simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܟܬܒܐ̈ X . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܗܘܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܚܘܫܒܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ¹ܕܡܦܝܣܐ ܚܛܝܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܒܪܝܢ ܠܢ . ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܐܬ̇ܐ : ܟܠ ܟܡܐ ܕܦܠܚܐ ܣܡܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . X XX ܟܠ ܓܝܪ ܚܕ ܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܣܒܪܘ ²ܒܗ ܟܠ ܫܥܐ ܥܡܐ̣ ܘܐܫܘܕܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܟܠ ܦܘܩܕܢ̣ ²ܟܕ ܟܠ ܩܪܒܝܢ̈ ܡܚܝܢ ܥܡܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܕܡܛܠ ²ܡܢܐ ܟܠ ³ܚܕ ܚܕ ܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܫܠܝܐ ܘܡܦܣܩ ²ܡܢܗ ܟܠ ܡܪܢܝܢ̈ ܘܟܠ ܣܘܥܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܬܗܘܐ ܚܪܝܝ̣ ¹ܕܠܐ ܟܠ ܒܝܫܬܐ ܬܥܡܪ |ܒܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ ܇ ܟܠ ܐܡܬܝ ³ܓܝܪ ⁴ܕܠܝܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢܫ ܒܡܠܬܐ̣ ܐܘ ܟܠ ܡܪܬܐ ܕܬܢܝܢܐ ܗ̇ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܫܢܐ̣ ܘܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ³ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܐܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ ܚܘܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܇ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴⁸ܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܕܙܕܝܩܐ̣̈ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡ ܟܠ ܐܢܫX ܟܠ ܟܠܗ ܟܕ ܨ̇ܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܕ ܣܒ̇ܠ ܐܢܬ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ ܘܩܪܒܝܢ̈ ܕܚܠܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢܗܘܢ ܇ ܒܪܡ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ¹0ܠܦܘܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܩܢܘܢܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܕܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ