simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقول كلّ . ܟܠܢܝܘܬܐ الكلّيّة . ܟܠܢܝܬܐ التامّة . ܒܨ ܟܠ ثقبة اكبر ورطوبته عسليّة تشبه بعسل النحل ܀
BarBahl:SyrLex يقوت الكل يموّن الكلّ يرزق . ܙܐܢ يعطي القوت ܀ ܙܐܥ ܟܠ كفّة ترجح . ܙܐܠ ܗ ܣܠܩ ܠܥܠ يرتفع إلى فوق . ܨ يثقل ܀ ܙܬܢ
P:Ps [AB] ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ : ܫܒܚܘܗܝ ܒܡܪܘܡܐ̈ . ܫܒܚܘܗܝ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܠܘܬ
P:Ps [AB] ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ : ܫܒܚܝ ܠܐܠܗܟܝ ܨܗܝܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܥܫܢ ܟܠ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܡܘܕܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Ps [AB] ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܚܘܐ ܟܠ ܘܡܠܚܡܘܬܐ ܕܒܪܝܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ : ܘܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܘܬ
DionAr:MystWritings ( ¹20 ) ܒܟܠ ܇ ܘܬܫܬ̇ܒܚ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܝXܝܝܬܐ ܟܠ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܝ ¹³ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ
P:5Macc [AB] ( ܣܒܪܝܢ̈ ܣܪܝܩܝܢ ܗܘܘ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܣܬܟܠ ܘܢܕܥ ܚܝܠܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܘܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܦܣܝܩܝܢ ܗܘܘ ܓܝܕܐ̈ ܕܥܩܒܝܗܘܢ̈ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises - . ܘܠܒܫܘ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ· ܘܣܡܘ ܣܢܘܪܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ . ܟܠ ܝܢܢ ܡܝܩܝ̇ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ
BarKoni:Schol - ܂ ܝXܢ ܕ X ܂ ܘܒܦܠXܢX X · ܂ ܘܝܬܝܪXܬ X ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܟܠ X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܒܐܝܕܝXܝ̈ ܢܚܬܬ - ܥܪܝXܘ
SermHolyWeek -- -- -- --ܬܗ X ܝܘܕܐ ܗܘ ܓܝܪ -- -- -- ܢ ܗ̣ܘ ܐܝܢܐ ܕܚ̇ܣܡ ܟܠ ܠXܝ ܕܐܝXܝ ܝܘܕܐ X ] 365ܘܝ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ¹ [ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܥܠ
JnDalya:Epist -- . ܩ ܡܠܠ XX -- . X ܣܢܝܩܝܢ XX . -- ¹ܢ . X XX : X X : XX1ܩ ܟܠ ܆ ܫܬܘܝܘܗܝ̈ ܠܕܝܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܥ̇ܗܕܝܢ . ܛ̣ܥܘ ܒܪܘܝܘܬ ܗܘ
IsaacNin:memColl -- ²⁷⁸ܩ ܝܩܝܪܐ X X -- X⁷⁷ܗ̇ܘ X -- X⁷ܩ X ܠܒܘܝܐܐ XX X -- ܟܠ XX X X X -- X⁷ . ܘܢܝܢܝܗ̇̈ -- X ܘܥܢܝܢܐ X -- ܩ -- X . XXܝ
Eph:madChurch -- ܡܘܫܚܢ̈ XXX . X X ܨ X ܨܪܬ ]ܨܠܡ ܫܪܪܟ̈] X[ܠܢܘܗܪܐ ܟܠ -- ܘܬܘܒ ܚ̇ܙܝܬ ܕܟܠܟ -- -- ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ]ܪܒ ²[ܘܙܥܘܪ ܥܡ
Eph:madChurch -- ܢܛܪܢܗ XXXdd· 1ܢܛܪܘܢܗ X -- ⁴ܫܐܠܬܢ̈ X -- ³ܝܠܬܝ X ܟܠ X · ܘܐ̇ܝܕܐ ܕܡܟ̇ܝܐ ܡܣܬܠܝܐ ܟܕ ܡܨܐ ܗܘ ܦܘܡܐ ܕܢ̣ܫܐܠ
Eph:memHom --ܚܘܠܡܢܗ ܝXXdd·X1 . X . X . -- ⁴ܝXXXX . -- ³XXXX1ܘ . ܟܠ ܩܠܝܠܐ 169ܠܐ ܡܪܝ ܐܡܪܕX ¹ܡܢ ܢܝܪܟ ܐܘ ܕܒܣܝܡ ܢܝܪܗ ܥܠ
JnSol:OntheSoul . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܘܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܕܙܘܥܘܗܝ̈ ܢܡܘܫ ܚܟܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܘܝܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
JnSol:OntheSoul . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܥܠ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܕܥܠܬ ܥܘܡܪܐ ܕܢܦܫܐ ܟܠ ܓܒܪܐ ܗܘ ܢܦܫܢܐ ܕܒܪܓܫܐ̈ ܕܢܦܫܗ ܚܐܪ ܒܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
P:2Macc [AB] . ܐܚܝ̈ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܕܣܝܒܪܘ ܐܘܠܨܢܐ ܩܠܝܠ ܕܫܥܬܐ : ܒܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܥܪܩܬ ܡܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:3Macc [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܟܠ ܚܠܝܡܝܢ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ
P:ApocBar [AB] . ܒܐܝܕܐ ܟܝ ܕܡܘܬܐ ܢܐܚܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܝܘܡܟ . ܐܘ ܟܠ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܒܥܐ ܡܢܟ ܚܝܠܬܢܐ . ܘܐܒܥܐ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܗܘ ܕܥܒܕ