simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܢܚܫܘܒ ܗ̣ܘ ܠܗ : ܟܕ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܝܩܪܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܘ ܟܠ ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܘܕܢܕܘܢ ⁴ܢܦܫܗ ܘܕܡܬܚܬܝ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ̣ ܥܠ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ¹³ܡܪܢܝܬܐ ܘܬܟܬܘܫܐ ܠܐ ܩܢ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܐ̣ܠ X ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܥܨ̣ܐ ܠܗܕܐ : ܠܝܬ ܠܗ ܚܘܒܐ ܠܘܬ
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ X . ⁰ܡܘܟܟܐ ܪܒܐ̣ ܪܡܘܬܐ : ܘܪܘܡܪܡܐ ܪܒܐ ܘܫܘܒܚܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢ̇ܦܠ ܆ ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܗ ܠܡܦܠ̣ ܕܬܚܝܬ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡ ܐܝܟ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܡܚܪ ܡܬܚܪܪ . X ܓ . ¹ܐܢܐ ܟܕ ܡܢ ܨ̇ܦܪܐ ܟܠ ²ܐܬ̣ܝܠܕܬ̣ ³ܝܘܡܢܐ ܫ̣ܪܝܬ ܒܥܒܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܇ ܗܟܢܐ ܗܘܝ
AbbaIs:Ascet X ܝܕܬܫܝܐܐܡ̇ܪܝXXܝX¹ܚX ¹ X ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܘܠ ܟܠ X ⁸ܕܝܢ X ܝ ܕܬܡܢܝܐܐܡ̇ܪ ܝ X¹ܙ X ¹ ܘܒܬܫܒܝܝܬܗܘܢ̈ ³X X ⁴ܝ
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ ܐܢܐ̣ ܘܟܠ ܐܝܟܐ ³ ܕܡܬܗܝXܟ ܐܢܐ̣ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܟܠ ²ܕܠܐ ܫ̇ܘܐܐܢܐ ܘܠܐ ܕܐܚܐ ܆ XX ܠܚܛܗܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܒ̇ܕܐ ܕܝܠܗ ܘܗܠܝܢ ܕXܨܠܝܢ ܘܗܠܝܢ Xdd X Xdd· ܟܠ . ܚܕ ¹0ܐܢܘܢ ܓܝܪ ¹¹ܦܓܪܐ XX ܘܡܥܕܪܝܢ ܠܚܕܕܐ̣̈ ܐܦ ¹²ܐܢ
AbbaIs:Ascet ܚܕ ²ܡܢܗܘܢ ܇ ܕܠܐ ܬܫܡܠܐ ܟܠܗܘܢ ³ܚܝܝܟ̈ X ⁴ ܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ . ⁵ ܟܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܢܦܫܟ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܟܠ ܚܫܐ̈ ܇ ܐܠܐ ¹ܐܬܥܝܪ ܨܝܕ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܬܠ ܬܘܩܠܬܐ ܠܩܪܝܒܟ ܇ ܓܠܝ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܟܠ ܡܛܠ ܕܗ̣ܝ ܛܪܕܐ ܡܢܟ ܠܕܚܠܬ X ܐ ܐ . XX ܠܐ ܬܓܠܐ ܩܕܡ
AbbaIs:Ascet ܚܛܝܬܐ . ⁵ X4ܡ̇ܨܐ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܛܒܐ ܐܠܗܢ ¹ܕܢܚܝܠ ܠܢ ܕܢܩܪܐ ܟܠ ²ܗܠܝܢ ³ܡܘܠܕܝܢ̈ ⁴ܡܟܝܟܘܬܐ ܇ ܘܗ̣ܝ ܡܟܝܟܘܬܐ ܫܒܩܐ
AbbaIs:Ascet ܐܢܫ ܠܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܐ ܢܐܙܠ . ܘܐܪܡܝܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܬܚܬ ²⁹ܟܕ ܟܠ ²⁸ܗܟܢܐ̣ ܗܐ ܐܪܒܥܐ̈ ܬܪܥܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܗܢܐ ܇
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܕܡܫܐܠ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗܘܢ̣ ⁵ܗܕܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܝ : ܗܘܝ ܟܠ ³ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܩܠܝܬܝ ܐܝܟ ܬܪܥܣܪ̈ ⁴ ܡܝܠܝܢ̈ . O⬩ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܚܘܫܒܐ ܪܣ̇ܠܩ ܗܘܐ ܠܝ̣ ܡܫܐܠ ܗܘ̇ܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܪܚܝܩܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܩܠܝܬܗܘܢ ܡܢ ܕܝܠܝ ܬܪܥܣܪ̈ ܡܝܠܝܢ̈ . ܘܥܠ
AbbaIs:Ascet ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܟ̣̈ ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ . XX . bܐܡ̣ܪ ܗܘܐ ܐܒܐ ܟܠ |ܕܥܡ̇ܪܐܢܬ ܝܘܡܐ X ܩܕܡܝܐ̣ ܗܟܢ ܟܬܪ ܇ ܢܛܪ ܐܟܣܢܝܘܬܟ
AbbaIs:Ascet . X ⁸ܩ X X ܩ . XX ܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܐܒܐ ܐܒܪܗܡ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ : ܕܙ̇ܕܩ ܟܠ ܒܨܒܝܢܝ X ܒܨܒܝܢ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢ X X X X . X ⁸ X ܢܬܦܨܚ X ⁰ܝܠܕܐ
AbbaIs:Ascet ܕܘܒܪܐ X ܓܝܪ ܗ̇ܘ ⁸ܕܡܫܪܐ X ܒܗ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܥ̇ܒܕ ܒܗ ܙܒܢܐ ܟܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܡܗܦܟ X ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ⁷ܕܠܡܨܠܝܘ ܠܐܠܗܐ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܥܡ̇ܪ ܇ ⁸0ܘܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܘܡܡܪܝܢ ܗܘܘ XX ⁸¹ ܟܠ . X . XX ܘܐܝܬܘܗܝ ⁵⁸ܗܘܐ ⁵⁷ܡܫܝܢܐ ⁵⁸ܥܡ X ⁵ܟܠܗܘܢ ܐܚܐ̈
AbbaIs:Ascet ܐܝܟܐ ܕܬܥܡܪ̣ ܗܘܝ ܫܬܝܩ ܘܐܡܪ : ܕܐܢܐ ܡܢܐ ܐܨܠܐ ¹ܠܝ ܆ ܟܠ : ܡܢܐ ܗܘ ܚܝܠܗ̇ ܕܐܟܣܢܝܘܬܐ . ܝX XX1ܗܘ |ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ :
AbbaIs:Ascet ܡ̇ܢ ܕܒܟܘܢ ܕܠܐ ³⁸ܡܬܢܟܪܐ ܠܟܘܠܗ ܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܟܚ ܟܠ ܡܢ ܗ̇ܘ ³⁵ܕܠܒܪ X . ³ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܡ̣ܪ X⁷ X ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ :