simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsDr&ḤenAdiab:Treatises - . ܘܠܒܫܘ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ· ܘܣܡܘ ܣܢܘܪܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ . ܟܠ ܝܢܢ ܡܝܩܝ̇ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ
SilwQard:ScholUrmApp . Xܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ ܘܠܓܕܫܐ̈ : ܘܠXܘܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ . ܐܘܣܝܐ ܟܠ XܘܢXܝX ܠܟX ܛܟܣẌ ܡXܦܠ ܀ X ܠܐܪܒܥܐ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܦܠܓ
DionAr:MystWritings . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܦܪܝܩ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܝܬܗ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝXܝ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܡܥܠܝܐܝܬ ܒܩܢܘXܗ · ܘܠܐ . Xܡ ܘܠܐ̇ ܒܡܕܡ . ܐܦ ܠܐ
GanBus . ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܫܡܝ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁴ ܟܠ ܇ X ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐܐܚܝܕ
P:Rev [AB] . ܘܒܝܕ ܨܒܝܢܟ ܗܘܝ̈ ܘܐܬܒܪܝ̈ ܀   ܘܚܙܝܬ ܥܠ ܝܡܝܢܗ ܕܗܘ ܟܠ ܘܐܠܗܢ ܠܡܣܒ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܒܪܝܬ
PhiloxMab:TenMem . ܘܦ̣ܩܕ ܠܟܠܢܫ ܕܒܗ ܢܗܝܡܢ . 102ܠܐܓܝܪ ܡܬܥܣܩܝܢ ܗܘܘ ܟܠ X ܓܒܪܐ ܚܕ ܘܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܘܥܒܕܗ ܕܝ̇ܢܐ XX X68 ܠ
SynOr . ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܝܢ̈ ܟܠ ܡܬܕܪܟ . ܠܐ ܡܣܝܟܐ . ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ . ܫܠܝܛܐ ܕܥܠ
SevAnt:LuqJul . ⁸ܐܬܥܠܝ ܠܗ ܠܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܚܒܠܐ . ܘܠܐ ܡܣܟܝܢ ܟܠ ܡܢܗ . . - . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ . ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܣܪܐ ܕܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܡܚܐ
Tim1:DisputCalMahdi 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܗ̇ܘ | 352| 3ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܆ ܦܝܫܐ ܗܘ̣ܬ 41ܡ̣ܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . 11 , 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ
Eph:madUnleavBread 30 ܪܡܐ ܗܘܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܘܫܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܩܠܐ ܕܡܨܪܐ ܫܘܥܐ̈ ܟܠ ܣܝܡ ܗܘܐ ܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܘܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܪܟܒ ܟܠ ܐܦ ܫܪܐ
IsaacAnt:memHom : ܗܝ ܡܝܬܝܐ ܠܢܝܪܗ ܟܠܐ . ‏ ‏ܣܪܘܚܐ̈ ܒܥܪܝܪܝܐ̈ : ܒܗܘ ܟܠ ܕܠܐ ܚܝܠ ܐܢܘܢ : ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܗ ܟܕܢ ܟܠ ܀ ܗܝ ܕܠܗ ܠܡ ܢܫܬܥܒܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܐܠܐ ܐܦ ܚܟܝܡܐ ܆ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܇ ܟܠ ܡܫܝܚܐ . [X]ܕܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ : ܫܒܝܚ ܡܢ ܟܠ ܘܪܡ ܡܢ
IsaacAnt:memHom : ܠܒܪܝܬܐ ܡܛܝܒ ܕܢܐܬܐ . ܫܒܩ ܡܘܬܐ ܐܘܚܕܢܗ : ܕܚܝܐ̈ ܟܠ ܘܡܫܟܚ ܠܗ ܡܦܬܚ ܦܘܡܐ : ܡܣܟܢܐ ܥܠ ܥܬܝܪܐ ܀ ܘܗܫܐ ܡܠܟܐ ܡܪܐ
P:2Macc [AB] : ܦܪܘܩܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܬܐ̈ : ܗܘ ܕܓܒܐ ܠܐܒܗܝܢ̈ ܟܠ . ܡܬܪܣܝܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܙܕܝܩܐ ܚܝ ܥܠܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ
Sahd:BookPerf : ܪܒܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܡܠܦܢܢ ܬܡܝܗܐ̣ ܐ̇ܡܪ . ܕܢܥܘܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܟܠ ܠܗܝܢ ܒܡܠܬܗ ܗ̇ܘ ܕܐܬܗ̣ܝܡܢ Xܝ ܒܪܘܚܐ ܥܠ ܗܕܐ ܛ̇ܒ ܡܢ
Eph:madLuqHeres X ¹ ܐܬܝܢ ܥܠ ܟܠ̣ ܡܢ ܛܒ ܥܠ ܟܠ X X ²ܥܩܪܗ ܠܥܡܐ ܕܥܠ ܩܘܫܬܐ̣ ܟܠ ¹ ܐܦ ܕܟܬܝܒܝ̣ܢ ܘܕܠܐ ܟܬܝܒܝܢ ܘܣܒ ܚܘܪ ܒܟܠܗܘܢ ܕܠܥܘܕܪܢ
SevAnt:madHym X ܀ ܩܥܓ - ܛ - ܗ - X ܝܝ̣ · Xܝ-̇ ܝ̇ܝ̣ܚ ܝ . . . ܝ : X ܝܝ ܟܠ ܕ ܒܨܠܘܬܗܘܢ̈ ܚ̣ܘܣ ܐܩ ܥܝܝܢ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܡܪܐ
SevAnt:madHym X ܢ̣ܘܗܪܐ . ܡܒܪܟܐX ܠܟ ܓܘܕܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܟܠ ܢ̣ܫܡܐ ܡ̇ܣܩܐ ܟܠ ² ܫܚ - ܝܘ - ܒ - X ܝ . ܝܚ ܝ X ܝܝ ܝܝXX X ܝXܝX ·X ܡܫ̇ܒܚ ܠܟ Xܡܪܐ
Basil:SyrDeSpirSanc X65 ܒܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܕܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܒܟܘܠ ܟܠ ܕܐܠܗܐ . |ܠܐܝܟܐ ⁸⁰³ܗܟܝܠ ܐ̇ܙܠ ܡܢ ܪܘܚܟ . ܗܐ ܡ̣ܣܝܟ
Ps-Dion:ChronZuq XܐܫXܚܪ- ܒܫܪܒܬܐ ܗܕܐ ܒܝܫܬܐ̇ ܂ ܒܟܠ ܐܬXܐ Xܒ̇XܪX ܐܢܘܢ ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ· ܝX ܘܢܓܒܘܢ ܠXܘܢ ܡܘXܐ Xܢ ܚܝܐ̈ ܃