simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܘܫܩܠܘ ܗܘܘ ܟܠ ܂ ܡܕܡ ܕܐܫܬܟܚ
ChronEdes ܘܦܐܝܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ
ChronEdes ܗܘܐ ܒܟܢܝܫܘܬXܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
ChronEdes ܗܟ̇ܝܠ ܛܘܒܢܐ ܫܒ̣ܩ ܟܠ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ̣ ܂
ChronEdes ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂
ChronEdes ܠܗ ܟܠܗ̇ ܫܢܬܐ̣ ܟܠ ܕܪܓܐ ܢܦܫX ܂
ChronEdes ܙܪܥܘܢܐ̈ ܗܘܬ̣ ܂ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܂
ChronEdes ܕܐܝܟ ܦܪܩܝܢܐ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܒ ܟܪܝܟܝܢ ܠܗ̇
ChronMin ܐܡܪܝܢ̈ ܐܬܬܠ̣ܘ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܂ ܝܕ ܂
ChronMin ܘܕܟܡܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܒ̇ܪ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
ChronMin ܡܫܬܡܥܢ̈ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܣܒܪܬܐ̈ ܕܠܐ
ChronMin ܒܪܗܘܡܐ ܂ ܚܝܕܐܝܬ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܝ
ChronMin ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ
ChronMin ܒܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪ ܂ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܨܛܒܐ ܒܢܡܘܣܐ
ChronMin ܕܐܪ ܘܣ ܆ ܟܠ ܟܐܦ ܡܙܝܥܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܥܕܬ ܐ ܕܝܢܪܐ ܟܠ ܚܕ ܝܘܡܐ ܂
ChronMin ܘܕܐܘܛܘܟܝ ܘܓ̇ܙܡ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗܕܐ ܠܐ
ChronMin ܠܗܘܢ ܡܕܬ ܐ ܟܠ ܝܘܡ ܐܠܦܐ ܕܕܝܢܪܐ̈
ChronMin ܘܥܩܬܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܩܕܡܘܗܝ ܂ ܘܓܡ̇ܪ
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ