simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ ܟܠ - . ܘܠܒܫܘ
SilwQard:ScholUrmApp ܠܐܪܒܥܐ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܦܠܓ ܟܠ . Xܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ
DionAr:MystWritings . ܐܦ ܠܐ ܟܠ . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ
GanBus ܕܥܒܕܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐܐܚܝܕ ܟܠ . ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ
P:Rev [AB] ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܨܒܝܢܟ
PhiloxMab:TenMem XX X68 ܠ ܟܠ . ܘܦ̣ܩܕ ܠܟܠܢܫ
SynOr . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ ܟܠ . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܡܚܐ ܟܠ . ⁸ܐܬܥܠܝ ܠܗ
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
Eph:madUnleavBread ܟܠ ܐܦ ܫܪܐ ܟܠ 30 ܪܡܐ ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom ܕܠܗ ܠܡ ܢܫܬܥܒܕ ܟܠ : ܗܝ ܡܝܬܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ ܟܠ : ܠܐ ܒܠܚܘܕ
IsaacAnt:memHom ܘܗܫܐ ܡܠܟܐ ܡܪܐ ܟܠ : ܠܒܪܝܬܐ ܡܛܝܒ
P:2Macc [AB] ܚܝ ܥܠܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܦܪܘܩܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
Sahd:BookPerf ܗܕܐ ܛ̇ܒ ܡܢ ܟܠ : ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ̈
Eph:madLuqHeres ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ ܟܠ X ¹ ܐܬܝܢ
SevAnt:madHym ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ ܟܠ X ܀ ܩܥܓ
SevAnt:madHym ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ ܟܠ X ܢ̣ܘܗܪܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc . ܗܐ ܡ̣ܣܝܟ ܟܠ X65 ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq Xܢ ܚܝܐ̈ ܃ ܟܠ XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ