simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܪܥܐ ܐܢܫ ܕܐܝܬ ܡܬܚܐ ܕܛܘ̇X [ . . . ]ܟܡܐ ܟܠ . ܠܐ ܡܨܝܐ ]ܕܛܘ̇X ܘܡܬܚܐ ⁵[ܢܗܘܐ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ .
ComGenExod X0ܡܫܟ]ܚܝܢ [ܚܢܢ ܠܗ . X ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܫܢܝܢ̈ ܠܦܘܬ ܡܠܬܐ ܐܘ ܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ . ܕܡܥܠܝ ܡܢ
ComGenExod ܟܪ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܠܘܬܢ ܕܝܢ ܡܢܗܪ ܒܐܝܡܡܐ . ܡܐ ܕܡܫܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܗܟܝܠ ܥܕܢܐ̈ ܚܕ ܟܪܟܐ 5 ܡܫܡܠܐ . ܢܘܗ̇X ܗܟܝܠ ܡܢܗܪ
ComGenExod ܗܘ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܗܘܐ ܡܬܝܚ . [7]ܡܢ ܟܠ ܥܠ ܕܡܝܘܬ ܟܝܢܗ ܘܕܡܝܘܬ ܣܘܥܪܢܗ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ
ComGenExod ܢܗܘܐ ܡܬܝܚ . [7]ܡܢ ܕܐܡ̣ܪ ܢܒܝܐ . ܕܗܘ̣ܐ ܗܟܢܐ ܠܫܘܘܕܥܐ ܟܠ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܠܥܠ ܡܢ
ComGenExod ܥܩܪܝܢ̈ ܥܡ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܒܥܘܦܝܗܘܢ̈ ܘܒܐܣܟܡܝܗܘܢ̈ . ܘܐܢ ܟܠ . ܟܕ ܐܦ ܗܕܐ ܙ̇ܕܩ ܠܡܕܥ ܕܥܡܗ ܕܦܘܩܕܢܐ ܐܘܥܝܬ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇
ComGenExod ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ . ܐܡ̇ܕ̇ ܕܫܠܡܘ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ . ܟܠ , 1] 5ܘܒܬܪ ܕܐܡ̣ܕ̇ ܕܒ̇ܪܟ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ . ܘܐܫܠܛܐܢܘܢ ܥܠ
ComGenExod ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ . ܡܢ ܗܪܟܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܐ ܣܛܢܐ ܒܗ ܟܠ ܠܡ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ . ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ
ComGenExod ܦܪܘܣ ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܛܒܥܗ ܒܗ ܠܝܕܥܬܗ ܘܠܫܡܥܗ ܟܠ ܠܕܒܝܬܐܕܡ . ܐܢܕܝܢ ܒܩܠܐ ܫܡܝܥܐ ܝܗܒܗ . ܐܦ ܐܟܠܩܪܨܐ ܡܢ
ComGenExod ܪܓܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܒܢܦܫܐ . ܕܥܒܕܐ ܠܗ ⁶⁴ܕܬܚܘܪ ܒܗ̇ܘ ܟܠ ܣܓܝܐܬܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܬܬܝܠܕ ܒܗ̇ . ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ
ComGenExod ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̈ . ܐܦ ܗܕܐ ܪܡܙܐ ܗܝ ܕܥܠ ܡܛܥܝܢܐ . ܕܡܢ ܟܠ ܪܫ̇ܦ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܒܝܫܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܝܬܐ ܕܥܦܪܐ ܠܡ ܬܐܟܘܠ
ComGenExod ܪܦܓ̇ܥ ܒܗ . ܘܟܒܪ ܡܢ ܚܝܘܬܐ̈ ܩܢ̇ܛ ܗܘܐ . ܗܢܝܢ̈ ܕܡܢ ܥܠܬ ܟܠ ܕܒܗ̇ ܥܡ̇ܪ ܐܠܗܐ . ܪܢ̣ܐ ܕܟܐܡܬ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܢܟܐ ܡܢ
ComGenExod ܩܛܘܠܐ . ܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܫܒܥ ܟܠ ܐܣܟܡܐ ܕܡܫܝܢܘܬܗܝܢ . [15]ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ . ܠܐ ܗܟܢܐ
ComGenExod ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩܛ̇ܠ ܠܗ ܟܠ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܝܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܫܒܥ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ
ComGenExod ܡ̇ܢ ܕܩܛ̇ܠ ܠܗ ܠܩܐܝܢ ܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ . ܠܐ ܠܡ ܡܬܩܛܠ ܐܢܬ ܟܠ ܬܒܥܢ̈ ܫ̇ܪܐ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ ܠܩܐܝܢ . ܥܒܪܝܐ ܕܝܢ .
ComGenExod ܦܪܘܣ 0ܒܙܒܢܐ ܕܘ̇ܠܐ . ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܒܦܓܪܐ ܘܠܐ ܡܨ ܟܠ . ܐܝܟ ܕܠܡܡܠܐ ܒܠܒܗ ܕܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ . ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܡܢ
ComGenExod ܕܓܒܘ . ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܐܠܗܐ . ܠܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܟܠ X ܐܠܘܗܝܡ ܠܒܢܬܐܢܫܐ̈ ܕܫܦܝܪܢ̈ . ܘܢܣܒܘ ܠܗܘܢ ܢܫܐ̈ ܡܢ
ComGenExod ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ . ܕܢܐܡܪ . ܕܗ̇ܢܘܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܝܡܡܐ̈ ܟܠ ܕܛܘܦ]ܢܐ ܗܘܘ ³[ܥܠ X ܐܪܥܐ . [11]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܬܬܪܥܘ
ComGenExod ܫܡܝܐ . ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ . ܟܠ ܟܠ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܬܟܣܝܘ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ
ComGenExod ܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܕܫܡܝܐ ܟܠ ܟܪ ܕܗܘ ܡܬܐܡܕ̇ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܟܠ ܟܠ ܫܡܝܐ . ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܟܪ ܕܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ .