simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܢܗܝܪ ܒܙܘ̈ ܕܚܘܫܒܘܗܝ X Xܘܘ ܕ ܡܪ ܕܢܗܝܡܢܘ ܫܚܢ ܕܒܗ ܒܗܕ ܟܠ ܫܬ ܘܫܠܝܝܐ : X ̈ ܕ ܕܪܙܝ ܐ ܚܘܕ ܒܐܦܘܘܝ̈ ܕ ܝܕ ܟܚ ܪ ܙ ܕܗ ܘ › -
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܫܩܠ ܘܥܡܪ ܒܪܫܝܬܐ ܕܡܢܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܬ ܆ ܟܠ ܕܠܐܐܡܪܝܢ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ̈ . ܟܬܒܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ . .
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ ܩܢXܡܐ ܘܩܢܘܡܐ ܘܡܫܝܚܐ ܘܐܠܗܐ . ܥ ܟܠ ܗܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܡܣܬܟܠܝܢܢ . ܐܠܐ ܚܕ XXXX X116 ܐ . ܀ .
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܡܠܠܝܢܢ : ܐܘ X ܘܟܬܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܢܚܬ ܟܠ ܟܘܠܘ ܡܚܬܬܐ ܡ ܘ ܒܫܪܪ ܘ X ܕ : ܘ ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܚܝܪܝܘܬ ܕ .
PhiloxMab:TenMem ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܆ XX XX 09 ܕܢܡܘܬ ܨ̇ܒܐ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܟܠ ܐܢ ܡܫܟܚܐ . ܢܥܒܪܢܝ XXX X115 ܗܢܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ : ܐܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܘܐܢ ܕܦܓܪܢܐ̈ ܆ ܐܡܬܝ ܟܠ ܘܠܐ ܐܝܟܐ XX X X26 ܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem . ܘܒܗ̇ܝ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ ܡܗܝܡܢ . ܘܒܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܥܒܝܕ ܠܗ . ܘܡܢ ܟܠ ܆ ܐܫܬܟܚ ܠܗܐܦ ܕܪܒ ܡܢ ܐܒܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝ̇ܢܐ .
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܕܨܒܐ . ܟܪܝܗܘܬܐ ܗ̣ܝ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܕܐܡܪ ܠܟ ܟܠ . ̇ܝ ܕܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ . ܚܫܐ ܗ̣ܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐ . ܘܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܠܐ .
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܕܒܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܢ . ܫܐ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ .
PhiloxMab:TenMem ܐܡܬܝ ܕܡܕܪܟܝܢܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܫܥܬܗ ܡܬܪܫܡܐ ܨܘܪܬܗܘܢ ܟܠ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܆ ܘܒܕܓܘܢ ܩ̇ܒܠ ܗܘܢܐ ܕܥܬܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ .
PhiloxMab:TenMem ܕܫ̇ܠܡ ܠܗܘܢ . ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܚܪܡ ܒܦܘܡܗ ܘܒܠܒܗ . ܘܡ̇ܢ ܕܠܐ ܟܠ ܢܣܛܘܪܝܣ ܘܐܘܛܘܟܐ̣ ܘܝܘܠܦܢܗܘܢ ܘܬܠܡܝܕܝܗܘܢ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ . ܘܗܘܝܘ ܕܡܢ ܟܠ : ܘܗܘܝܘ ܪܫܐ ܟܠ ܆ ܐܢ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܐܢ ܡܪܘܬܐ̈ : ܘܐܢ ܐܪܟܣ̈ ܘܐܢ : ܘܐܢ ܚܝܠܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܣܬܟܠ ܘ . . ܢ . ܘܠܘܩܒܠ ܚܫܐ ܕܪܥܝܢܗ ܢܓܕ ܟܠ ܕܡܠܝܗܘܢ̈ ܚܕ ܗ . ܘ ܆ . ܫܪܪܐ . ܚܢܝܐ ܟܠܗ̇ ܟܪܘܙܘܬܗܘܢ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܝX X 113 ܡܝܐ̈ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܠܗ ܆ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ . ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܪܗ̇ . ܟܠ ܠܡ . ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ . ܬܘܒ ܢܨܗܐ .
PhiloxMab:TenMem ܠܡ . ܕܢܫܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܝܐ̈ . ܬܘܒ ܢܨܗܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܝX X ܟܠ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܝܬܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܣܬܟܠ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܪܗ̇ .
PhiloxMab:TenMem . 69ܘܬܘܒ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܦܓܪܗ ܐܘ ܐܢܫܘܬܗ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘ ܟܠ ܘܢܣ̣ܒ ܦܓܪܐ . ܟܕ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̣ܒ X ܒܪܢܫܐ Xܝ XX 12
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܩ̇ܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܝ̇ܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܝ̇ܠܕܬ· ܒܪܢܫܐ ܆ ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܆ ܘܚܪܢܐ ܒܪ Xܝ X X90 ܢܫܐ ܀ X 5ܡܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܫܡܥ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܟܘܬܗܘܢ : ܐܘ̇ ܝܟ ܟܠ ܆ ܘ . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܚܝܠܐ ܡܚܝܠܐܝܬ ܟ̇ܬܒܝܢ ܀ 67ܘܡܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܥܐ ܐܣܬܟܠ 17ܘܣܒܪܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܟ ܛܥܝܐ . ܟܠ . ܘܠܟܐ ܟܕ ܫ̇ܠܡܝܢ ܘܡܩܒܠܝܢ ܒܪܢܐܝܬ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ :
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܥܩܪܗ ܠ̇ܚܡ . ܘܒܪ ܟܝܢܗ ܗܘ X ܡܦܪܫܐܝܬ ܆ XXXX ܟܠ . ܐܢ ܓܝܪ ܠܘܩܒܠ ܥܩܪܐܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܐܦ ܝܠܕܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ :