simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܀ ܀ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܃ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܚܣܝܢܐ ܡܠܟܘܬܗ ܘܪܒ ܟܠ ܀ ܀ ܘܚܝܠܐ ܃ ܕܝܠܗ ܝܝ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ ܡܨܐ ܚܝܠ
BarṢal:ComGosp ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܕ ܢ ܡܫܐܠܢܐ̈ ܡܥܩ̇ܒܝܢ ܕܡ̇ܢ̣ܘ ܐ·ܬܘܗܝ ܡܪܗ̇ ܟܠ ܂ ܡܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܐܥ̇ܒܕ ܒܗ ܗܕܐ ܂ ܕܢܡܣܪ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܀ ܟܪܡܐ̣ ܥܡܐ ܐ·ܣܪܠܝܐ ܀ ܐܬܪܐ ܫܡܝܢܐ̣ ܐܬܪܐ ܕܦܐܠܣܛܝܢܝ ܟܠ ܡܬܠܐ ܥܠ ܥܡܐ ܐ ܣܪܠܝܐ ܪܟܒܗ ܀ ܓܒܪܐ̣ ܐܠܗܐ ܀ ܒܝܬܐ̣ ܗܢܐ
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܂ ܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܬܒܪܝ ܒܐܝܕܘܗܝ ܂ 1̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ̣ ܟܠ XX ܂ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܗ
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܂ ܓܝ̇ܣܐ ܣ̇ܥܪ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܒܚܕܐ ܡ̇ܠܬܐ ܝܢ̇ܠܨ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܕܗܝ̇ܡ̣ܢܘ ܒܓܒܪܐ ܙܩ̣ܝܦܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܂ XXܟܬܒ ܦܘܫܩܐ ܕXܘܢXܢܠܝܘܢ ܝ ܕܝXܬܝ Xܢܒ ܫXܝܚXܝܬ ܟܠ ܗܝ̇ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܒܙܒܢܬܐ ܕܬܠܬ̈ ܀ ܝXܥܘܕܪܢ XܠXX ܝXܪܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܂ ܐܣܬܝܪܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܝܝ ܐܪܒܥܐ̈ ܙܘܙܐ̈ ܀ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܗܘܬ̇ ܟܠ ܀ ܙܠ ܠܝܡܐ ܃ ܕܢܚܘܐ ܕܒܪܘܝܐ ܗܘ ܕܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܆ ܘܫܠܝܛܐ ܕܥܠ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܠܡ̣ ܪܝܫ ܡܠܟܐ̈ ܐܘ̇ ܡܥܠܝܐ ܀ ܣܠ̣ܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܠ ܘܢܘܟܪܝܐ ܂ ܢܦܢܝܗܝ ܠܐܬܪܗ ܩܕܡܝܐ ܦܪܕܝܣܐ ܀ ܩܣܪ ܗ ܐܚܝܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܝܘܚܢܢ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܟܠ ܠܡ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ̣ ܚܕ ܗܐ ܡܡܠܠ ܂ ܡܕܝܢ ܒܐܝܪܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܬܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܪܢܫܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܐܪܝܡ ܂ ܐܘ̇ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܠܬܐ ܝܝ ܟܠ ܒܐܝܕܘܗܝ ܂ 1̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܢܘ̣ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܕܐܬܒܪܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܚܪܕܠܐ ܘܚܡܝܪܐ ܂ ܥܠ ܚܝܠܗ̇ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܡܘܕܥ ܇ ܟܠ ܐ ܝ- · ܕܣܒܪܬ ܐ ܬܬܝܩܪ ܃ ܘܥܠ ܫܒܝܚܘܬܗ̇ ܘܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܟܕ ܝ̇ܥܝܐ ܘܡܬܦܬܝܐ ܟܪܝܣܛܝܢܘܬ ܐ ܆ ܫܘ̇ܚܝܢ ܐܢܫܐ̈ ܟܠ ܐ ܀ ܀ 3ܟܕ ܕܝܢ ܝܥ̣ܐ ܥܣܒܐ ܃ ܡܩܕܡ ܐܡ̇ܪ ܂ ܐ ܟ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܥܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܟܣܝܐ ܒܝܘܚܢܢ ܂ ܕܡܬܟܚܕ ܕܢܥܡܕ ܟܠ ܂ ܪܥܝܠ ܝ - ܂ X - ܂ ܢܫܟܢ X - - ܕܡܪܐ X ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܒܫܘܒܗܪܐ ܩܪܝܬܢܝ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܬܒܛܠ ܠܟ ܥܠ ܢܝܚ̇ܝ ܟܠ ܝ̇ܕܘܥܐ ܝ ܂ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪ ܫܡܥܘܢ ܂ ܒܝܕ ܦܠܐܬܐ ܚܘܝ ܕܝ̇ܕܥ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܠܚܕ ܐܠܗܐ ܣܓ̇ܕܝܢܢ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓ ܂ ܂ ܟܠ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܗܘ̇ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܟܝܢܐ ܬ ܥܡ ܐܒܐ ܟܠ ܒܫܡܗ̇ܐ ܪܡܐ̈ ܘܡܥܠܝܐ̈ ܡܬܩܪܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܘܐܚܝܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܕܐܟܪܙ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܒܝܬ ܫܡܝܢܐ̈ ܠܐܪܥܢܝܐ̈ ܀ ܐܠܐ ܟܠ ܐܘܕܥܝܢ̈ ܕܐܠܗܐ ܝ ܗܘ ܕܡܬܬܚ̣̇ܝܒܐ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ ܝ ܂ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕ ܫܐ ܕܒܗ ܟܠ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܚܕ ܗܘ̣ ܠܡ ܐܠܗܐ ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܡܪܝX ܂ ·ܙ XX ܂ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܂ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ ܂ ܝ ܠܢ ܕܝܢ ܚܕ ܗܘ̣ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܚܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܂ ܘܬܘܒ ܗܝ̇ ܕܒܡܫܝܚܐ ܟܠ ܐܟܚܕܐ ܀ ܝ ܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܦܘܠܘܣ ܂ ܕܠܢ ܚܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ