simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܓܝܪ ܝܨ̇ܦ
BarKoni:Schol ܠܡ ܝ ܦܬܓܡܝܢ̈ ܟܠ ܚܕܐ X 1ܡܢ
Eph:madChurch ܫܥ ܘܗ̇ܝ ܟ̇ܬܒܐ ܟܠ ܫܥ ܬ 10ܬܘܗܬܐ̣
LiberGrad : ܐܠܐ ܗܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ
DadQaṭ:ComAscet ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̣̈ ܐܝܬܝܗ̇ ¹⁷ܕܝܢ
Ath:Inc ܗܘܘ ܠܩܘܒܠܗ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ . ܟܠ
Babai:BookUnion ܃ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܟܠ ܂ ܟܠ
Eph:madFaith ܐܝܬܝܟ ܚܝܐ ܘܡܚܐ ܟܠ 4ܪܟܒ ܥܝܠܐ ܫܝܛܐ
ActsGregPirang : ܕܒܫXܗ ܕܝܫܘܥ ܟܠ ܒܪܘܟ ܬܟܘܦ :
Nars:SancChurch ܘܦܪܩ ܥܡܡܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܡܠـܟ ܀ 74
Eph:madFaith ܡܛܠܬܢ 25ܗܘܐ ܝܕܥ ܟܠ ܠܐ ܝܕܘܥܐ ܫܐܠ
Eph:madVirg ܐܝܟ ܡܫܝܚܐ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘ ܕܠܟܦܘܪܐ̈
Ath:ExposPs ܡ̇ܕܒܪ ܘܡ̇ܢܛܪ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܬܐ . ܠܢܦܫܟ̣
JacSer:memElish ܐܢܬ ܚܣܝܪ ܐܢܬ ܟܠ ܡܘܢ ܕܐܡܪ ܗܟܢ
P:John [AB] ܥܠ ܫܪܪܐ . ܟܠ ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ . ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ . ܘܠܘ
BarṢal:ComGosp ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܚܕ ܐܝܟ ܚܝܠܗ
P:Gal-Eph [AB] ܇ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡ ܕܡܫܬܡܗ ܇
IsaacAnt:memHom ܒܘܝܐܐ ܗܘ ܀ ܟܠ ܕܐܫܬܝ ܡܢ ܡܒܘܥܗ
Shub:BookGifts ܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܚܝܘܢ̈ . ܕܐܘܟܠܐ