simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ : ܠܐ ܢܬܩܪܒ ܟܠ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܐܘ ܐܝܬ ܒܗ ܓܪܒܐ : ܐܘ ܟܘܣܬܢ : ܐܘ ܕܚܕܐ ܐܫܟܗ .
P:Ecclus [AB] ܫܘܥܝܬܐ̈ ܗܘܝܬ ܨܒܐ ܠܡܫܡܥ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܣܒܐ̈ ܗܘܝܬ ܩܐܡ . ܘܚܙܝ ܡܢܘ ܚܟܝܡ : ܐܬܕܒܩ ܠܗ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܪܥܝܢܗ ܆ ܠܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܪܝܘܬܐ ܁ ܐܘ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܐܦ ܒܚܘܣܢܐ ܚܨܕ . ܘܡܢ ܕܙܪܥ ܒܒܘܪܟܬܐ ܆ ܒܒܘܪܟܬܐ ܢܚܨܘܕ .
P:ProvQohSong [AB] ܕܬܫܟܚ ܐܝܕܟ ܠܡܥܒܕ ܒܚܝܠܟ : ܥܒܕ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܒܕܐ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܝ ܡܢܬܟ ܒܚܝܐ̈ ܘܒܥܡܠܟ ܕܐܢܬ ܥܡܠ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ .
Shub:BookGifts ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܨܐ ܐܢܫ ܡܬܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܗ ܘܩܪܝܒܘܗܝ̈ ܟܠ . ܡܢ ܟܠܗ̇ ܬܚܬܝܘܬܐ ܕܡܠܝܘܗ̇ ܚܫܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ . ( 2 . )
IšoMerv:ComOT ܫܡܥ ܘܕܫܪܟܐ . ܠܬܠܬ ܓܝܪ ܡܢܘܢ̈ ܡܦܠܓX ܟܬܒܐ ܗܢܐ . ܪܫܗ ܟܠ ܠܚܪܬܐ . ܡܕܝܢ ܢܐܨܦ ܕܫܬܩܐ . ܘܕܢܘܕܥ ܕܐܝܢܘ ܐ̇ܡܪ .
ThdrMops:ComPs ܠܡ ܚܕܘܬܐ ܕܓܘܐ ܢܩܢܐ ܗܝܕܝܟ ܆ ܐܡܬܝ ܕܬܬܠ ܠܢ ܒܘܝܢܐ ܟܠ ܠܡ ܕܢܐܡܪ ܚܢܢ ܕܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܠܟ . ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܕܥܡܐ ܐܡ̇ܪ .
Chrys:ComJohn1 ܡܕܡ ܬܪܨ ܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܩܡܬ . ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܟܠ ܬܘܣܦܬܐ ܗܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܒܗܘ̇ ܦܬ ܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܩܪܝܬ .
Sahd:BookPerf ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܐܓܪ ܪܘܚܟ . ܟܠ . ܐ̇ܬܕܒܩ ܒܗ̇ ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ .
P:John [AB] ܡܢ ܕܫܡܥ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܒܐ ܘܝܠܦ ܡܢܗ ܂ ܐܬܐ ܠܘܬܝ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܚܙܐ ܟܠ . ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܢܒܝܐ ܆ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܐ̈ ܕܐܠܗܐ .
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ : ܐܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܘܐܢ ܕܦܓܪܢܐ̈ ܆ ܐܡܬܝ ܟܠ ܘܠܐ ܐܝܟܐ XX X X26 ܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
SevAnt:Epist ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܚܝܕܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܟܠ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܣܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ .
Shub:BookGifts ܥܡܠܝܢ̈ ܒܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܬܕܟܝܬܐ ܕܥܩܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܐ ܗܘܝܢ . ܟܠ ܕܡܬܢܣܐ . ܘܥܠ ܣܝܡܬܗ ܡܘܣܦ ܡܝܬܪܐ ܕܡܬܐܠܨ ܘܡܬܩܦܚ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܐܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܟܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܒܣܪܗ ܚܙܐ ܚܒܠܐ .
DidascApost ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ ¹⁴⁵ܩܘܕܫܐ̈ ܠܟ X0 ܢܗܘܐ ܘܠܒܢܝܟ̈ . ܒܒܝܬ ܟܠ ܇ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘܬܗܘܢ̈ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ .
GanBus ܒܪܐ ܐܦ ܝܠܕܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܟܠ ܝܠܕܐܐܦ ܒܪܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܘܕܫܪܟܐ . ܦܘܪܫܢܐ ܒܪܡ ܕܝܢ ⁴ܐܝܬ ܒܝܬX ܒܪܐ ܠܝܠܕܐ .
AbbaIs:Ascet ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ² Xܝ ܡܦܝܣܐ ܠܠܒܟ ܆ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘ̣ܬ ܒܟ ܕܚܠܬܐ ܟܠ ܒܫܠܝܐ̣ ܕܬܩܢܐ ¹ܕܚܠܬܐ ܕܦܓܥܗ ܕܐܠܗܐ ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ .
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ ܗܘܐ ܠܘ ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܘ̇ܐ ܘܘܐ ܆ ܟܠ ܕܠܝܫܝXܝܚܐ̈ ܐܬܝܗܒ : ܬ ܇ ܕܒܝܕ ܠܫܢܐ̈ ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ .
Ath:ExposPs ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ ܢܘܒܠܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܕܚܝܠ ܕܫ̇ܩܠ ܪܘܚܐ ܟܠ ܕܥܒ . . . ܕܐ ܛܒܐ̈ . ܘܕܗܠܝܢ ܠܐ ܬܘܚܪܘܢ ܠܡܗܘ ܦܪܘܥܐ̈ .
P:Num [AB] ܕܐܬܐ ܠܡܬܚܝܠܘ ܒܚܝܠܐ : ܘܠܡܦܠܚ ܦܘܠܚܢܐ ܒܡܫܟܢܙܒܢܐ . ܟܠ ܫܢܝܢ̈ ܘܠܥܠ : ܘܥܕܡܐ ܠܒܪ ܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܬܡܢܐ ܐܢܘܢ :