simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
HomEpiph X 14ܒܗ ܢܗܪ ܟܠ . ܒܗ ܚܕܝ
Sahd:BookPerf ܕܐܪܝܡ̣ܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܒ̇ܛ̣ܠ ܡܢܢ
Ath:ExposPs ܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܟܠ . ܠܘ ܥܠ
JnDalya:Epist ܕܚܙܬܗ ܪܓܝܓܬܿ ܡܢ ܟܠ . ܪܓܬܐ ܥܿܘܠܬܐ
Eph:memHom ܥ̇ܢܐ ܠܗ ܫ̇ܡܥ ܟܠ 209ܗܐ ܝܗܒ ܛܘܒܐ
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܨܠܡܐ ܕܢܐܣܘܪ ܒܗ ܟܠ : ܕܢܩܢܘܢ ܚܘܒܐ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
DionAr:MystWritings ܕܡܢܗ̇ ܡܫܬXܗܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܟܠ XX XX42ܐܒܗܘܬܐ |ܕܒܫܡܝܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܘܐܬܟ̇ܬܫܘ ܚܠܦܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ XXXX X X
Ps-MaruMayph:Canons ²⁵ܥܠܝܗܘܢ ܒܘܪܟܬܐ²X ²⁶ܩܕܡ ܟܠ ²⁸ܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ
ActsStAnth ¹²ܡܣܗܕ ܗܘܐ ܇ ܟܠ ³ܝܘܡ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ
Eph:madCrucifix ܫܐܕܐ̈ ܐܝܟ ܚܐܢ ܟܠ ¹⁵ ܘܫܐܠ ܥܠ
IsaacNin:memColl ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
Tim1:Epist ܘܡܪܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܆ ܠܘ ܕܠܐ
JacSer:Epist ܂ 1ܡܨܛܠܠܐ 2ܡX ܟܠ ܆ ܣܢܝܐ̈ ܠܟܠ̇
Eph:madNativ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܕܠܝܠ ܠܗ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܐ ܟܠ
IšoMerv:ComOT ܟܐܦܐ̈ ܘܩܝܣܐ̈ ܆ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܡܛܝܢ ܒܗ̇
Tim1:Epist ܘܫܘܝܐ ܗ̣ܝ ܕܢܐܡܪ ܟܠ ܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ 28ܕܚܫ