simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐܝܬ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ . ܘܠܘ ܟܕ ܟܠ ܩܕܝܒ ܠܟܠ : ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܠܐ ܡܢܗ . ܘܠܒܪ ܡܢ
BarKoni:Schol ܝܗܘܕܝܐ ܐܦ ܓܙܝܪܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ 3ܟܠ ܓܙܝܪܐ ·· · 0 ܐܦ ܝܗܘܕܝܐ ܂ ܟܠ ܒܪܫܗܘܢ ܂ X XXX 0ܘXܝXܝܢX ܒXܝX ܝXܘXܝX ܠXܙܝܪܝX ܂
Eph:madChurch ܘܚܢܢX ܐܒܕܢܢ ܠܢ ܟܘܠ ܐܝܬ ܠܩ̇ܢܝܐ ܕܗ̣ܘ ܠܗ ܩ̣ܢܐ ܠܘܩܕܡ ܟܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢ ܢܦܫܢ ܘܠܐܠܗܢ ܠܐ ܩ̣ܢܝܢ ܢܣܝܡ ܕܗܐ ܩ̇ܢܐ
LiberGrad ܕܐܬܡܣܟܢ : ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܢܥܬܪ . ܘܡܐ ܕܐܣܬܢܩܢܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܗܢܐ ܡܘܟܟܐ ܡܢ ܕܗܘ ܡܥܬܪ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܬ ܠܟ ܘܗܒ ܠܡܣܟܢܐ̣̈ ܘܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪܝ XX ܘܐܬܕܡܐ ܟܠ ܕܐܡ̣ܪ ܡܪܢ : ²²ܕܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ ²³ܙܒܢ
Ath:Inc ܪܓܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫ̇ܠܝܐ . ܘܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ ܟܠ ܡܣܬܦܩܐ . ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܬܟܪܐ̈ ܢ̇ܦܠܝܢ ܘܡܫܬ̇ܒܩܝܢ .
Babai:BookUnion ܂ ܕܐܬ ܠܕ ܘܠܐ ܝX ܐܬܥܒܕ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܟܠ ܡܢ ܡܬܘܡܝܐ ܃ ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܢ ܐܚܝܕ
Eph:madFaith ܕܡܘܢ̈ ܠܚܙܬܢ ܗܟܢܐ ܠܒܫ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܐܝܟ ⁸ܠܦܝܣܢ ܟܝܢܗ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܥܡ ܚܒܝܒܗ ⁷ ܠܥܝܪܐ ܢܘܟܪܝ ܗܘ ܛ 9ܛܒܐ ܗ̣ܘ ܕܐܝܟ ܕܠܒܫ
ActsGregPirang ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ : ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐX ¹³ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐX : ¹⁴ ܟܠ : ܘܝܗܒܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܪ : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen : 1X0ܘܢܣܒ ܕܪܓܐ ܘܫܡܐ ܪܒܐ ܕܫܡ ܐܝܬܘܬܐ . ܠܗ ܬܬܝܗܒ ܟܠ ܕܝܠܕܗXX ܟܣܝܐ . ܪܒܐ ܢܗܘܐ ܐܦ ܩܕܝܫܐ XX ܘܫܒܝܚ ܡ̣ܢ
Eph:madFaith X X ܝ XX ܡ 2ܡܢܘ ܣܦܩ ܣܝܟ ܕܟܡܐ ܫܬܩ ܗܘܐ ܢܘܚ ܕܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ ܟܠ ܒܬܡܝܡܐ̈ ܕܗܝܡܢܘ ܘܐܬܢܨܚܘ ܥܘܢܝܬܐ : ܠܟ ܬܫܒܚܢ̈ ܡܢ
Eph:madVirg ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈ ܥܙܝܙܐ ܗܘ̣ ⁷ܟܕ ܚ̇ܢܢܐ ܗܘ ܘܥܡ ܣܓܘܕܐ̈ ܟܠ ܦܘܝܓܐ ܘܩܘܪܪܐ ܡܦ̣ܝܓ ܟܕ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ
Ath:ExposPs ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܠܡܣܒ . ܐܢ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܚܫܐ . ܟܠ ܪܘܚܢܐ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܓܙܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܓܘ̇ܢܝܐ .
JacSer:memHomCreat ܫܘܚܠܦܝܢ : XX X ܥܢܢܐ ܠܡܛܪܐ ܘܪܘܚܐ̈ ܠܡܫܒܐ ܘܠܟܡ̣ܘܢܐ̈ ܟܠ : ܡܡܐ 256 . ܙ . ܢ ܘܠܝܝܘ-- ܫܡܫܐ XܠܢܘܗܪܐX ܘܣܗܪܐ ܕܢܥܒܕ
P:Lev [AB] ܕܩܪܒ ܠܦܓܪܝܗܘܢ̈ : ܢܗܘܐ ܛܡܐ ܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ . ܘܟܠ ܕܫܩܠ ܟܠ ܠܗ ܐܪܒܥ ܪܓܠܝܢ̈ : ܛܡܐ ܗܘ ܠܟܘܢ . ܘܒܗܠܝܢ ܬܬܛܡܐܘܢ .
SevAnt:CathHom ܕܘܟ ܡܬܢ̇ܗܪẌ ܐܠܐ ܥܕ ܡܗ̇ܦX ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܝ ܘܡܫ̇ܢܐ ܟܠ ܢܣ̣ܬܒܪ ܕܡ̣ܬܩܢ ܇ ܟܕ ܡܬܛ̇ܫܐ ܡܟܝܠ ܛܝܢܐ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܠܗ ܫ̣̇ܡܗ ܦܘܠܘܣ ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܠܘ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܂ ܝ-· ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܂ ܘܬܘܒ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܥܒܕܘ ܫܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ
P:Heb&CathEpist [AB] ܓܝܪ ܕܣܢܐ ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܩܛܠ ܐܢܫܐ ܗܘ . ܘܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܟܠ ܟܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܐܚܝܢ̈ . ܗܘ ܕܠܐ ܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܆ ܡܩܘܐ ܒܡܘܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܢܥܡܬܐ̈ ܡܫܡܥ ܠܟ ܀ ܡܡܕܟ ܩܠܐ̈ ܕܠܐ ܢܘܪܐ : ܛܥܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ : ܒܘܓܢܐ̈ ܕܩܠܐ̈ ܨܒܥ ܠܗ̇ . ܘܡܢ ܢܦܚܐ ܫܪܝܐ ܘܫܘܝܐ :
SilwQard:ScholUrmApp ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܓܚܘܟܐ ܗ̣ܘ ܘܟܠ ܕܓܚܘܟܐ ܗ̣ܘ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܟܠ ܚܬܝܬܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܠܦ ܬܚܘܡܐ ܡܡܠܝܐ : ܒܗ̇ܝ ܕܡܗܦܟܐ .