simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod . ܪܦܪܩ̇ܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܡܒܐܫܢܝܗܘܢ̈ . ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܥܠ 0ܐܒܗܝܟ̈ ܒܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ . ܐܢܐܐܢܐ ܠܡ ܓܢܒܪܐ ܘܡܨܐ ܚܝܠ
ComGenExod X0ܡܫܟ]ܚܝܢ [ܚܢܢ ܠܗ . X ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܘܬ ܡܠܬܐ ܐܘ ܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ
ComGenExod ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܩܘܝܢ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܩܝܣܐ ܟܠ ܡܝܐ̈ ܕܡܐ . ܘܫܩ̣ܠ ܒܐܝܕܗ ܘܪܙ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܘܟܐܦܐ̈ .
ComGenExod ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܒܗ ܟܠ ܠܡ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ
ComGenExod ܐܝܬܘܗܝ . ܟܕ ܫܒ̇ܩ ܠܗ ܕܝܢ ܕܢܬܕܒܪ X0 ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܡܛܠ ܟܠ ܒܗܢܐ ܙܢܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܡܨܐ ܗܘܐ ܕܢܬܪܨ ܠܐܢܫ ܒܕܡܨܐ ܚܝܠ
ComGenExod ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ . ܘܟܠ ܐܡܪܐ ܕܐܟ̇ܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ ܘܦܝܣܟܝ ܟܠ ܐܡ̇ܪ ܕܢܚܫ̇ܬ . [32]ܘܐܡ̣ܪ ܝܥܩܘܒ . ܐܦܪܘܫ ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ
ComGenExod ܐܬܬܪܝܡ . ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܗ ܒܪܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܡ̣X ܒܠܚܘܪ . . X ܟܠ ܩ̇ܦܚ . ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܢ̇ܫܩ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܘܦܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
ComGenExod ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܚܣܕܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܛܠܩܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܟܠ . ܐܝܟ̈ ܕܢܕܥ ܚܣܕܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܣܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܒܥܝܢܝ̈
ComGenExod ܓܒܝܗ̇̈ ܣܓܝ ܝܐܝܐ ܗܘܬ ܘܦܐܝܐ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܩܘܒܠܠܗ̇ ܟܠ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܒܚܙܘܗ̇ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ̇ . ܕܢܐܡܪ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ . ܐܡ̇ܕ̇ ܕܫܠܡܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ . ܟܠ , 1] 5ܘܒܬܪ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܒ̇ܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܠܛܐܢܘܢ ܥܠ
ComGenExod ܕܐܦܩܘ ⁴ܫܩܠܘ ܐܘܒܠܘ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗܘܢ . ܕܡܝܐ ܕܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܡܢ XX ܩܕܡܘܗܝ . ܫܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܝܣܬܢ : ܕܟܐܡܬ
ComGenExod ܕܐܫܬܘܕܝ . [9]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܙܬ ܣܪܐ ܠܒܪ ܗܓܪ ܡܨܪܝܬܐ ܟܠ ܒܕܐܠܗܐ ܠܐ ܛܥ̇ܐ ܐܦܠܐ ܡܬܕܟܕ̇ ܐܠܐ ܕܢܐܡܪ X ܕܫܡܠܝ ܠܘܬܗ
ComGenExod ܕܓܒܘ . ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܠܗܐ . ܠܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܟܠ X ܐܠܘܗܝܡ ܠܒܢܬܐܢܫܐ̈ ܕܫܦܝܪܢ̈ . ܘܢܣܒܘ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ
ComGenExod ܕܚܝ ܒܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܗܕܐ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐ ܠܡ ܥܒ̇ܕ ܟܠ ܕܠܐ ܝܬܪܐ ܫܘܕܥ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܗ . ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܠܡܥܛܐ
ComGenExod ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ ܟܠ ܟܠ 5 ܕܬܛܪܘܢ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ . ܘܒܝܬ ܙܪܥܟ ܡܢ ܒܬܪܟ . ܕܬܓܙܪܘܢ
ComGenExod ܕܟܪܐ ܕܒܒܝܬܗ . ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ
ComGenExod ܕܥܒ̣ܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘ̇X . ܘܐܡ̣ܕ̇ ܠܝܛ ܟܢܥܢ . ܫܦܝܪ ܕܝ]ܢ ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܐܠܗ]ܝܐ ܕܗܘ̣ܐ ⁹[ܠܘܬܗ ܚܠܡܢܐܝܬ . ܝ̣ܕܥ
ComGenExod ܗܘ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܗܘܐ ܡܬܝܚ . [7]ܡܢ ܟܠ ܥܠ ܕܡܝܘܬ ܟܝܢܗ ܘܕܡܝܘܬ ܣܘܥܪܢܗ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ
ComGenExod ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ . ܐܘ ܥܠ ܙܒܢܐ ܘܙܘܒܢܐ ܐܡ̇ܕ̇ ܐܘ ܥܠ ܕܒ̇ܐܙ ܟܠ ܥܡܪܐ . ܡܬܩܪܝܐ ܕܝܢ ܦܪܣܐܝܬ ܓܘ̇ܕ̇ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܝܕܗ ܥܠ
ComGenExod ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ . ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܬܒ̇ܥ ܠܢܦܫܐ ܟܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ . XX [5]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܕ