simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܕܬܬܡܨܐ ܠܡܬܓܢܒܪܘ ܥܠ ܟܠ · ܝX ·
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܘܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܂ ܐܝܟܢܐ ܝ
Cyr:ComLuke ܒܠܚܘܕܘܗܝ̣ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ
Cyr:ComLuke ܂ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ
Cyr:ComLuke ܡܥܠܝܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܂ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ
Cyr:ComLuke ܬܫܒܘܚܬܗ ܘܪܒܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܗܝܕܝܢ ܟܕ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܝ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܂ ܘܗܕܐ ܬܘܒ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܢܢ ܒܐܝܕܗ
Cyr:ComLuke ܘܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡ̇ܦܠܓ ܡ̇ܢ
Cyr:ComLuke ܠXܬ ܐܠܗܐ ܕXܥܠ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈
Cyr:ComLuke ܬܫܒܘܚܬܗ 0ܘܪܒܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܫܠܝܐܝܬ ܟܐܡܬ̣
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܃ ܘܒܫܦܝܪܘܬ ܬܫܒܚܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܃ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
Cyr:ComLuke ܐܠܗܝܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܗ̇ܘ ܡܐ
Cyr:ComLuke ܡܥܠܝ ܘܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܇ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܐ
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܘܕܒܬܫܒܚܬܐ̈ ܡܥܠܝܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܇ ܝܕܝ̣ܥܐ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܢܣܓܕܘܢ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܐܚܘܕܘ ܂ ܡܢ ܟܠ ܐܕܫܐ ܒܝ̣ܫܐ̣ ܐܬܪܚܩܘ
Cyr:ComLuke ܂ ܕܒܐܝܕܗ̇ ܠܘܬ ܟܠ ܐܕܫܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܣ̇ܓܝ