simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist XX . --⁰⁰ܩ ܟܠ : X ܟܠܐ
Eph:madFaith . ܝXXX --⁴ܡܢ ܟܠ ܡ 8ܡܟܝܠ ܕܗ̣ܝ
BarBahl:SyrLex ܗ الرداء . ܟܠ ܡܐܢܐ ܕܡܬܥܛܦ ܐܢܫ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ . ܟܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈
SevAnt:CathHom ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ . ܟܠ ܕܝܢ . .
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
SilwQard:ScholUrmApp ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ
Basil:SyrHex ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ . ܟܠ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
P:Isa [AB] ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ . ܟܠ ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ :
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²
DidascApost ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ
P:ProvQohSong [AB] ܕܣܓܝܐܝܢ ܢܗܘܘܢ . ܟܠ ܕܐܬܐ : ܗܒܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
SevAnt:CathHom Xܘܝܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܠ ܡܐ ܓܝܪ Xܟ̇ܬܒ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܘܢܗܕܘܣ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܟܠ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܗ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
Eph:madFaith ܩXXXX ܥ 10ܥܡ ܟܠ ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
Eph:madCrucifix ܠܚܘܒܬܗ X 1ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܬܘܕܝ ܠܗ