simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . 66ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem Xܝ XX 12 ܟܠ . 69ܘܬܘܒ ܡܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܟ ܟܠ . dd 2dd
PhiloxMab:TenMem ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܟܠ . ܐܠܐ ܗܪܟܐ
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܟܠܗܘ ܕܢܫܠܡ ܟܠ . ܐܢ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܗܘܝܘ ܕܗܘܐ ܒܗ ܟܠ . ܒܒܪܐ ܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ
PhiloxMab:TenMem ܕܒܐܝܕܗ ܠܡܪܥܝܘ ܠܗ ܟܠ . ܓܠܝܐ ܗ̣ܝ
PhiloxMab:TenMem ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܡܬܓܠܝܢܘܬܗ ܕܥܠ ܟܠ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܢܘܗܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܘܣܦ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ . ܕܢܠܦ ܓܠܝܐܝܬ
PhiloxMab:TenMem 21 ܥܠ X ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܐ̣ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ . ܗ̇ܘ ܕܟܬ̣ܒ
PhiloxMab:TenMem ܒܫܡܝܐ ܗܘܐ ܩܕܡ ܟܠ . ܘܐܢ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ . ܟܠ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܚܘܝ ܒܚܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܚ̣ܠܐ ܫܪܪܐ ܡܢ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܝܕܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܨܛܠܒ ܒܦܓܪ ܚܠܦ ܟܠ . ܘܠܘ ܦܓܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ . ܘܡܪܝܐ ܒܥܒܘܕܐ
PhiloxMab:TenMem XX X68 ܠ ܟܠ . ܘܦ̣ܩܕ ܠܟܠܢܫ
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܫܕܪܐܠܗܐ ܠܒܪܗ