simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܡ̇ܢ ܕܩܛ̇ܠ ܠܗ ܠܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܠܐ ܠܡ ܡܬܩܛܠ ܐܢܬ ܟܠ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ .
ComGenExod ܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܟܠ ܟܪ ܕܗܘ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܟܠ ܟܠ ܫܡܝܐ . ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ .
ComGenExod ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ . ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܩܘܝܢ . ܘܐܢ ܬܘܒ ܩܝܣܐ ܟܠ ܡܝܐ̈ ܕܡܐ . ܘܫܩ̣ܠ ܒܐܝܕܗ ܘܪܙ̣ܦ ܥܠ ܩܝܣܐ̈ ܘܟܐܦܐ̈ .
ComGenExod ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܡܬܚܐ ܕܛܘ̇X [ . . . ]ܟܡܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܨܝܐ ]ܕܛܘ̇X ܘܡܬܚܐ ⁵[ܢܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ .
ComGenExod ܟܡܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܢܘܪܐ ܠܣܢܝܐ . ܘܕܒܪ X ܕܡܘܬܗ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪ ܟܠ ܦܚ̣ܡ . ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ ܫܛܝܐ̈ . ܕܟܡܐ ܡܒܥܕܐ ܗܕܐ ܡܢ ܫܪܪܐ .
ComGenExod ܒܪܝܬܐ̈ . ܘܚܣܕܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܛܠܩܝܢ ܘܠܐ ܓܡܪܝܢ ܟܠ . ܐܝܟ̈ ܕܢܕܥ ܚܣܕܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܚܣܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܝ ܒܥܝܢܝ̈
ComGenExod ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܛܪܗܐܠܗܐ . ܐܘ ܐܘܒܠܗ ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܟܠ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܕܡܝܐ ܠܡ ܕܐܦ X ܚܢܘܟ ܐܪܓܫ ܒܛܘܦܢܐ . ܒܪܡ
ComGenExod ܚܠܡܐ ܕܚ̣ܠܡ ܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܦܫܪܗ ܦܪܝܫ ܡܢ ܕܚܒܪܗ . ܨܚܚܐ . ܟܚ ܟܠ ܐܝܟ ܦܫܪ ܚܠܡܗ . ܕܢܐܡܪ ܕܒܠܠܝܐ ܚܕ ܚܠܡܘ ܬܪܝܗܘܢ . ܒܪܡ
ComGenExod ܟܪ ܕܢܦ̇ܠ 0 ܛܠܐ ܐܘ ܐܝܬ ܡܝܐ̈ . ܐܢ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܐܢ ܒܩܝܣܐ̈ ܟܠ ܩ̇ܪܐ ܗܟܢ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ . ܕܢܐܡܕ̇ ܕܐܦ
ComGenExod ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ . ܕܢܐܡܪ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܝܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܛܘܦ]ܢܐ ܗܘܘ ³[ܥܠ X ܐܪܥܐ . [11]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܬܪܥܘ
ComGenExod ܕܐܦܩܘ ⁴ܫܩܠܘ ܐܘܒܠܘ ܠܒܝܬ ܡܫܪܝܗܘܢ . ܕܡܝܐ ܕܒܡܢܘܬܐ̈ ܟܠ ܡܢ XX ܩܕܡܘܗܝ . ܫܩܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܝܣܬܢ : ܕܟܐܡܬ
ComGenExod ܓܒܝܗ̇̈ ܣܓܝ ܝܐܝܐ ܗܘܬ ܘܦܐܝܐ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܩܘܒܠܠܗ̇ ܟܠ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ ܒܚܙܘܗ̇ ܘܝܐܐ ܩܘܒܠܠܗ̇ . ܕܢܐܡܪ ܕܡܢ
ComGenExod ܕܟܪܐ ܕܒܒܝܬܗ . ܐܠܐ ܕܒܝܕ ܓܙܘܪܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܢܘܢ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ
ComGenExod ܐܬܬܪܝܡ . ܥܕܡܐ ܠܣܘܦܗ ܒܪܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܡ̣X ܒܠܚܘܪ . . X ܟܠ ܩ̇ܦܚ . ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܢ̇ܫܩ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܘܦܢܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
ComGenExod ܟܪ ܕܗܘ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܪܒܢ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܠܐ ܟܠ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܟܠ ܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ
ComGenExod ܕܟܪܐ . ܠܘ ܓܝܪ ܫܝܥܐܝܬ ܦ̣ܩܕ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܕܢܓܙܘܪ ܟܠ ܟܠ 5 ܕܬܛܪܘܢ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ . ܘܒܝܬ ܙܪܥܟ ܡܢ ܒܬܪܟ . ܕܬܓܙܪܘܢ
ComGenExod ܫܡܝܐ . ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܟܠ ܟܠ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܬܟܣܝܘ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ
ComGenExod ܫܐܪܐ . ܫܐܪܐ̈ ܐܢܘܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܠܘ ܪܘܪܒܐ̈ . [2X]ܟܣܬܐ ܟܠ ܕܡܢ ܥܣܪܐ ܕܕܗܒܐ ܡܬܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܥܣܪܐ ܠܡ ܕܝܢܪܐ̈ ܗܘ̇ܐ
ComGenExod ܥܒ̇ܕܐ ܕܒܒܝܬܐ . ܥܠ ܗܕܐ ܐܦ ܪܦܩܐ ܪܚܡܬܗ ܛܒ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܣܘ . ܟܠ ܒܡܫܟܢܐ . ܗܢܘ . ܒܒܝܬܐ ܥܡ̇ܪ ܗܘܐ ܥܡ ܐܡܗ ܘܡܫܡܠܐ ܗܘܐ
ComGenExod ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ . ܕܥܒܕܐ ܠܗ ⁶⁴ܕܬܚܘܪ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ