simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ̇ ܂ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܪܝܢ ܗܘ-
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܢ ܃ ܘܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܡܦ̇ܨܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܒܙܘ 1ܘܫܒܘ 1ܘܐܚܪܒ ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܒܝܬ ܦܪܣܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܘܩ̣ܛܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܕܒܗ·ܢ̈ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܚܪܝܢ ܕܡܟܘܠܬܐ̣ ܂ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܫܦܝܪܢ̈ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܫ̇ܡܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܥܒܪܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕ-
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܘܢ ܂ ܘܫܩ̣ܠ ܟܠ ܕܐ ܬ ܥܠܝܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܐܚܪܒܘ ܘܫܒܘ ܘܐܘܩܕ ܟܠ ܕܐܫܟܚܘ ܂ ܩܠܝܠX
Ps-Dion:ChronZuq ܠܢ ܩܝ̇ܡܐ̣ ܕܫ̇ܩܠܝܢܢ ܟܠ ܫܢܬ ܐ ܕܗܒܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܫ̇ܒܝܢ ܘܒ̇ܙ ܢ ܟܠ ܕܡܫܟܚܝܢX ܂ ܦܛܪܝܩܝܘܠܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܬܬܠ ܝܝ ܟܠ ܕܪܬ ܐ ܕܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܐܫܒܩܝܗ̇ ܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܡܦܪܢܣܘܬܗX ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܐܣܬܥ̣ܪܬ̇ ܂ ܘܚܠܝܛܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܠܚܪܬ ܐ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘ̣ ܩܒܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܃ ܕܣܡܝܢ ܒܗX ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܇
Ps-Dion:ChronZuq 2ܣܓܝܐܐ̈ ܠܬܡܢ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܂ ܐܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܐ ܫܦ̇ܪܝܢ̣ ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܐܬܘ ܠܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܗ ܠܥܐܕܐ ܗܢܐ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ ܂