph:madLuqHeres ܦܓܪ ܢܣܠܘܢ ܘܟܠ ܓܢܣ ܕܪܘܚܢܐ ܗܘ ܢܩܒܠܘܢ XX ܐܘ ܢܪܚܡܘܢ ܟܠ ܗܘ̣ ܟܡܐ ܣܢܐ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝ̣ܢ̈ ܗܐ ܐܠܨܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܕܐܘ
Eph:madLuqHeres ܟܠܗ X ܦܪܣܗ̇ ܠܪܒܘܬܗ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܟܠ 4ܐܙܥܪ ܠܪܒܘܬܗ̣ ܒܡܠܐ̈ ܫܐܝܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܣܒܪ ܠܢ ܕܗܢܘ
Eph:madLuqHeres ܒܫܪܪܗ ܫX 22ܫXܫܘ Xܐܫܬܪܓܠܘ ܕܐܦ ܚ̇ܠܛܘ ܣܡ ܡܘܬܐ ܟܠ ܘܠܡܩܨܐ ܘܠXܡܠܦܘ Xܬ̣ܐ ܡܪܢ ܐܦ ܐܬ̇ܐ ܝ ܒܪܝܟ ܕܚܒܫ
Eph:madLuqHeres ܒ̇ܨܐ ܒܗ ܘܕܩܡܘ ⁵ܗܘܘ ܒܝܬ ܙܐܦܐ ܠܣܝܦܐ ܓܠܝܐ ܪܗܛܘ ܟܠ ܓܠܝܢܐ ⁴ X· ܚܘܫܒܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܝ ܕܐܝܢܐ ܕܝܠܦܗ̣
Eph:madLuqHeres . ܡ̇ܢ ܕܡܬ̇ܠܡܕ ܒܫܡܗ ܩ̇ܪܐ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܫܠܝܚܐ ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܝܫܐ ܪܟܒ ܒܪܝܟ ܗ̇ܘ ܕܦܪܣܝ ܙܐܦܝܗܘܢ̈ 6ܠܘ ܕܝܢ
Eph:madLuqHeres ܟܝܢ ܡܟܪܙ ܣܗܕܐ̈ ܕܙܟܘܬܢ X ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟܐܢܘܬܟ ܟܠ ܘܫܡܗ̇ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܣܝܡܬ ܢܒܝܘܬܐ ܘܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܗ
Eph:madLuqHeres X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܟܠ ¹ ܐܦ ܕܟܬܝܒܝ̣ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ
Eph:madLuqHeres ܒܟܠ ܒܝܫܝܢ 7ܘܚܙܘ ܕܚܕ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܛܘܥܝܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܟܠ ܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܦܐܢܘܬܐ ܠܗܘܢ ܒܣܡܢ̈ ܡܡܬܘܡ ܕܡܢ
Eph:madLuqHeres ܡܝܬܪ ܗܘ 7ܐܢ ܓܝܪ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܪܝ ܠܬܫܡܫܬܗ ܐܝܪܒX ܟܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܕܘܕ ܒܬܘܩܢܗ ܟܕ ܣܗܕܝܢ ܣܟܠܐ̈ ܕܡܢ
Eph:madLuqHeres ܫܥ ܚܒܪܬܗ̈ ܘܠܐ ܓܝܙܐ ܡܢ ܡܬܘܡ X ܡܥܝܢܐ ܕܟܘܪܗܢܘܗܝ̈ ܟܠ ܕܡܪܕܘ ܘܐܬܢܟܪܝܘ ܠܓܙܐ ܕܥܘܕܪܢܐ̈ ܕܥܡܐ ܗܘ ܕܡܣܬܬܪܢ̈
Eph:madLuqHeres ܛܥܝܢ ܟܘܠ ܘܐܝܟܢ ܣ̣ܕܪ ܦܣܐ̈ ܠܥܒܕܐ̈ ܒܢܝ̈ ܥܒܕܐ̈ ܟܠ ܘܦܬܚ ܘܐܢ ܕܝܢ ܙ̇ܟܐ ܠܗ ܟܝܢܐ ܠܒܝܬ ܝܠܕܐ ܚܘܝ ܕܡܪܐ̈