simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ . ܐܝܠܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩ̣ܢܘܢ ܟܠ . ܗ̇ܝ ܕܢܬ̇ܩܢ . ܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܝܕ
Ath:HomEpist . ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܚ̇ܒܝܢ XXXXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܥܗܕܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܟܠ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ . ²⁰ ܡܕܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܐ ܘܪܚܝܡ ܡܢ
Ath:HomEpist . ܘܒܨܒܝܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܝܠ̣ܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܣܒ̣ܠ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ
Ath:HomEpist . ܘܗ̣ܘ ܣܒ̣ܠ ܚܫܐ ܘܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܘܟܒܪ ܡܢ ܠܐ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈· XXX ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܗܘ̣ܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ath:HomEpist . ܘܟܕ ܬܘܒ ܠܘܬ ܠܙܝܙܘܬܐ ܕܩܝܦܐ ܠܐ ܦ̇ܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܗ̣ܘ ܟܠ ܢܬܗ̇ܝܡܢ ܡܪܢ ܟܕ ܬܠ̣ܐ ܗܘܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ath:HomEpist ³⁰ ܐܢܫ ܪܘܫܥܐ ܕܣܒܠܝܘܣ ܘܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܘܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܟܠ ܟ̇ܦܪܝܢ . ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܚܝܕܝܢ . ܢܬ̣ܚܪܡ ܕܝܢ ܡܢ
Ath:HomEpist ܐܢܫ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܬ̣ܚܪܐ ܒܗܕܐ X ܕܢܩ̣ܢܐ ܟܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܗܕܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢ . ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܘܠܘܬ
Ath:HomEpist ܐܢܫ . ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܕܘܝܪ . . ܕܡ̇ܢ ܗܘ ܓܒܪܐ ܕܢܐܚܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ X . ܘܡܬܦ̣ܪܣܐ ܝܝXXXX ܥܠ
Ath:HomEpist ܐܢܫ X ܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ . ܡܫܟܚܢܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܗ̇ܘܝܢ . ܟܠ X ܕܡܢ ܟܘܠ ܕܘܟ ܡܬܦܪܣܝܢ . ܘܚ̇ܙܝܢ ܕܡܣ̣ܠܝܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
Ath:HomEpist ܐܢܫ ܕܡܬܚܙܐ ܕܡܬܟܢܫ ܥܡ ܐܪܝܢܘܡܢܛܐ̈ . ܢܫܘܪ ܡܢ ܟܠ ܡܨ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܐܢ X0ܐܢܫ ܒܪܘܚܩܐ ܫܒܝܩ ܡܢܢ . ܘܬܘܒ
Ath:HomEpist ܐܢܫ ܣܢܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܕܫܚܝܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܫܡ̇ܗܝܢ XX XXX ܟܠ X ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܒܗ̇ܬܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗܠܝܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ath:HomEpist ܐܢܫ ܫܒ̇ܚܘ . ܫܐ̣ܠܘ ܒܫ̇ܠܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܟܠ ܠܟܠܗܘܢ ܟܢܫܐ̈ ܬܡܢ ܠܟܢܘܫܝܐ ܫܠܡ̣ܘ . ܘܠܡܪܝܐ ܒܓܘܐ ܡܢ
Ath:HomEpist ܐܢܫ ܬܫܬܩܠ ܟܘܠܗ̇ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ Xܝ X 1ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܠ ܘܫܛܝܘܬܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܢܗܘܝܢ . ܟܕ ܡܢ
Ath:HomEpist ܒܒܪܐ ܗܘܐ ܘܟܘܠ ܒܗ ܩܐܡ X . ܐ̇ܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ X² ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܢ
Ath:HomEpist ܒܣܪ . ܡܬ̇ܕܡܪ ܐܢܐ ܐܠܐ ܡܬܗܦܟܝܢ ܦܪܝܫܐ̈ ܒܪܘܫܥܗܘܢ . ²⁰ ܟܠ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ ܕܒ̣ܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ . ܘܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
Ath:HomEpist ܕܘܟ ܕܠܐ ܐܠܗ X ܢܗܘܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ X ܢܕܥܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܟܠ ܐܦ ܡܢ ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܢܦ̣ܠܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Ath:HomEpist ܕܘܟ ܡܛܠ ܡܠܬܐ . ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܡܬܬܩܠܝܢ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܠ ܡܥܕܝܢ ܕܢܬ̇ܟܬܫܘܢ ⁵ ܠܘܬ ܣܢܗܕܣ . ܘܙܡ̇ܝܢ ܐܝܟ ܒܩܐ̈ ܡܢ
Ath:HomEpist ܗܪܣܝܣ̈ ¹⁰ XܝXXX ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪܝܢܘ̈ . ܕܠܥܡܐ ܥܬܝܩܐ ܟܠ ܫ̇ܘܝܝẌ ܠܡܐܒܕ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ . ܘܒܝܫܐ̈ ܘܫܟܝܪܝ̈ ܡܢ
Ath:HomEpist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪܝܢ̈ ܢ ܢܝܐ̈ ܡܢܐܡܪ . ܒܚܕܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܫܟܝܝX . ܘܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ . ܐܘܣܝܐ ܓܝܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ
Ath:HomEpist ܚܕܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܡܕܝܢ . ܐ̇ܠܨܐܕܐܢ ܒܬܪܥܡ̣ܕܐ ܗ̇ܘܝܢ ܟܠ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܬܝܗܒ ܥܡ̣ܕܐ . ܘܗܟܢ ܡܫܬ̇ܡܠܐ