simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܒܪܘܟ ܂ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܝܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܪܐܙ ܟܠ ܗܘ ܕܥܨ̇ܒ ܬܒ̇ܪܗ ܕܐܕܡ ܀ ܘܬXܒ ܐܡܝܪܐ ܂ ܕܠܗ ܬܟܘܦܝ ·̈
BarṢal:ComGosp ܕܟܪܐ ܦܬ̇ܚ ܡܪܒܥܐ ܃ ܗ ܂ ܕܟܪܐ̈ ܕܒܢܡܘܣܐ ܡܬܩ̇ܪܒܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܣܠ̣ܩ ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܒܗ ܘܥܡܗ ܐܣܩ ܠܟܠܢ ܝ ܠܫܡܝܐ ܒܚܝܠܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ ܃ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܕܣܡܗ̇ ܓܘܢܐܝܬ ܂ ܟܠ ܂ ܘܚܬܝܪܘܬܗ ܕܙܕܝܩܐ̣ ܡܘܒܕܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܒܫܘܥܠܝܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܢܨܒܬܐ ܕܠܐ ܢܨ̣ܒܗ̇ ܐܒܝ ܃ ܢܨܒܬ ܐ ܩ̇ܪܐ ܠܢܡܘܣܐ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܠܗܘܢ ܂ ܂ ܐܠܐ ܥܠ 3ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܫܬܓܫܘX ܗܘ̣ܘ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܫܡ̇ܥ ܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܥ̇ܒܕ ܃ ܣܟܠܐ ܩܪܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡܠܐ ܟܠ ܆ ܘܠܫܘܪܪܐ ܕܗܕܐ ܂ ܣ̇ܗܕܝܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܕܢܪܓܙ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܝX ܐܝܩܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܚܘ̣ܝ ܟܠ ܠܫܘܠܛܢܗ ܂ ܗܝ̇ ܓܝܪ ܕܢܣܝܡ ܢܡܘܣܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ ܡܚܘܝܐ ܠܗ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܥܒ̇ܕ ܃ ܐ ܠܢܐ ܛܒܐ̣ ܂ ܒܪܢܫܐ ܛܒܐ ܃ ܟܠ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܡܕܡ ܂ ܕܡܚܠܐ ܐܘ̇ ܡܕܗܢ ܂ ܙ Xܝ ܂ X ܝܝ ܂ ܠܢܦܫܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ ܢܣ̇ܒ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܢܣ̇ܒ ܂ ܘܡ̣̇ܝܬܐ ܟܠ ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓܝܢܢ ܂ ܘܒܪܥܝ̇ܢܐ ܛܒܐ ܢ̇ܓܪ ܟܕ ܢ̇ܩܫܝܢܢ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܬܝܗܒ ܠܗ ܃ ܗ ܂ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܟܢܐ ܘܦܠܚ̣ ܘܐܘܬܪ ܟܠ ܕܝ̣ܢܐ ܀ ܘܗܒܘ ܠܗܘ̇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܃ ܗ ܂ ܫܘܟܢܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܠܐ ܒܛܠܐ ܕܢܐܡܪܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܃ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܆ ܝX ܟܠ ܐܣܝܢܐ ܂ ܣܝܡܬܐ̈ ܓܝܪ ܆ ܠܣܓܝܐܘܬܐ ܘܡܫܪܬܚܘܬܐ ܩ̇ܪܐ ܀ ܀
BarṢal:ComGosp ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠܡܠܟܘܬ ܐ ܃ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܣܦܪܐ̈ ܐܘ̇ ܟܠ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܘ̣ܢ ܂ ܝ ܘܒܕܓܘܢ ܡܩܠܣ ܠܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܀
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܢܬܡܠܚ ܂ ܘܟܠ ܕܒܚܬܐ ܒܡܠܚܐ ܬܬܡܠܚܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܃ ܕܠܐ ܢܚܒܠ ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܒܟܫܠܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܟܠܗ ܢܦܠ ܒܓܗܢܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ ܡܩܝܡ ܂ ܘܫܥܐ̈ ܪܗܛܐ̈ ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܫܢܬܐ ܂ ܘܐܢ ܗܟܢܐ ܂ ܢܚܘܘܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܕܘܟܬܗ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܟܪܐ ܦ̇ܬܚ ܡܪܒܥܐ ܂ ܗ ܂ ܒܘܟܪܐ̈ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܒܥܠܡܐ ܂ ܡܢ ܟܠ ܕܐܡܗ ܠܐ ܦܬ̣ܚ ܂ ܐܠܐ ܘܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܐܬܒܛܢ ܂ ܂ ܕܩܠܝܡܝܣ ܀
BarṢal:ComGosp ܚܛܗܝܢ̈ ܘܓܘܕܦܝܢ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܓܘܕܦܐ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܣܛܢܐ ܂ ܐܦ ܡܒܕܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܡܟܢܫ ܗܘܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܡܠܟܘܬܐ ܕܬܬܦܠܓ ܃ ܗ̇ ܂ ܚܝܠܬܢܝܐ ܡܠܟܘܬܐ ܆ ܐܢܕܝܢ ܟܠ ܗ̣ܢܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܂ ܐܟܣ ܐܢܘܢ ܒܬܚܘܝܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܒܚܬܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܬܚܘܝܬܐ̈ ܚܕ ܗ̣ܘ ܢܝܫܗ ܕܡܪܢ ܀ ܟܠ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܕܢܘܪܗܘܢ ܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܂ ܘܬܘܠܥܗܘܢ ܠܐ ܡ̇ܝܬܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܕܝܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ ܃ ܗ̇ ܂ ܕܢܥܒܕ 3ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̣̇ܠܦ ܟܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܂ ܠܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܩ̇ܪܐ ܀
BarṢal:ComGosp ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܚܝܠܗ̇ ܡܬܬܪܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝܡܐ̈ ܀ ܟܠ ܂ ܬܘܢܝ′ܐ ܓܪ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܝ ܡܣܓܦܐ ܘܠܐ ܡܥܕܪܐ ܂ ܂
BarṢal:ComGosp ܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܀ ܕܐܪܡܝܬ̇ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܘܢܐ̈ ܃ ܝܘܢܝܐ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܪܡ̇ܝܢ ܗܘܘ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܂ ܘܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂