simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܗܝܢ ³⁵ܝܕܥܐ ܝܬܗ̇ ܟܠ X ܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ ܟܠ XXܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܘܣܝܒܪ ܟܠ ܟܠ ²ܥܡܠܝܢ̈ ܘܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܡܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܡܛܠ ²ܡܢܐ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ ܟܠ ¹³ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܘܣ̇ܒܠ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ XX ܚܠܦܝܗܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܣܒ̇ܠ ܐܢܬ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܩܪܒܝܢ̈ ܕܚܠܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܬ ܠܝ ܨܒܘ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠܢܐ̣ ܘܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܚܝܕܝܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܥ̇ܡܕ̇ ܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܐܢ ܕܚܡܬܐ ܘܐܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܘܥܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܡܦܠ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ . O⬩
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ³ܓܝܪ ⁴ܕܠܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܠ ܘܩܪܝܒ ܠܝ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܥܢܐ ܕܐܩܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܪܫܢܘܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ̣ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܘ̇ܐ ܗܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܣܥܪܝܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܟܬܒܝܢ ܥܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩ̇ܪܒ ܣܛܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ²ܐXXX¹ ܒܚܝܠܐ ܕܩܢܝܐ̣ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩܪܒܝܢ ܨܐܕܘܗܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܘܫܒܝ̈ ܇ ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܘܚܝܢ |ܒܓܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܟܬܒܐ̈ X . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܗܘܝܢ