simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܠܗ ܬܟܘܦܝ ·̈ ܟܠ ܒܪܘܟ ܂ ܕܫܡܝܢܐ̈
BarṢal:ComGosp ܒܚܝܠܐ ܀ ܀ ܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬ̇ܚ ܡܪܒܥܐ
BarṢal:ComGosp ܒܫܘܥܠܝܐ ܀ ܀ ܟܠ ܕܢܪܝܡ ܢܦܫܗ ܢܬܡܟܟ
BarṢal:ComGosp ܗܘ̣ܘ ܀ ܀ ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܕܠܐ ܢܨ̣ܒܗ̇
BarṢal:ComGosp ܘܣܗܕܐ̈ ܀ ܀ ܟܠ ܕܫܡ̇ܥ ܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ
BarṢal:ComGosp ܠܗ ܀ ܀ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢܪܓܙ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܐ ܀ ܀ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ̈
BarṢal:ComGosp ܢ̇ܩܫܝܢܢ ܀ ܀ ܟܠ ܓܝܪ ܕܫ̇ܐܠ ܢܣ̇ܒ
BarṢal:ComGosp ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܀ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܬܝܗܒ
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܀ ܀ ܟܠ ܡܠܐ ܒܛܠܐ ܕܢܐܡܪܘܢ
BarṢal:ComGosp ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܀ ܟܠ ܣܦܪܐ ܕܡܬܬܠܡܕ ܠܡܠܟܘܬ
BarṢal:ComGosp ܢܦܠ ܒܓܗܢܐ ܀ ܟܠ ܓܝܪ ܒܢܘܪܐ ܢܬܡܠܚ
BarṢal:ComGosp ܐܘ̇ ܕܘܟܬܗ ܀ ܟܠ ܝܘܡܐ ܓܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܩܠܝܡܝܣ ܀ ܟܠ ܕܟܪܐ ܦ̇ܬܚ ܡܪܒܥܐ
BarṢal:ComGosp ܡܟܢܫ ܗܘܐ ܀ ܟܠ ܚܛܗܝܢ̈ ܘܓܘܕܦܝܢ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ
BarṢal:ComGosp ܟܝܢܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܀ ܟܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܬܬܦܠܓ ܃
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܡ̇ܝܬܐ ܀ ܟܠ ܕܒܚܬܐ ܃ ܗ̇
BarṢal:ComGosp ܕܬܪܬܝܢ̈ ܩ̇ܪܐ ܀ ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܥܒܕ ܘܢܠܦ
BarṢal:ComGosp ܡܥܕܪܐ ܂ ܂ ܟܠ ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ