simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex اقول كلّ . ܟܠܢܝܘܬܐ الكلّيّة . ܟܠܢܝܬܐ التامّة . ܒܨ ܟܠ ثقبة اكبر ورطوبته عسليّة تشبه بعسل النحل ܀ </lemma><lemma>
BarBahl:SyrLex يقوت الكل يموّن الكلّ يرزق . ܙܐܢ يعطي القوت ܀ </lemma><lemma> ܙܐܥ ܟܠ كفّة ترجح . ܙܐܠ ܗ ܣܠܩ ܠܥܠ يرتفع إلى فوق . ܨ يثقل ܀ <lemma> ܙܬܢ
P:Ps [AB] ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܡܢ ܫܡܝܐ : ܫܒܚܘܗܝ ܒܡܪܘܡܐ̈ . ܫܒܚܘܗܝ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܠܘܬ
P:Ps [AB] ܫܒܚܝ ܐܘܪܫܠܡ ܠܡܪܝܐ : ܫܒܚܝ ܠܐܠܗܟܝ ܨܗܝܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܥܫܢ ܟܠ ܠܘܬ ܥܡܐ ܕܦܢܘ ܡܢ ܒܒܠ ܡܘܕܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Ps [AB] ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ : ܘܥܒܕ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܚܘܐ ܟܠ ܘܡܠܚܡܘܬܐ ܕܒܪܝܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ : ܘܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܠܘܬ
DionAr:MystWritings ( ¹20 ) ܒܟܠ ܇ ܘܬܫܬ̇ܒܚ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ . ܡܫܝXܝܝܬܐ ܟܠ ܕܟܠ . ܘܗ̣ܝ ¹³ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܚ̇ܝܬܐ ܬܗܘܐ
P:5Macc [AB] ( ܣܒܪܝܢ̈ ܣܪܝܩܝܢ ܗܘܘ . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܣܬܟܠ ܘܢܕܥ ܚܝܠܐ ܟܠ ܠܗܘܢ ܘܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܦܣܝܩܝܢ ܗܘܘ ܓܝܕܐ̈ ܕܥܩܒܝܗܘܢ̈ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises - . ܘܠܒܫܘ ܙܝܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ· ܘܣܡܘ ܣܢܘܪܬܐ ܕܬܘܟܠܢܐ . ܟܠ ܝܢܢ ܡܝܩܝ̇ܢܢ ܠܗܘܢ ܠܝܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢ̇ܘܢ ܕܒܣܪܘ ܥܠ
BarKoni:Schol - ܂ ܝXܢ ܕ X ܂ ܘܒܦܠXܢX X · ܂ ܘܝܬܝܪXܬ X </page><page> ܩܣܪ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܟܠ X ܂ XܝܝܝX ܂ ܘXܦ X ܂ ܫܘܘܙܝX X ܂ ܒܐܝܕܝXܝ̈ ܢܚܬܬ - ܥܪܝXܘ
SermHolyWeek -- -- -- --ܬܗ X ܝܘܕܐ ܗܘ ܓܝܪ -- -- -- ܢ ܗ̣ܘ ܐܝܢܐ ܕܚ̇ܣܡ ܟܠ ܠXܝ ܕܐܝXܝ ܝܘܕܐ X </page><page> ] 365ܘܝ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ¹ [ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܥܠ
JnDalya:Epist -- . ܩ ܡܠܠ XX -- . X ܣܢܝܩܝܢ XX . -- ¹ܢ . X XX : X X : XX1ܩ ܟܠ ܆ ܫܬܘܝܘܗܝ̈ ܠܕܝܠܗܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܥ̇ܗܕܝܢ . ܛ̣ܥܘ ܒܪܘܝܘܬ ܗܘ
IsaacNin:memColl -- ²⁷⁸ܩ ܝܩܝܪܐ X X -- X⁷⁷ܗ̇ܘ X -- X⁷ܩ X ܠܒܘܝܐܐ XX X -- ܟܠ XX X X X -- X⁷ . ܘܢܝܢܝܗ̇̈ -- X ܘܥܢܝܢܐ X -- ܩ -- X . XXܝ
Eph:madChurch -- ܡܘܫܚܢ̈ XXX . X X ܨ X ܨܪܬ ]ܨܠܡ ܫܪܪܟ̈] X[ܠܢܘܗܪܐ ܟܠ -- ܘܬܘܒ ܚ̇ܙܝܬ ܕܟܠܟ -- -- ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ]ܪܒ ²[ܘܙܥܘܪ ܥܡ
Eph:madChurch -- ܢܛܪܢܗ XXXdd· 1ܢܛܪܘܢܗ X -- ⁴ܫܐܠܬܢ̈ X -- ³ܝܠܬܝ X ܟܠ X · ܘܐ̇ܝܕܐ ܕܡܟ̇ܝܐ ܡܣܬܠܝܐ ܟܕ ܡܨܐ ܗܘ ܦܘܡܐ ܕܢ̣ܫܐܠ
Eph:memHom --ܚܘܠܡܢܗ ܝXXdd·X1 . X . X . -- ⁴ܝXXXX . -- ³XXXX1ܘ . ܟܠ ܩܠܝܠܐ 169ܠܐ ܡܪܝ ܐܡܪܕX ¹ܡܢ ܢܝܪܟ ܐܘ ܕܒܣܝܡ ܢܝܪܗ ܥܠ
JnSol:OntheSoul . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܥܠ ܗܢܐ ܢܝܫܐ ܕܥܠܬ ܥܘܡܪܐ ܕܢܦܫܐ ܟܠ ܓܒܪܐ ܗܘ ܢܦܫܢܐ ܕܒܪܓܫܐ̈ ܕܢܦܫܗ ܚܐܪ ܒܬܘܩܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
JnSol:OntheSoul . ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܘܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܟܕ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܕܙܘܥܘܗܝ̈ ܢܡܘܫ ܚܟܡܬܐ ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܘܝܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ
P:2Macc [AB] . ܐܚܝ̈ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܕܣܝܒܪܘ ܐܘܠܨܢܐ ܩܠܝܠ ܕܫܥܬܐ : ܒܚܝܐ̈ ܟܠ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܥܪܩܬ ܡܢ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:3Macc [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ . ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ . ܟܠ ܚܠܝܡܝܢ ܢܛܪܬ ܐܢܘܢ . ܘܟܕ ܚܙܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܆ ܫܒܚܘܟ ܠܟ ܐܚܝܕ
P:ApocBar [AB] . ܒܐܝܕܐ ܟܝ ܕܡܘܬܐ ܢܐܚܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܝܝܢ̈ ܒܝܘܡܟ . ܐܘ ܟܠ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܒܥܐ ܡܢܟ ܚܝܠܬܢܐ . ܘܐܒܥܐ ܪܚܡܐ̈ ܡܢ ܗܘ ܕܥܒܕ
P:Gen [AB] . ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܕܒܢܦܫܗ ܕܡܗ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܒܪܡ ܕܡܟܘܢ ܟܠ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ
P:Rev [AB] . ܗܐ ܐܬܐ ܐܝܟ ܓܢܒܐ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܗܘ ܕܥܝܪ ܘܢܛܪ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܇ ܟܠ ܠܡܟܢܫܘ ܐܢܘܢ ܆ ܠܩܪܒܐ ܕܝܘܡܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Esd [AB] . ܘܐܙܥܩܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ . ܘܟܕ ܐܪܝܡܘ ܠܥܠ ܐܝܕܝܐ̈ ܟܠ : ܟܠܗܘܢ ܬܪܝܨܐ̈ ܩܡܘ ܀ ܘܒܪܟ ܥܙܪܐ ܠܡܪܝܐ ܡܪܝܡܐ ܐܚܝܕ
P:Rev [AB] . ܘܐܝܬ ܠܗ ܥܠ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܥܠ ܥܛܡܬܗ̈ ܆ ܫܡܐ ܟܬܝܒܐ . ܡܠܟܐ ܟܠ ܒܫܒܛܐ ܕܦܪܙܠܐ . ܘܗܘ ܕܐܫ ܡܥܨܪܬܐ ܕܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ ܟܠ : ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ
P:Dan [AB] . ܘܕܚܙܝܬ ܪܓܠܐ̈ ܘܨܒܥܬܐ̈ : ܕܡܢܗܝܢ ܕܚܨܦܐ ܕܦܚܪܐ : ܟܠ : ܘܐܝܟ ܕܦܪܙܠܐ ܐܪܫ ܘܡܕܩܩ ܟܠ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝ ܬܫܚܘܩ ܬܟܒܘܫ
P:Gal-Eph [AB] . ܘܗܘ ܝܗܒ : ܐܝܬ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܘܐܝܬ ܕܢܒܝܐ̈ . ܘܐܝܬ ܟܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܆ ܗܘܝܘ ܗܘ ܕܐܦ ܣܠܩ ܇ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝܐ ܂ ܕܢܫܠܡ
P:Cor [AB] . ܘܡܐ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܆ ܗܝܕܝܢ ܗܘ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗܘ ܕܫܥܒܕ ܟܠ ܕܝܢ ܂ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܫܬܥܒܕ ܠܗ ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܗܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
P:2Macc [AB] . ܘܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܡܢ ܢܒܝܐ̈ . ܘܡܕܟܪ ܗܘܐ ܟܠ ܗܘܐ . ܕܚܘܪܘ ܘܣܟܘ ܠܙܟܘܬܐ ܕܗܘܝܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Rev [AB] . ܚܕܝܢܢ ܘܡܬܦܨܚܝܢܢ . ܢܬܠ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܬ ܟܠ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܕܐܡܪܝܢ ܗܠܠܘܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܡܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
P:Esd [AB] . ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܡܪܝܐ . ܘܟܠܗܘܢ ܒܟܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܟܠ ܘܩܪܘܝܐ . ܘܠܠܘܝܐ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܠܣܘܓܐܐ . ܥܠ
P:ProvQohSong [AB] . ܟܠ ܕܥܡܠ ܐܢܫܐ ܒܦܘܡܗ : ܘܢܦܫܗ ܠܐ ܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܟܠ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܛܒܬܐ ܠܐ ܚܙܐ . ܕܠܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܐܬܪܐ ܐܙܠ
SevAnt:Epist . . . . . ܐܬܒܣܝ ܠܝ̇ܛܒܬ- ܐ ܘܠܒ ܝ̣ܫܬܐ . . . ܡܐ . . . . . . . ܟܠ . . . ܗ . . . . . . . . . . . . ܕܟܠܗ ܥܒܝܕܐ ܐ ܐ .
Ath:ExposPs . . . ܩܘ ܒܝ . . . . ܦܘܬܗܘܢ̈ . . . ܪܝܫܝܗܘܢ̈ . . . . ܠ ܡܪ XX ܟܠ ܡܠܦ . . . ܐܝܬ . ܟܕ . . . ܡܬܩܪܒܝܢܢ . . . . ܢܝ ܐܢܫܐ . . . ܕ
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . . ܚܫܟܢ̈ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . : ܟܠ <page> . ܪܒܐ ܥܝܢܐ̈ ܘܡܫܬ ܓܫ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܡܬ . . . ܠܗ
Tim1:Epist . 1 , 72ܐܬܝܕܥ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ¹⁵⁶ܘܡܬܝܕܥ ܆ ܒܡܢܬܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܓܠܐ ܗܘ̣ܐ . ܘܐܦܠܐ ܝܕܝܥ ܠܥܝܢ̈
Tim1:Epist . 10 , 1ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘܢ ܆ ܠܘܬ ܪܒܘܬ ܚܟܡܬܟ ܡ̇ܢ ܕܝܠܟ . ܟܠ ܢܪ . ܩ XXX </page><page> ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܡܪܐ : ⁴⁹⁴ܘܡܠܟܐ ܐܟܚܕ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 11]ܝ [50ܕܐܡܬܝ 30ܕܡܫܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡ̣ܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ . ܟܠ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠܘܗܝ ܒܡܠܬܐ 29ܕܐܠܗܐ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
Tim1:DisputCalMahdi . 13 , 76ܘܐܠܘ 18ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܫܘܘܕܥܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܟܠ ܐܠܗܐ . 13 , 75 17ܘܗܢ̣ܘܢ ܫܘ̇ܝܢ ܠܪܚܡܬܐ ܘܠܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ
Nars:memCreat . 185ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܚܘܝܗ ܚܝܠ ܒܘܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܒܗܘܢ ܘܠܐ ܒܕܩ ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܢܟܝܢܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܐܦܢ ܐܡܝܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . 2 , 81ܐܪܐ ܗܟܝܠ ܥܡ ܗܠܝܢX ²¹ܟܠܗܝܢ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܥܒ̣ܕܐ ܟܠ ܠܡ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ²¹⁷ܒܒܣܪ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
SophrJer:epArcadCyp . 25ܐܚܪ ܢܝܐܝܬ ܓܝܪ ܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܠܟܘܢ . ܐܦܠܐ ܠܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܠܐ ܒܐ . ܘܐ ܢܬܘܢ ܬ ܗܘܘܢ ܠܝ ܘ . . ܠܒܢܬܐ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
Tim1:Epist . 3 , 1ܘܠܘ ܬܪܝܢ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܝܢ̈ . ܘܠܐ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܠܝܘܬܐ̈ ܟܠ ²⁵⁰ܒܪܫܝܬ ܩܢܐ̈ . ܘܠܡܪܘܬܐ ܘܠܒܪܘܬܐ ܘܠܡܠܟܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 39ܠܢ ܕܝܢ ܟܝܬ ܒܡܢܬܐ̣ ܘܐܝܟ ܕܘܟܝܐ ܐܝܬܝܗ̇- . X 6 , ܟܠ ܡܬܚܙܝܐ . ܠܗ 38ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܠܗ̇ ܡܦܪ ܓܘܬܐ̣ ܘܠܥܠ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . 3X0ܘܫ̣ܡܥ ܡ̣ܢ ܕܘܝX ܕܒܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܟܠ ܆ ܗܘ̈ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܐ . ܘܡܠܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 4 , 28ܟܠܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܒܢܝܐ̈ ܒܛܝܒܘ ܡܬܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܗܐ . ܟܠ : ܕܗܝܕܝܢ ܗܘ̈ ܒܪܐ ܢܫܬܥܒܕ |ܩX |L15ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Nars:memCreat . 425ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘ̣ܬ ܠܪܒܘܬ ܚܝܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒ̣ܪܐ ܟܠ ܕܒܚܕ ܟܠ ܐܬܩܢ ܟܠܐ ܡܬܩܢ ܟܠܐ ܘܒܫܒܝܥܝܐ ܢܚ ܡ̣ܢ ܥܡܠܗ ܗ̇ܘ ܓܡ̇ܪ
Tim1:Epist . 5 , 23ܐܢ ܓܝܪ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܟܝܢܐ̈ ܒܪܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܟܠ ܡܪܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ . Xܙ ܒܟܝܢܐ : XXX ܕܒܟܢܐ XX </page><page> ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:Epist . 5 , 24ܘܫܡ̣ܥ ܐܢ ܫܦܪܐ ܠܟ̣ ܡ̣ܢ ܦܘܡܗ ܕܝܠܗ ܥܠܘܗܝ ܆ ܐܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܚܝܠܐ ܕܢܬܠ ܠܦܓܪܗ ܒܪܘܬܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠ
Tim1:DisputCalMahdi . 6 , 5ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܢ ܕܫܡܝܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܆ 13ܦܪܕܝܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ 11ܕܫܡܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡܣܓܕ ܠܐܠܗܐ 12ܡܪܐ
PhiloxMab:TenMem . 66ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܠܦ . ܕܠܘ ܡܗܘܐ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܆ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܐܠܗܐ ܘܫܠܝ . ܐܠܐ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem . 69ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܦܓܪܗ ܐܘ ܐܢܫܘܬܗ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܟܠ ܘܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̣ܒ X ܒܪܢܫܐ Xܝ XX 12
Tim1:DisputCalMahdi . : XXX ܡܫܘܝܢ ܐܢܬܘܢ X . X0ܡܩܒXܝܬܘܢ : XXܩ ܡܩܒܝܢ ܟܠ ܠܘܬܗ ܠܫܡܝܐ : ܘܚܘܝ 20ܒܝܕ ܗܕܐ ܦܪܝܫܘܬܗ ܘܐܝܩܪܗ ܡ̣ܢ
IšoMerv:ComOT . [15]ܗ̇ܝ ܕܫܪܝ ܡܣܢܝܟ̈ ܡܢ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܡܛܠ ܕܩܕܡ ܟܠ ܆ ܕܐܠܒܒܟ ܒܩܪܒܐ . ܘܕܗܐ ܐܝܬܝ ܒܥܘܕܪܢܟ ܒܩܪܝܒܘܬܗ ܕܡܪܐ
JnMaron:Expos . [15]ܗܟܢܐܐܦܐܫܥܝܐ ¹ܢܒܝܐܐܡܪ ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܐܒܐ̈ X ܟܠ ܕܡܢ ܝܘܕܝܐ̈ Xܐܬܚܙܝ⁴ܒܒܣܪX ܕܐܝܬܘܗܝ XX 14 ܐܠܗܐ ܕܥܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . </page><page> [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܬ ܛܘܒܢܐ ܫܠܝܚܐ : ܒܚܟܡܬܐ ܟܠ ܠܗ ܡܢ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܕܡܢܗ̇ ܡܬܝܕܥ ܡܪܐ ܕܥܠ
Sahd:memSolitar . [XX]ܘܚܐܪ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ²ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܚܪܝܬܐ ܟܠ ¹ </page><page> ܒܠܚܘܕ . ܘܐܝܟܢ ܡܝܩܪ ¹ܐܢܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠ . ܘܬܚܘܒ ܐܢܐ ܡܢ
JnDara:OnOfferings . [XX]ܬܘܒ ܡܙܡܪܢܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܕܘܝܕ ܡܫܘܕܥܐ ¹ܐܡܬܝ ܟܠ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܒܪܐ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ X ܘܐܠܗܐ ܕܢܠ
MartStPhokSinop . A 208r . 2 13 . ܦܘܩܐ ܐܡܪ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܟܠ ܐܡܪ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܥܠܝܟ ܗܢܐ ܛܒܐ ܐܬܐ ܠܐܕܢܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:TenMem </page><page> . dd 2dd 3 </page><page> ܢ . ܐܬܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܣܘܛܡܐ̈ ܥܠܬ ܢܦܫܗ . ܗܪܟܐ ܟܠ ܡܢ ܡܢܘܬܗ̈ ܒܠܚܘܪ . . ܐܘ ܕܪܘܚ ܐܘ ܕܦܓ̣ܕ̇ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܟ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
Eph:memHom . X ܝ--¹³ 1ܘ . ܝXX --¹²ܕ XXX1ܘ--¹¹ ¹ܡܨܠܝܢ ܠܓܢܘܢܐ ܟܠ ⁸ܓܝܗܢܐ XX --⁷ܐܢܕܝܚ--⁶ ¹ܕ . XXܝX ܘܫ̇ܒܩ ܠܗ ܘܡܚܣܐ ܠܗ
IsaacNin:DiscColl . X ܠ . ܘܠܐܝܠܝܢ X ܕܥܒܪܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܒܨܝܪܘܬܐ ܟܠ . ܐܫܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛܥܝܐ̈ ܠܫܪܪܐ ܕܝܕܥܬܟ̣ ܕܢܕܥܘܢ ܫܘܒܚܟ̣
IsaacNin:DiscColl . X ܡܛܠ ܛܒܬܐ̈ ܕܒܪܝܬܐ ܒܐܝܕܗ⁸ܥܬܝܕܐ ܕܬܩܒܠ ܇ ܐܝܠܝܢ ܟܠ XXXX XX X ܒܗ X⁰ܘܝܗܒ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ⁷ܘܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ
Sahd:BookPerf . X10]ܐܘ ܬܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܬܗܝܡܢ̣ ܟܠ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ ܥ̇ܡܪܝܢ̣ XX ܘܦܪܝܫܝܢ . ܟܕ ܠܐ ܡܣ̇ܬܝܟܝܢ ܡܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X5ܫ̣̇ܠܡܘ ܪܗܛܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܒܩܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ : X⁷ ܘܐܠܦ ܟܠ ܡܠܟܐ : ܘܒ̣̇ܕܩܘ ¹X⁶ܘܐܟܪܙܘ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܡ̣ܢ
Basil:SyrDeSpirSanc . X7 ܘܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܥܒܕ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܟܠ . ܕܒܝܕ ܒܪܐ ܬ̇ܩܢ ܐܒܐ ܟܠ . ܘܒܝܕ ܪܘܚܐ |ܐܫܬܡܠܝ
DionAr:MystWritings . XX 5ܘܡܬܝܕܥܢܘܬܐ |ܕܒܟܠ . ܘܪܘ̇ܟܒܐ ܕܟܠ . ܘܦܘܪܫܢܐ ܟܠ ( ¹27 ) ܘܐܝܬܘܗܝ ܣ̇ܓܝ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܘܠܐ ܡܬܝܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢ
ActsGregPirang . XX ܕܐܝܬ ܝܠܝXܝ . ܘܫܠܝ ܘܚܢܘ ܕܠܝܬ . XX ܝܠܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܟܠ ܪܘܚܐ ܗܝ ܡܢ ܐܚܐ ܗܘ ܦܓܝܘ ܒܗ ܘܐ̇Xܘ ܠܗ . ܕܫܠܘܚ ܘܣܝܡ
JnDalya:Epist . XX ܕܡܢ ܟܠ Xܝ ܡܓ̇ܘܝ . ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܫܩܠ XX ܟܠ X⁷ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܟܠ . ܒܗܕܐ ܕܡ̣ܘܬܐ ܐܬܒXܩܐ ܐܚܝ ܗܘܢܢܐܝܬ ܒܚ̇ܘܪܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
Ath:ExposPs . XX¹Xܕܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥܐ . ܡܙܡܘܪܐ ܒܬܘܕܝܬܐ . ܒܗܢܐ ܡܪܬܐ ܟܠ ܘܢܣܓܘܕ ܠܛܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܗ . ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܐܠܗܘܬ ܪܡܬ ܡܢ
Sahd:BookPerf . XܝX [X6]ܠܐ ܓܝܪܐܬܝܗ̣ܒ̣ܬ̇ ܬܢܢ ܪܡ̇ܘܬܐ ܘܓܐܝܘܬܐ ܟܠ ܐܝܟ ܡܪܛܘܛܐ ܇ ܘܡܬܓܐܐ̣ ܒܫܘܒܚܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܆ ܠܥܠ ܡܢ
SilwQard:ScholUrmApp . Xܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ ܘܠܓܕܫܐ̈ : ܘܠXܘܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ . ܐܘܣܝܐ ܟܠ XܘܢXܝX ܠܟX ܛܟܣẌ ܡXܦܠ ܀ X ܠܐܪܒܥܐ ܛܟܣܐ̈ ܡܬܦܠܓ
CaveTreas . Xܡ X ܕܐܡܪ ܠܗ̇ ܫܝܡ ܕܓܕܫܗ X ܠܐܒܘܗܝ . ⁴ ( 7 ) ܘܐܬܚܡܬ ܢܘܚ ܟܠ . ( 6 ) ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܢܘܚ ܡ̣ܢ X ܫܢܬܗ . ¹ܘܐܡܪܬ̣ ²ܠܗ ܐܢܬܬܗ
DionAr:MystWritings . Xܡ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܦܪܝܩ ܡܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܒܝܬܗ ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܐܝXܝ ܟܠ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܘ ܡܥܠܝܐܝܬ ܒܩܢܘXܗ · ܘܠܐ . Xܡ ܘܠܐ̇ ܒܡܕܡ . ܐܦ ܠܐ
DionAr:MystWritings . Xܡ ܚܒ̇ܫ ܒܐܝܕܥܬܗ ܦܪܝܫܬ ܡܢ </page><page> ܟܠ . ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܠܗ ܇ ܒܡܥܠܝܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐ . ܀ ܡܕܝܢ ܡܕܥܐ ܐܠܗܝܐ ܆
IsaacNin:memColl . Xܡ ܥ̇ܒܕ ܠܐܢܫ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܥ̇ܒܕ ܠܗ ܠܚܘܫܒܐ ܒܟܠ ܐܘܢ ܕܥܪܨ̈ . ܘܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܣ̇ܝܒܪ
IšoMerv:ComOT . Xܢ [X0]ܐܡܪܘ ܠܙܕܝܩܐ ܛܒ . ܗܢܘ . ܠܟܢܫܐ ܕܢܒܝܐ̈ ܟܠ XX X X X ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܝܩܝܪܝܢ X ܗܘܘ ܥܠ
Eph:madChurch . Xܢܝ X -- ⁷ܘܚܘܡܐ XX -- ⁸ܗܘ </page><page> 12ܒܗ̇ ܗܟܝܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܫܘܝ ܟܠ ܕܝܢ ]ܫܩܠܘ ¹[ܘܫܬ̣ܩܘ ܘܚܒܘ ܗܘܘ ]ܒܫܬܩܗܘܢX[ ܛܝܒܘܬܐ
Eph:madNativ . ²ܬܢܝ 1ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܟܪܘܙܐ ܠܗ̇ܘ ܢܗܝܪܐ ܕܝܠܕܬ ܡܪܝܡ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ </page><page> XXII ܫܘܚܠܦ ܩܠܐ ¹ ܥܘܢܝܐ : ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܪ ܡܪܐ
Ath:Inc . ¹ܡܕܝܢ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܟܦܪܘ . ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܠܘ ܐܠܗܐ ܟܠ ܠܡ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
JnDalya:Epist . ¹⁰ܗ̇ܢܘ ܐܚܝ ¹¹ܢ̇ܛܘܪܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܢ̇ܛܪ ܠܪܚ . . . ܡܘܗܝ . ܟܠ ⁷ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ⁸ܡ̇ܐܓܣ ܐ ܢܬ ܆ ܒܡܓܢܢܘܬ ܗ ܝ ܕ ܩܕܝܫ ܡܢ
JnDalya:Epist . ¹⁷ܡ̣ܢܘ ܕ ܣܦܝ̣ܩ ¹⁸ܢܛ̇ܝܒ ܠܗ ܣܡܡܢܐ̈ ܝ̇ܗܒܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܇ ܡܬܦܫܛܐ ܥܠ ܟܠ ܘܒܟܠ . ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܬܪܐ ܫܦܝܐ ܗܘ ܠܗ̇
DionAr:MystWritings . ܀ 5ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܦܘܪܫܢܐ ܒܡܡܠܠܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܡ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܆ ܟܠ ܕܡܫܬܘܬܦܝܢ ܇ ܥܡ ܗ̇ܝ ܚܕܝܘܬܐ ³⁹ܕܡ̇ܥܠܝܐ ܣܝ̣ܡܐ ܠܥܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ 6ܕܡ̣ܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܬܐܡܪ ܐ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܟܠ ܕܥܠ ܟܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗ ܚܕܐ ܓܡܝܪܬܐ ܘܡ̇ܥܠܝܬ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܀ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܠܗܝܐ ܡܘܫܐ ܇ ܡܬ̇ܦ̣ܩܕ ܗܘ ܟܠ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̣ ܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܀ ( 132 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܡܒܘܥܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ : ܒܪܐ ܟܠ ܕܕܒܐ̇ ܚܬܝܬܐܝܬ ܇ ܠܥܠ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗ̇ ܪܡܘܬܐ ܡܒܥܕܐ ܡܢ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܕ ܡܚ̇ܝܕܐ ܥܡ ܟܠ̣ ܕܠܐ ܐܘܚܕܢ . ܟܠ ܕܟܠ ܇ ܘܢܛܘܪܬܐ ܬܘܒ ܘܡܬܪܣܝܢܝܬܐ ܇ </page><page> ܘܡܦܢ̣ܝܬܐ ¹⁵ܠܘܬܗ̇
SevAnt:CathHom . ܐ̇ܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܪܢܐܝܬ ܐܬܩ̣ܪܝ ܐܒܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܫ̣̇ܘܐ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܥܡܗ ܐܟܚܕܐ ܥܒ̣ܕܗ ܠܗܢܐ
JnDalya:Epist . ܐܒܐ ܕܟܠ . ܕܚ̇ܟܡܬ ܠܗܕܝܘܛܘܬܢ ܒܚܟ̣ܡܬ̇ ܪܐܙܝܟ̈ ܠܥܠܡ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕ ܗ̣ܢܘܢ ܩ̇ܘܝܘ ܒܝ̇ܪܬܘܬܟ . ܝ ⁹ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐXܚ̣ܝܕ
JnDalya:Epist . ܐܒܐ ܕܟܠ . ܕܚܿܟܡܬ ܠܗܕܝܘܛܘܬܢ ܒܚܟܼܡܬܿ ܪܐܙܝܟ̈ ܠܥܠܡ ܟܠ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܩܿܘܝܘ ܒܝܿܪܬܘܬܟ . ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܚܼܝܕ
BarEbr:CandSanc . ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕ . ܥܫܝܢ ܡܢܗ ܓ̇ . ܕܫܐ ܗܘܬ ܠܘ ܗܕܐ ܐܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕ ܬܠ : ܬ . ܐܠܘ ܡܨܐ ܗܘܐ ܠܡܬ . . ܠܝܬܝܘ ܗ̇ܘ ܢܒܥܐ ܕܐܝܬܘܬ
BarBahl:SyrLex . ܐܘ ܪܝܫ ܡܠܟܐ̈ ܐܘ ܡܥܠܝܐ ܀ </lemma><lemma> ܩܣܪܐ لون السماء ܀ </lemma><lemma> ܩܣܪܝܐ ܟܠ ܣܪܘ ܓܘܣܐ ܒܩܣܪ الغوث الملجي بقيصر . ܘܬܘܒ ܩܣܪ ܐܚܝܕ
SynOr . ܐܚܘܕܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܟܠ . </page><page> 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܟܠ ܕܗܘܝ̈ ܘܕܗܘܝܢ̈ ܠــܐ ܛ̇ܥܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ . ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܡܕܒܪ
SynOr . ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܘܦܝܢ̈ . ܡܫܟܢ ܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ . ܡܛܐܒܢܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܟܠ ܕܟܠ . </page><page> 240 ܡܚܝܢܐ ܕܟܠ ܡܩܒܠܝ̈ ܚܝܐ̈ . ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ . ܪܡ ܡܢ
Nars:memCreat . ܐܝܘ ܩܠܐ ܕܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝ ܢܘܗܪܐ ܠܗܘܝܐ ܐܝܘ ܢܘܗܪܐ ܟܠ ܕܝܘܠܦܢܐ⁸ ܘܐܫ̣ܡܥ ܩܠܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܡ̇ܢܗܪ
Chrys:ComJohn1 . ܐܝܟ ܕܐܦ ܦܘܠܘܣ ܐܡ̣ܪ . ܕܡܬܪܝܡ ܘܡܫܬܥܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܬܩܪܐ ܟܠ ܠܐ ܩܠܝܠ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܗ ܚܛ̇ܦ . ܘܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܥܠ
Ath:Treatises . ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܐܪܡܝܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡܢܝ ܡܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܟܠ . ⁵ XX ܘܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܐܚܝܕ ܟܘܠ . ܘܡܠܐ ܡܢܗ
Eph:memDomNos . ܐܝܟ ܕܡܢ ܕܪܓ ܠܕܪܓ ܢܣܩ ܗ̣ܘ ܫܡܐ ܢܬܐܣܪ ܒܥܩܪܗ . ܡܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡܕܡ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ . ܗ̇ܦܟ ܕܝܢ ܡܫܬܥܒܕ ܗ̣ܘ ܠܗ̇ܘ ܕܫܥܒܕ ܠܗ
Ps-MaruMayph:Canons . ܐܝܟ ܡ̣ܢ ܕܠܝܬ ܡܪܘܬܐ X ܘܫܘܠܛܢܐ ܟܝܢܝܐ . ܐܠܐ ܐܢ ܠܗܢܐ ܟܠ ܐܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܟܝܢܐ . 0 ܗ̇ܘ X ܕܝܢ ܕܡܪܟܠ ⁶ܘܐܚܝܕ