simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܟܠ ܂ ܘܥܩܪܘ ܠܐܦܕܢܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܕܡܪܢ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ
ChronEdes ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܢܗܪܐ ܡܢ ܬܝܡܢܝܗ̇ ܘܓܪܒܝܝܗ̇ ܂ ܘܣܪܚܘ ܟܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܂ ܒܢܝܢܐ̈ ܪܓܝܓܐ̈ ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂
ChronEdes ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܗܘܐ ܐܒܓܪ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܕܪܓܠܬܐ̈ ܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫ̈ ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ
ChronEdes ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܘܣܠܩ ܗܘ̣ܐ ܝܚܝܕܝܐ ܂ - ܂ ܝ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܟܠ ܃ 1ܘܡܪܝ ܒܒ̣̇ܝ ܒܪ ܢܨܝܒܝܐ̈ ܂ ܗܢܐ ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ
ChronEdes ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠ ܦܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ
ChronEdes ܕܪܓܐ ܢܦܫX ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܩܛܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܕܒܚܐ ܠܫܐܕܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܒܒܝܬܐ ܂ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܃ ܘܡܘܟܠܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ̣
ChronEdes ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܝܣܚܩ ܕܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܣܒܪܝܫܘܥ ܕܚܝܪܬܐ ܟܠ ܡܪܝ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܟܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܐܟܘܠܬܗ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂
ChronEdes ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇ ܂ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܪܐ ܐܕܪܚܫܝܪܓܢ ܂ ܥܠ ܫܡ ܟܠ ܡܚܣܢܐ ܒܢܗܪܘܬܐ̈ Xܫܝܢܐ̈ ܘܫܩܝܐ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ