simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܡܚܕܐ ܒܚܕܘܬܐ ܘܬܡܗܐ ܩܡܬ ܟܠ ܗܕܡܝܟܝ̈ . ܘܟܕ ܦܘܡܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܡܡܠܠ : ܦܪܩ ܡܢܗ
ActsMari ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܘܡܨܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܘܕܝܢܝܢ ܠܟܠ . ܟܠ ܘܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܒܟܠܡܕܡ . ⁸⁸ܘܐܚܝܕܝܢ
ActsMari ܘܕܝܢܝܢ ܠܟܠ . ܗܢܐ ܗܘ ⁸⁹ܗܟܝܠ ܦܘܪܩܢܗܘܢ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ . ܟܠ . ⁸⁸ܘܐܚܝܕܝܢ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ . ܘܡܨܝܢ ܚܝܠ
ActsMari ܕܦܩܕܝܬܘܢ ܠܝ . ܘܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ . ܘܫܕܪ ܟܠ . ܐܢܬܘܢ ܡܘܕܥܘ ܐܘܕܥܘܢܝ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ . ܘܐܢܐ ܥܒܕ ܐܢܐ
ActsMari . ܗܘ ܕܥܒܕ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܠܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܢܗ . ܘܒܒܪܗ ܝܫܘܥ ܟܠ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܢ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
ActsMari ܕܐܡܪܝܬܘܢ ܠܝ . ܘܫܪܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܠܛܘܒܢܐ . ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . ܫܠܝ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܠܐ
ActsMari ܕܘܟ . ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܡܢ ܛܘܪܐ ܘܡܢ ܪܡܬܐ̈ . ܘܡܢ ܚܘܪܒܐ ܟܠ . ܐܘܗ ܡܢܟܘܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ . ܗܐ ܛܪܝܕܝܢܢ ܡܢܟܘܢ ܡܢ
ActsMari ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܐܡܕ̇ ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ .
ActsMari ܡܕܡ ¹¹⁷ܕܡܬܬܣܝܡ ܠܗܠܝܢ ܐܠܐ ܐܡܪܝܬܘܢ ¹¹⁸ܕܐܠܗܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܓܝܪ ܒܗܬܝܬܘܢ ܘܠܐ ܣܦܩ ܠܟܘܢ . ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܬܝܢ
ActsMari ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܐܬܡܠܝܬ ܚܕܘܬܐ ܒܚܙܬܗ ܕܛܘܒܢܐ . ܟܠ ܕܚܙܗ ܛܘܒܢܐ ܠܩܘܢܝ ܘܡܫܚܗ ܒܡܫܚܗ ܕܨܠܘܬܐ : ܦܪܩ ܡܢܗ
ActsMari ܕܘܟ . ܐܢܗܘ ܕܦܘܕ ܠܝܡܐ ܘܫܢܝܗ : ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܟܠ ܡܢ ܗܢܐ ܓܒܐ ܟܠ : XX-- X⁰ܥXܬܐ ܕܬܡܝܗܬܗ̈ ܘܬܕܡܪܬܗ̈ ܗܪܟܐ ܠܘܬܢ ܣܥܪ ܡܢ
ActsMari ܕܘܟܐ : ܡܥܝܢܐ ܕܥܘܕܪܢܐ̈ . ܢܐܬܐ ܠܢ ܠܡܛܠܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܟܠ ܕܓܪܡܘܗܝ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܗܪܟܐ ܠܘܬܢ ܨܒܐ ܕܢܬܬܣܝܡܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ