simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
HomEpiph X 14ܒܗ ܢܗܪ ܟܠ . ܒܗ ܚܕܝ
JnDalya:Epist ܡܫܪܝܗ ܕܩܕܝܫ ܡܢ ܟܠ . ܒܪܚܡܬ ܫܘ̣ܒܚܐ
JnDalya:Epist ܒܚܿܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܕܡܢ ܟܠ
Sahd:BookPerf ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ
SevAnt:LuqJul ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܠܐ ܡܢܗ ܟܠ . ܘܗ̣ܘ :
JnDalya:Epist ܝ ¹ܠܗ ܡܢ ܟܠ . ܘܦܪܕܬ̇ ܫ̣ܢܬ
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܘ ܥܠ
JnDalya:Epist ܕܚܙܬܗ ܪܓܝܓܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܪܓܬܐ ܥܿܘܠܬܐ
Eph:memHom ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
Eph:madNativ ܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܥܠ ܟܠ 6ܒܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܠܬ
JnDalya:Epist XX . --⁰⁰ܩ ܟܠ : X ܟܠܐ
LiberGrad ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ : ܕܡܨܠܐ ܥܠ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܨܠܡܐ ܕܢܐܣܘܪ ܒܗ ܟܠ : ܕܢܩܢܘܢ ܚܘܒܐ
IsaacAnt:memHom ܒܒܛܢܗ ܘܝܠܕܗ ܥܡ ܟܠ : ܘܒܦܘܪܥܢܗ ܦܪܝܫ
Eph:madFaith ܘܐܡܠܟ ܒܟܠ ܥܠ ܟܠ ]ܝܕ ¹[ܒܪ ܩܠܗ
Eph:madFaith ܡܠܐ̈ ܦܪܝܣܬܝ ܥܠ ܟܠ ]ܫܠܡ⁴[ ]ܗ ¹[ܒܪ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
SevAnt:madHym ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ ܟܠ X ܢ̣ܘܗܪܐ .