simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܡܕܡ ܡܢ ܐܪܥܐ ܗܘ : ܘܠܐܪܥܐ ܗܦܟ . ܘܕܡܢ ܪܘܡܐ : ܠܪܘܡܐ . ܟܠ ܟܠ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܨܦܬܗܘܢ ܥܡܗܘܢ . ܘܥܘܬܪܐ ܡܢܕ ܫܢܬܗܘܢ .
P:Ecclus [AB] ܒܣܪ ܢܪܚܡ ܓܢܣܗ . ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐܝܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ . ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܟܠ . ܐܙܕܗ݇ܪ ܘܗܘܝܬ ܙܗܝܪ . ܕܥܡ ܚܛܘܦܐ̈ ܐܢܬ ܡܗܠܟ .
P:Ecclus [AB] ܡܚܘܬܐ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܚܘܬܐ ܕܠܒܐ . ܘܟܠ ܒܝܫܢ̈ : ܘܠܐ ܐܝܟ ܟܠ ܒܬܪܗ . ܐܚܘܕܝܗܝ ܒܪܝ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܘܗܝ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ .
P:Ecclus [AB] ܕܬܪܡܐ ܒܢܘܪܐ : ܢܐܩܕ . ܘܟܡܐ ܕܬܣܓܐ ܒܕܝܢܐ : ܡܣܓܐ ܣܓܐ . ܟܠ ܓܝܪ ܥܘܠܐ ܕܪܚܡ ܕܝܢܐ : ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܡܐ ܒܝܬ ܐܚܐ̈ .
P:Matt [AB] ܐܢܫ ܓܝܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܗܘܝܘ ܐܚܝ ܁ ܘܚܬܝ ܂ ܟܠ . ܘܦܫܛ ܐܝܕܗ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ . ܗܐ ܐܡܝ ܁ ܘܗܐ ܐܚܝ̈ .
P:Ecclus [AB] ܚܟܡܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗܝ : ܘܗܝ ܥܡܗ ܗܝ ܡܢ ܥܠܡܝܢ . ܚܠܐ ܕܝܡܐ : ܟܠ : ܘܠܟܠܗ ܚܙܘܐ ܪܒܐ : ܕܥܒܕ ܡܘܫܐ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Josh [AB] ܐܬܪܐ ܕܬܕܪܘܟ ܒܗ ܦܣܬܐ ܕܪܓܠܟܘܢ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ : ܐܝܟ ܟܠ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܗܢܐ : ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܓܝܪ ܚܘܠܡܢܐ̈ ܕܗܫܐ : ܗܦܟܝܢ ܠܟܘܪܗܢܐ̈ . ܘܟܠ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܟܠ ܒܝܫܐ ܡܠܝܐܝܬ : ܐܦܠܐ ܛܒܬܐ ܬܘܒ ܓܡܝܪܐܝܬ ܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܐܚܝܕ ܠܒܪܐ ܆ ܐܚܝܕ ܐܦ ܠܚܝܐ̈ . ܘܟܠ ܕܠܐ ܐܚܝܕ ܠܒܪܗ ܟܠ ܕܠܥܠܡ ܝܗܒ ܠܢ ܐܠܗܐ . ܘܗܢܘܢ ܚܝܐ̈ ܒܒܪܗ ܐܝܬܝܗܘܢ .
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
P:1Chr [AB] ܚܝܠܝ̈ ܘܟܠ ܢܟܣܝ̈ ܛܝܒܬ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܟܠ ܗܟܢܐ . ܐܬܥܫܢܘ ܘܐܬܓܢܒܪܘ ܒܗ̇ : ܡܛܠ ܕܕܡܪܝܐ ܗܝ ܐܠܗܢ .
P:Heb&CathEpist [AB] ܥܘܠܐ ܓܝܪ ܚܛܝܬܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܚܛܗܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܡܘܬܐ ܗܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܚܛܗܐ ܕܡܘܬܐ . ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܗܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܁ ܕܢܒܥܐ ܐܢܫ .
P:Cor [AB] ܐܢܫ ܒܡܕܡ ܕܐܬܩܪܝ ܐܚܝ̈ ܆ ܒܗ ܢܩܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܀ ܥܠ ܟܠ . ܒܕܡܝܐ̈ ܐܙܕܒܢܬܘܢ . ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ .
P:John [AB] ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܂ ܠܘܬܝ ܢܐܬܐ . ܘܡܢ ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܂ ܠܐ ܐܦܩܗ ܟܠ . ܐܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܆ ܕܚܙܝܬܘܢܢܝ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Phil-Phlm [AB] ܡܕܡ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ : ܕܠܐ ܪܛܢܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܓ ܇ ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܒܟܘܢ ܆ ܐܦ ܠܡܨܒܐ ܁ ܐܦ ܠܡܣܥܪ ܇ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Lev [AB] ܓܒܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ : ܡܢ ܙܪܥܗ ܕܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ : ܠܐ ܢܬܩܪܒ ܟܠ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܐܘ ܐܝܬ ܒܗ ܓܪܒܐ : ܐܘ ܟܘܣܬܢ : ܐܘ ܕܚܕܐ ܐܫܟܗ .
P:Ps [AB] ܡܐܟܠܐ ܣܢܬ ܢܦܫܗܘܢ : ܘܡܛܝܘ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܝ̈ ܡܘܬܐ . ܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܥܕܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܛܗܝܗܘܢ̈ : ܘܡܢ ܥܘܠܗܘܢ ܐܬܡܟܟܘ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܡܬܥܒܕ ܠܗܘܢ ܣܪܝܩ ܗܘ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܢܣܗܕܘܢ ܟܠ ܘܐܡܪܐ . ܕܠܐ ܐܫܘܝܟܝ ܐܟܘܬܝ . ܐܦܠܐ ܚܒܠܗ̇ ܐܬܦܣܩ .
P:Gal-Eph [AB] ܐܢܫ ܓܝܪ ܡܘܒܠܐ ܕܢܦܫܗ ܢܫܩܘܠ . ܢܫܬܘܬܦ ܕܝܢ ܗܘ ܕܫܡܥ ܟܠ ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܒܝܢܘܗܝ ܠܢܦܫܗ ܢܗܘܐ ܫܘܒܗܪܗ ܂ ܘܠܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ .
P:Ecclus [AB] ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ : ܩܒܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܘܒܡܣܟܢܘܬܐ ܐܓܪ ܪܘܚܟ . ܗܝܡܢ ܟܠ . ܐܬܕܒܩ ܒܗ̇ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܬܬܚܟܡ ܒܐܪܚܬܟ̈ .