simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ Ẍ Xܦ ܟܠ ·ܝXܣܒܪܝܢ ܒXܝ ܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܒܐܝܬ ܐܫܠܡ ܂ ܟܠ ܕܚܙ̇ܝܢ ܬܗܠܠܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܒܣܡܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܝܢܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܩܪܐ ܕܐܝܠܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܦܐܪܐ̈ ܛܒܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘXܝܝ ܝ ܂ ܟܠ ܥܕܬ̇X ܂ ܘܝXܘܢ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܟܝܢܐܝܬ ܂ ܟܠ ܟܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܠܝܬܝܗܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܕܡ̇ܐ ܠܗ ܂ ܟܠ ܕܣܬܪ ܒܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܣܕܪܐ ܂ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܬܐ ܥܪܘܒܬܐ ܃ ܟܠ ܥܪܘܒܬܐ ܝX ܝܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܐܘܪܫܠܡ ܗܘܬ̣ ܆ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘܐ ܥܕܥܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܃ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܬܦܫܩ ܂ ܕܒܪܓܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܕ ܐܚܝܕ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܪܙܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܗ̇ܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܘܫܒܚܠܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܂ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̇ܐ ܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ ܃ ܡܛܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̣ܐ ܕܢܒܣܡ ܐܢܘܢ ܟܠ ܬܓܡܐ ܡܢܗܘܢ ܚܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܡ ܂ ܐܦ ܟܠ ܂ ܢܒܗܬܘܢX ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ ܂ ܘܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܬܬܚܕ ܒܐܦܝ̈ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠ ܟܡܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܡ̣ܢ