simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܬܫܒܘܚܬܐ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ . ²ܬܢܝ 1ܗܘܐ
Eph:madNativ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ ܟܠ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ
Eph:madNativ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܪܦܝ ܟܠ 177ܨܪ ܗܘܐ ܠܩܢܘܡܗ
Eph:madNativ ܥܘܒܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܟܠ 183ܡܢ ܓܙܐ ܪܒܐ
Eph:madNativ ܟܠ ܡܢ ܡܪܐ ܟܠ 18ܐܢ ܓܝܪ ܟܐܢܐ
Eph:madNativ ܫܦܦ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 1X5ܒܫܘܩܐ ܐܝܟ ܫܒܪܐ
Eph:madNativ ܒܗ̇ܘ ܪܒ ܡܢ ܟܠ 201ܒܐܒܘܗܝ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ
Eph:madNativ ܟܠ ܝ̇ܙܦ ܡܢ ܟܠ 204ܗܘܝܘ ܝܗ̇ܒ ܟܠ
Eph:madNativ ⁵⁹ܡܝܘܬܐ ܠܗ̇ܘ ܡܚܐ ܟܠ 209ܒܚܝܠܐ ܗ̣ܘ ܕܡܢܗ
Eph:madNativ ܒܗ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 2ܫ̣ܪܥ ܓܢܒܪܐ ܒܓܘ
Eph:madNativ ܕܢܛܥܡ ܦܐܪܗ ܕܡ̇ܚܐ ܟܠ 33ܪܚܒ ܠܗ ܗ̣ܘ
Eph:madNativ ܗܘ ܙܪܥܗ ܕܡܒܪܟ ܟܠ 3ܐܠܘ ܣܘܓܐܐ ܕܙܪܥܐ̈
Eph:madNativ ܛܝܒܘܬܐ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 3ܚܬܢܐ̈ ܒܥܕܝܢ ܐܨܛܒ̇ܬܘ
Eph:madNativ ܒܠܒܘܫܝ]ܗܘܢ̈[ ܒܪܝܟ ܚ̇ܐܝܢ ܟܠ 4ܠܒܫܘ ܗܘܘ ܛܪܦܐ̈
Eph:madNativ ܐܢܘܢ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 5ܒܐܪܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܥܡܘܕܝܬܐ
Eph:madNativ ܕܦܓܪܐ ܝܗ̇ܒܬ ܠܡܟܣ̇ܐ ܟܠ 5ܛܘܒܝܗ̇ ܠܐܝܕܐ ܕܐܢܬ
Eph:madNativ ܐܬܒܣܡܘ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 6ܐܒܐ ܪܫܡܗ̇ ܠܡܪܝܡܬܐ
Eph:madNativ ܠܗ ܬܫܒܚܢ̈ ܥܠ ܟܠ 6ܒܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܥܠܬ
Eph:madNativ ܩܕܝܫܐܝܬ ܒܪܝܟ ܚܐܝܢ ܟܠ 7ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܫܐ
Eph:madNativ ܠܚܡܪܟ ܚܕܬܐ ܕܡ̇ܚܕܬ ܟܠ 9ܒܟ ܢܫܬ̇ܝܢ ܟܪܡܗ