simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ . ܟܠ ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈
SevAnt:CathHom ܒܗ ܒܥܘܡܪܐ . ܟܠ ܕܝܢ . .
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
SilwQard:ScholUrmApp ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ
Basil:SyrHex ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ . ܟܠ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
P:Isa [AB] ܘܬܘܣܦܘܢ ܠܡܬܪܕܝܘ . ܟܠ ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ :
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²
DidascApost ܕܡܣܟܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܟܠ ܡ̇ܢ ܝX ܓܝܪ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
SevAnt:CathHom Xܘܝܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܠ ܡܐ ܓܝܪ Xܟ̇ܬܒ
P:Phil-Phlm [AB] ܘܐܢ ܫܘܠܛܢܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
Eph:madFaith ܩXXXX ܥ 10ܥܡ ܟܠ ܬܘܒ ܡܙܓ ܗܘܘ¹
SynOr ܕܡܟــܝــܠ ܘܠــܗܠ 124 ܟܠ ܟܗܢܐ ܐܝܢܐ ܕܒܡܣܒܐ
JacSer:Epist ܂ 1ܡܨܛܠܠܐ 2ܡX ܟܠ ܆ ܣܢܝܐ̈ ܠܟܠ̇
P:Num [AB] ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܟܠ ܕܢܦܩ ܒܚܝܠܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
P:1Macc [AB] ܗܘܘ ܠܢ : ܟܠ ܡܕܡ ܫܒܝܩ ܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
P:Jer [AB] ܪܝܫ ܥܠܠܬܗ̈ : ܟܠ ܐܟܘܠܝܗܘܢ̈ ܢܬܚܝܒܘܢ .
Eph:madCarNis ܚܕ ܕܢܬܢܘܢ XX ܟܠ ܡܐ ܕܣ̣ܒܠܘ ²ܚܛܝܬܐ