simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ( ¹20 ) ܒܟܠ ܇ ܘܬܫܬ̇ܒܚ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܝXܝܝܬܐ ܟܠ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܝ ¹³ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ
DionAr:MystWritings . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ |ܕܒܟܠ . ܘܪܘ̇ܟܒܐ ܕܟܠ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ( ¹27 ) ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ
DionAr:MystWritings . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܦܪܝܩ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܝܬܗ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝXܝ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܡܥܠܝܐܝܬ ܒܩܢܘXܗ · ܘܠܐ . Xܡ ܘܠܐ̇ ܒܡܕܡ . ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܠܗ ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܀ ܡܕܝܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆
DionAr:MystWritings . ܀ 5ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܒܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܡ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܇ ܥܡ ܗ̇ܝ ܚܕܝܘܬܐ ³⁹ܕܡ̇ܥܠܝܐ ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ 6ܕܡ̣ܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܐܡܪ ܐ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܟܠ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗ ܚܕܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܀ ( 132 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܡܒܘܥܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ : ܒܪܐ ܟܠ ܕܕܒܐ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܇ ܠܥܠ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ̇ ܪܡܘܬܐ ܡܒܥܕܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܠܗܝܐ ܡܘܫܐ ܇ ܡܬ̇ܦ̣ܩܕ ܗܘ ܟܠ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̣ ܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܚ̇ܝܕܐ ܥܡ ܟܠ̣ ܕܠܐ ܐܘܚܕܢ . ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܢܛܘܪܬܐ ܬܘܒ ܘܡܬܪܣܝܢܝܬܐ ܇ ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܐܦ ܣܟܐ ܕܟܠ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܠ · ܟܠ ܕܟܠ . ܫܘ̇ܠܡܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܡܛܠܬܗ ²¹⁴ܗܘ̣ܐ
DionAr:MystWritings . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܣܬ ܕܠܐ ܢܛ̇ܥܐ ܦܫܢ ܐܬܝܗܒܝܢ̈ ܠܢ ܇ ܕܢܕܥ ܟܠ . ܘܥܘܡܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܟܣܝܘܬܗ̣ ܘܠܐ ܝܕܥܬܗ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢܝܢ̈ ܡܚ̇ܝܕܐܝܬ . ܘܒܠܥܕ ܡܢ ܚܕ̣ ܟܠ ܥܡ ܚܕ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚ̇ܘܝܕܗ ܕܒܟܠ ܩ̇ܕܡ ܚܒ̇ܫ ܟܠ . ܘܟܠܗ ܬܘܒ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ ܟܘ̇ܢܝܐ ܕܛܒܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܠܚܡܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܟܠ ܡܠܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ . ܐܠܐ̣ ܒܟܠܗܝܢ ܕܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܫܘܬܦܘܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐ̇ܝܕܐ ܟܠ . ܐܠܐ̣ ܐܦ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܡܫܘܬܦܘܬܗ̇ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܠ̣ܬ
DionAr:MystWritings . ܒܛܒܬܐ ܕܠܚ̇ܡܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . XX X1ܡܢܗ̇ : ܡܢܗ X²³ ܟܠ . ܘܦܪܩ̇ ܬܘܒ ܘܡ̇ܢܛܪ ܠܟܠܗܘܢ ܛܟܣܘܗܝ̈ ܘܬ ܓܡܘܗܝ̈ ܕܗܢܐ
DionAr:MystWritings . ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܦ̣ܢܐ ܟܠ ܠܘܬܗ . ܘܡܟܝܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܚܡ̣ܬܐ ܟܠ ܆ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܕܛܒܘܬܗ ܇ ܪܚ̇ܡ ܠܟܠ ܘܒ̇ܪܐ ܟܠ . ܘܡܫ̇ܡܠܐ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܕܡܣ̣ܬܒܪܐ ܠܝ ܆ ܠܗ̇ ܠܐܝܬܘܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܟܠ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܝܢ̈ ܇ ܟܕ ܦܪܫ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܛܘܒܬܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ . ܟܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܪܡ ܡܢ ܚܝܠܝܢ̈ ܆ ܐܝܟ ܡܫܟܚ ܒܚܝܠ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ̣ܬܐ ܕܟܠ ܐܦ ܐܝܕܥܬܐ ܕܟܠ ܆ ܟܠ . ܀ ܡܕܝܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܟܠ . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܕܡܘܢ̣̈ ܘܣ̇ܓܝ ܐܕܫܐ̈ . ܘܕܠܐ ܕܡ̣ܘ̇ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܟܠܡܕܡ ܡܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ . ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܡܕܡ ܡܢ