simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCrucifix ܠܐܒܘܗܝ ܡ 10ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܐܘܫܛ ܘܝܗܒ
Eph:madCrucifix ܠܚܘܒܬܗ X 1ܡܢ ܟܠ ܦܢܝܢ̈ ܬܘܕܝ ܠܗ
Eph:madCrucifix ܒܥܡܡܐ̈ X ²ܢܣܟܬ ܟܠ ܚܟܡܬܐ̈ ܒܪܝܟ ܡܒܘܥܗ
Eph:madCrucifix ܗ̇ܘ ܦܘܡܐ ܒ̇ܠܥ ܟܠ ܕܠܐ ܣܒܥ ܥܝܪܐ̈
Eph:madCrucifix ܠܡܛܝܒܘ ¹ܠܗ̇ܘ ܒ̇ܨܐ ܟܠ XX ܫܕܘ ܓܝܪ
Eph:madCrucifix ܫܬܝܩ ܗ̇ܘ ܒ̇ܪܐ ܟܠ ܒܨܒܝܢܐ ܫܠܝܐ ܡܕܒܪ
Eph:madCrucifix ܘܥܪܒܘ ܚܕ ܒܚܕ ܟܠ ܕܪܝܗܘܢ̈ ܕܪܐ ܒܚܒܪܗ
Eph:madCrucifix ܠܟܠ ܥܙܝܙܐ ܓܙܪܐ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ ܐܝܟ ܐܣܝܬܐ
Eph:madCrucifix ܘܡܩܘܝܢ ܠܗ̇ܘ ܓܡܪ ܟܠ X XX ܚܙܐܘܗܝ
Eph:madCrucifix ¹⁰ܚܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ X ܢܫܩܗ
Eph:madCrucifix ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ ܕܐܥܬܩ ܟܠ ܣܐܒ ܗܘܐ ܠܗ
Eph:madCrucifix ܘܐܬܟܡܪܬ ܠܫܘܦܪܐ ܕܐܦܨܚ ܟܠ ܢܢ 11ܢܒܝܐ ܩܪܝܗܝ
Eph:madCrucifix ܨܐܬܗ ܕܓܢܒܐ ܕܐܫܠܡܗ ܟܠ ܦܘܡ ܙܥܘܪ ܗܘ
Eph:madCrucifix ܡܘܬܐܐܝܬ ܠܗ ܕܒܙܩܝܦܐ ܟܠ ܐܢܫ ܡܙܕܟܐ ܡܢ
Eph:madCrucifix ܗܘ ܠܚܡܐ ܕܚ̇ܕܬ ܟܠ X ܫܪܟܐ ܬܘܒ
Eph:madCrucifix ܦܛܝܪܐ 5ܠܚܡܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ ܐܚܝ ܠܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ
Eph:madCrucifix ¹0 1ܢܝܣܢ ܕܡܚܕܬ ܟܠ ܥܩܪܝܢ̈ ܠܐ ܐܫܟܚ
Eph:madCrucifix ܛܥܝܢܐ ² ܕܡܢ ܟܠ ܗܒܒܝܢ̈ ܟܢܫܬ ܥܘܕܪܢܐ̈
Eph:madCrucifix 5ܒܗܢ ܥܐܕܐ ܕܩܪܒ ܟܠ ܐܢܫ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ ܐܝܟ
Eph:madCrucifix ܡܪܐ ܪܙܐ̈ ܕܫ̇ܠܡ ܟܠ ܐܪܙܝܢ̈ ܒܙܩܝܦܘܬܗ X