simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ X . ܡܬܚ̣ܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܥܝܐ ܟܠ ܡܕܡ X . X² ܘܩܕܡܝܬܐ̈ ܥܒ̣ܪ ܠܗܝܢ . ܗܐ ܗܘ̣ܝ̈ ܚܕܬܬܐ̈ .
Ath:HomEpist . ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ . ܐܝܠܝܕܐ̈ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩ̣ܢܘܢ ܟܠ . ܗ̇ܝ ܕܢܬ̇ܩܢ . ܗ̇ܝ ܕܡܬܘܡܐܝܬ . ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܝܕ
Ath:HomEpist ܝܘܡ ܒܥܠܬ ܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܢܡܘܣܐ . ܘܡ̇ܪܬܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܟܠ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܣ̣ܒܪܘܢ ¹⁰ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ̈ ܐܝܬ
Ath:HomEpist ܒܒܪܐ ܗܘܐ ܘܟܘܠ ܒܗ ܩܐܡ X . ܐ̇ܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ X² ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܡܠܝܬܐ . ܘܬܘܒ ܐܢ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܗ̣ܘܐ ܘܗ̣ܘ ܒܪܝܬܐܐܝܬܘܗܝ . ܢܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܠܗ ܟܠ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩ̇ܢܢܐ ܘܥ̇ܒܘܕܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܒܐܝܕܘܗܝ̈
Ath:HomEpist ܕܘܟ ܕܠܐ ܐܠܗ X ܢܗܘܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ X ܢܕܥܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܟܠ ܐܦ ܡܢ ܗܕܐ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܢܦ̣ܠܘ . ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
Ath:HomEpist ܐܢܫ ܣܢܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܕܫܚܝܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܫܡ̇ܗܝܢ XX XXX ܟܠ X ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܒܗ̇ܬܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗܠܝܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
Ath:HomEpist . ܘܟܕ ܬܘܒ ܠܘܬ ܠܙܝܙܘܬܐ ܕܩܝܦܐ ܠܐ ܦ̇ܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܗ̣ܘ ܟܠ ܢܬܗ̇ܝܡܢ ܡܪܢ ܟܕ ܬܠ̣ܐ ܗܘܐ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܗ̣ܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ath:HomEpist . ܘܗ̣ܘ ܣܒ̣ܠ ܚܫܐ ܘܗ̣ܘ ܥܒ̣ܕ ܬܕܡܪܬܐ̈ . ܘܟܒܪ ܡܢ ܠܐ ܟܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈· XXX ܕܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܗܘ̣ܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ath:HomEpist ܫܥ ܥܡܝ ܢܗܘܘܢ X . ܘܣܟ̣ ܐܢ X ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡ̇ܙܥܩ X ܠܐܒܐ . ܕܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܐܢܐ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:HomEpist . ܘܒܨܒܝܢܗ ܐܬ̣ܐ ܠܝܠ̣ܕܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܘܣܒ̣ܠ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܐܬܒ̣ܪܝ ܘܐܬ̇ܩܝܡ . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܟܠ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ . ܒܕܩ̣ܪܘ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܗ̣ܘܐ . ܘܒܗ
Ath:HomEpist ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪܝܢ̈ ܢ ܢܝܐ̈ ܡܢܐܡܪ . ܒܚܕܬܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܫܟܝܝX . ܘܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ . ܐܘܣܝܐ ܓܝܪ ܘܟܝܢܐ ܘܝܬܐ
Ath:HomEpist ܐܢܫ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܬ̣ܚܪܐ ܒܗܕܐ X ܕܢܩ̣ܢܐ ܟܠ ܩܬܘܠܝܩܐ ܒܗܕܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢ . ܝܕܥܬܐ ܓܝܪ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܘܠܘܬ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܫܒ̇ܚܢܢ ܕܕܐܝܟ ⁵ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܝܗ̣ܒ ܠܟ . ܟܠ X ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ ܕܒܡܫܝܚܐ XXXXXX ܫܪܝܪܐܝܬ ܩ̇ܒܠܢܢ . ܘܩܕܡ
Ath:HomEpist ܐܢܫ ܕܡܬܚܙܐ ܕܡܬܟܢܫ ܥܡ ܐܪܝܢܘܡܢܛܐ̈ . ܢܫܘܪ ܡܢ ܟܠ ܡܨ̇ܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܕܐܢ X0ܐܢܫ ܒܪܘܚܩܐ ܫܒܝܩ ܡܢܢ . ܘܬܘܒ
Ath:HomEpist ܡܕܡ ܕܡܩܝܡ ܠܝܬ ܗ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܟܠ ܡܫܐ ܠ ܠXܝ ܘܐܡܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܡܪ ܠܗ ܠܐ . ܐ ܠܐ
Ath:HomEpist ܦܪܘܣ ܗ̣ܘ ܠܗ ܥܒ̣ܕ ܗܘܐ ܒܪܐ ܒܝܕ ܕܡܫܟܚ ܕܢܥ̣ܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠ . ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܒ̣ܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܘܥܒ̣ܕ ܠܗ ܐܒܐ . ܡܢ
Ath:HomEpist ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܐ . ܐܢ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢܦ̣ܠܘ ܡܢ ܟܠ . ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܚܙܝܗܝ ܠܒܪܐ ܚ̣ܙܐ ܠܐܒܐ . ܡܢ
Ath:HomEpist ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܐ ܐܒܝܕܐ ܒܟܘܢ ܗ̇ܝ ܕܬܣ̇ܬܟܠܘܢ . ܟܠ ¹⁰ ܕܒܪ ܡܬܘܡܝܘܬܗ̇ ܗܘ ܕܐܘܣܝܐ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܘܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ