simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܘܐܚܝܕ ܟܠ ܒܚ̇ܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐܬܚܫܒܬ ܒܬܘܠܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܝܕܥ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܆
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܕܡܘܬ ܐ̣ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܚܙܝܬ ܡܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ̣ ܂ ܕܡܢ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܒܐ̣ ܂ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܃ ܘܬܘܒ̇ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܥܠ ܟܠ ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܕ ܡܘܕܥ ܚXܝܬܐܝX ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ̣ ܩܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܡܠ̣ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܗܪܐ̣ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܕܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܙܘܘܓܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒܐ ܟܠ ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܟܬܒ̣ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܩܒܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܘܬ ܟܠ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ