simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ
IsaacNin:memColl 3ܘܐܦ ܐܠܗܐ Xܡܪܐ ܟܠ ⁹ܡܬܪܟܢ Xܡܛܠ ܗܕܐ
IsaacNin:memColl ܘܒܗ̇ܢܝܢ ܕܠܥܠ ܇ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬܘܗܝ ܣ̇ܦܩܐ
IsaacNin:memColl . ܘܫܪܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܢܬܠ ܒܦܪܚܐ ܕܪܥܝܢܐ
IsaacNin:memColl ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܫܘܬܦܐ ܕܢܥܒܕ ܇
IsaacNin:memColl ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܠܐ ܚܠܝܛ ܒܗ
IsaacNin:memColl ܠܡܕܥܐ ܠܒܪ ܡܢ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܡܩܘܝܘ ܠܗܠ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܫܝܚܐ ܡ̇ܥܬܪ ܟܠ ܇ ܘܐܦܩܝܢܝ ܡܢ
IsaacNin:memColl ܓܘܢ ܇ ܐܢ ܟܠ ܨܠܘܬܐ ܕܝܬ ܝܘܠܦܢܐ
IsaacNin:memColl ܡܦܫܩܢܐX ܇ ܡܢ ܟܠ ܐܣܟܡ ܪܨܠܘܬܐ ܕܡܨ̇ܠܐ
IsaacNin:memColl ܐܬܛ̇ܟܣܘ . ܕܡܫܗ̇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܪܢܨ̇ܠܐ ܇
IsaacNin:memColl ܇ ܘܡܠܟܘܬܗ ܥܠ ܟܠ ܇ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܚܝܠܗ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ ܇ ܨܒܐ
IsaacNin:memColl ܨܠܘܬܐ ܢܡ̇ܠܐ ܥܠ ܟܠ ܡܐ XXܠܘܬܢ X--²³ܪXܢܬܒܝXܝX
IsaacNin:memColl ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܘܗܝ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ܪܨ̇ܒܐ ܕܢܩ̇ܪܒ
IsaacNin:memColl . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܥܠ ܒܣܝܡܘܬܐ
IsaacNin:memColl ܕܢܬܚܙܐ ܒܣܝܡܐ ܠܘܬ ܟܠ ܦܓܥܘܗܝ̈ . ܗܠܝܢ
IsaacNin:memColl ܘܥܒܕܗ̇ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܀ 3ܬܘܒ ܟܝܢܐܝܬ
IsaacNin:memColl ܠܘܬܢ· ܕܡܫܟܚܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܕܢܬܩ̇ܪܒ ܬܙܠܓ
IsaacNin:memColl ܕܐܦܠܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܠ ܦ̇ܝܫܐ . ܠܘ