simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܢܝܚܗܘܢ ܂ 1ܐܠܐ ܟܠ ܕܥ̇ܒܕܝܢ ܠܩܛܠܗܘܢ ܘܠܓܘܡܪܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܒܙܘ 1ܘܫܒܘ 1ܘܐܚܪܒ ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܐܘܠܨܢܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܢ 5ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܡ̇ܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܟܪܐ ܀ [ܘܐܝܠܠܘ ܟܠ ܫܬܝܝ̈ 2ܚܡܪܐ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܘܒܫܦܠܐ [ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ]ܢܦܠ̣ܘ ܃
Ps-Dion:ChronZuq ܘܢܚܠܘܢ ܂ X ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̣̈ ܂ ܘܬܘܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܚܒܝܒ ܐܬܐܠܨ X ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܃ ܒܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܗܕܐ̈ ܬܩܘܡ X0 ܟܠ ܡܠܐ ܀ ܓ̇ܕܫ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒXܝ XܝXܒ ܟܠ Xܢ̣ܝܢ ܂ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܥܒ̣ܕ · ܟܠ ܕܦ̇ܩ̣ܕܗ ܐܠܗܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠ ܨܘܦܝ ܀ ܟܠ ܡܘܥܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܫܘܚܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܟXܫܝܬܐ̈ 2ܕܓܘܢܚܐ̈ ܂ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܕܥܓܝܢܢ̈ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܣ XܝXܪ ܂ ܟܠ ܝXܐ ܕXXܒܐ XܢXܬ]
Ps-Dion:ChronZuq ܫܝܛܬܐ Xܩܢܝܢܐ̣ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ̣
Ps-Dion:ChronZuq ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗ̣ܘܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܚܕܝܪܢ̈ ܐܫܬܡܥ̣ ܂ ܟܠ ܕܐܬܩܪܒ ܐܠܗܐ ܒܠܒܗܘܢ̣
Ps-Dion:ChronZuq 2ܣܓܝܐܐ̇̈ ܒܚܪܒܐ̣ ܂ ܟܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܪܘܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܚܪܢܐ̈ ܒܫܒܥܝܢ̈ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܙܘܙܐ ܡܚܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܠܒܪܢܫ ܕܓܠ ܂ ܟܠ ܡܠ̣ܐ ܥܘܠ̣ܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܥܘܠܐ̈ ܕܓܠܘܬܐ̣̈ ܂ ܟܠ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ̣ ܨܝܕܝܢ