simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ : ܘܗܝ ܥܡܗ ܗܝ ܡܢ ܥܠܡܝܢ . ܚܠܐ ܕܝܡܐ : ܟܠ : ܘܠܟܠܗ ܚܙܘܐ ܪܒܐ : ܕܥܒܕ ܡܘܫܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Josh [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
P:Lev [AB] ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܟܠ ܘܠܒܢܘܗܝ̈ : ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܘܪܒܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܥܐܠܝܢ ܠܘܬܗ̇ ܠܐ ܗܦܟܝܢ . ܘܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܟܠ . ܛܥܬ ܐܣܟܦܬܐ̈ ܕܒܝܬܗ̇ : ܘܗܠܟܬܐ̈ ܕܫܒܝܠܝܗ̇̈ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܚܕܘܐ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܇ ܟܕ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܟܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܫܪܒܢ̈ ܕܙܪܝܥܢ̈ ܒܥܡܡܐ̈ ܂ ܫܠܡ ܀
PhiloxMab:epMonksSen ܝ ) ܗܢܘ ( ܗܢܐ ܝ̇ܐܪܓܝܓܬܐ̈ ܝܐܪܙܐ ܝܐܝܠܦ ܝܐܝܠܝܕ ܟܠ ) ܐܦܠܐ ( ܐܦ ܝ ) ܟܠܫܥ ܝܟܠܢܫ ܝܟܠܡܕܡ ܝܒܟܠܙܒܢ ܝܒܟܠܕܘܟ (
JacSer:memLuqJews ܕܩ̇ܪܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܚܛܝܐ ܕܟܬ ܒ ܕܢܬܚܢ̣ܢ ܐܝܟ ܓܝ̇ܣܐ ܐܡܝܢ . [ ܟܠ III ( 1958 ) ܩ̇XXX¹¹ . 303--308 ) ܝ ( II . ( X¹ X . 3 . 1 )
Eph:madAbrKid&JulSaba X -- . ܢ̇ . ܝX ddX . · X1ܢ . ܝX ddܝ dd 8·10dd· X0ܝX X . X ܟܠ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܥܒܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܝܬ ܠܡܘܙܦܘ ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܢܚܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡ̇ܝܢ ܕܐܫܟܚ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ̇ . ܟܠ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܡܐ ܕܬܡܠܠܘܢ XXܢ .
IšoMerv:ComOT ܪܝܫ ܠܟܐܒܐ ܇ ܘܟܠ ܠܒܐ ܠܟܪܝܘܬܐ . ܪܝܫܐ ܠܡܕܒܪܢܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܟܠ ܕܐܬܡܠܝ ܓܘܫܡܐ ܟܐܒܐ ܆ ܘܠܝܬ ܒܗ ܐܬܪܐ ܠܡܪܕܘܬܐ ܐܚܪܬܐ .
SergStyl:epLuqJew ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܆ ܩܕܝܫܐXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ . ܘܕܢܩܪܒܘܢ ܟܠ ܡܬܓܠܐ . . 5ܘܕܡܬܓܙܪ ܘܡܬܩܪܒ ܒܗܝܟܠܐ . ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܩ̇ܪܐ ܒܦܢܩܝܬܐ ܗܕܐ ܢܨ ܠܐ ܥܠ ܐܢܣܛܘܣ ܚܛܝܐ . X XXX ܟܠ ܘܠܪܘܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܢ .
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܦܘܫܩܐ̈ ܕܡܠܝ̈ ܢܦܝܚܬ̈ ܡܢ ܐܠܗܐ ܚܬܬܐܝܬ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܟܠ ܕܦܓܪܢܘܬܐ ܕܒܪ ܐܠܗܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܣܐܘܝܪܐ ܡܬܚܟܡ ܐܢܬ .
P:Matt [AB] ܐܝܠܢܐ ܗܟܝܠ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈ ܠܐ ܥܒܕ ܆ ܡܬܦܣܩ ܘܢܦܠ ܒܢܘܪܐ ܀ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܠܐܒܪܗܡ . ܗܐ ܕܝܢ ܢܪܓܐ ܣܝܡ ܥܠ ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ .
P:Judg [AB] ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ : ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܐܢܩܬܗܘܢ : ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܝܢܐ̈ : ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
HomEpiph ܐܢܫ ܒܚܒܪܗ ܒܗ ܡܬܬ ܩܠ ܗܘܐ . ܘܠܩܪܝܒܗ ܒܓܘܗ ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ . X ܟܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܬܘܫܐ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܓܘܗ ܢܘܗܪܐ ܡܚܘܝܢܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ .
sugSoul&Body ܒܝܫܬܐ̈ ܡܢܟ ܢܒܥܝ̈ ܘܥܠ ܡܢܐ ܒܝ ܡܬܥܕܠܬ ܦܓܪܐ ܐܚܝܢܬܐ ܟܠ ܢܦܫܐ ܐܚܝܢܬܐ ܐܢܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܫܠܝ ܘܐܢܬ ܕܚܝܚܐ ܠܡܘܢ ܕܪܫܬ .
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .