simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ :
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܫܒܩ ܟܠ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ
LiberGrad ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ . ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ
LiberGrad ܗܘܐ ܪܒܐ . ܟܠ ܕܢܡܟ ܠܡ ܢܦܫܗ
LiberGrad ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ
LiberGrad ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ
LiberGrad ܘܠܐ ܢܬܒܥ ܣܟܠܘܬܐ ܟܠ ܟܠܗ : ܘܗܐ
LiberGrad ܫܡܫܗ ܕܐܒܐ ܥܠ ܟܠ ܕܛܒܝܢ ܘܒܝܫܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ
LiberGrad ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ :
LiberGrad ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ
LiberGrad : ܐܠܐ ܗܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ
LiberGrad ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܗ ܀
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ :
LiberGrad ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ :
LiberGrad ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܩܒܠܘ :