simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Lev [AB] ܐܫܟܗ . ܟܠ ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ
P:Ecclus [AB] ܠܗ . ܟܠ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܗܘܝܬ ܨܒܐ
P:Cor [AB] ܢܚܨܘܕ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬ
P:ProvQohSong [AB] ܫܡܫܐ . ܟܠ ܕܬܫܟܚ ܐܝܕܟ ܠܡܥܒܕ
Shub:BookGifts 2 . ) ܟܠ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܨܐ
IšoMerv:ComOT ܕܐܝܢܘ ܐ̇ܡܪ . ܟܠ ܫܡܥ ܘܕܫܪܟܐ .
ThdrMops:ComPs ܕܥܡܐ ܐܡ̇ܪ . ܟܠ ܠܡ ܚܕܘܬܐ ܕܓܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܩܕܡܝܐ ܐܬܩܪܝܬ . ܟܠ ܡܕܡ ܬܪܨ ܬ
Sahd:BookPerf ܕܬ̇ܬܚܟܡ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐ̇ܬܐ ܥܠܝܟ̣ ܩ̇ܒ̣ܠ
P:John [AB] ܡܠܦܐ̈ ܕܐܠܗܐ . ܟܠ ܡܢ ܕܫܡܥ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ
SevAnt:Epist ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ . ܟܠ ܟܡܐ ܘܟܝܠ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
Shub:BookGifts ܕܡܬܐܠܨ ܘܡܬܩܦܚ . ܟܠ ܥܡܠܝܢ̈ ܒܪܝܐ ܆
SevAnt&SergStyl:Corres ܚܙܐ ܚܒܠܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ
DidascApost ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܟܠ ܕܡܩܪܒܝܢ ܠܝ ܡܢ
GanBus ܒܪܐ ܠܝܠܕܐ . ܟܠ ܒܪܐ ܐܦ ܝܠܕܐ
AbbaIs:Ascet ܕܩܕܡܐ ܠܢܫܡܬܟ . ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ²
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܕܬܐ̈ ܢܡܠܠܘܢ . ܟܠ ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܥ̇ܐܠ
Ath:ExposPs ܠܡܗܘ ܦܪܘܥܐ̈ . ܟܠ ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ ܢܘܒܠܘܢ
P:Num [AB] ܬܡܢܐ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܕܐܬܐ ܠܡܬܚܝܠܘ ܒܚܝܠܐ